jogszabály hírlevél

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/4.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon, 2016.12.03-án lép hatályba. A fogyasztóvédelmi hatóságot érintő Kormányrendeletek módosításáról is rendelkezik.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/3.

A Magyar Közlöny 187/2016. (12.02) számában megjelent a Kormány 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről. A Korm. rendelet hatályos 2016.12.03-tól.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/2.

A Magyar Közlöny 188/2016. (12.02) számában megjelent a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A Korm. rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. Hatályon kívül  helyezi egyben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendeletet. Teljes kihirdetéskori szövege az alábbiakban olvasható.

Jogszabály Hírlevél / 2016.12.02/1.

A Magyar Közlöny 189/2016. (12.02) számában megjelent a 2016. évi CXXVII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról. A törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. Többek között módosítja a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt.

Az Európai Unió Bírósága szerint az előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítése önmagában nem minősül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak

Az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárás[1] keretében állást foglalt a telepített szoftverekkel értékesített számítógépekkel kapcsolatban.

A Bíróság szerint az olyan kereskedelmi gyakorlat, amely előre telepített szoftverekkel rendelkező számítógép értékesítésére vonatkozik, nem minősül tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak, amennyiben az ajánlat nem ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel, valamint nem torzítja a fogyasztó gazdasági magatartását.

Jogszabály hírlevél / 2016.07.12./1

A Magyar Közlöny 103/2016. számában megjelent a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető biztonsági követelményeiről szóló 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet. Hatályos: 2016.08.12-től. Hatályát veszti egyben a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet.

Jogszabály hírlevél 2016.07.11/1.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által
hozott döntésekkel szembeni keresetlevél elektronikus benyújtása

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára.

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.

Jogszabály hírlevél / 2016. 07.07/1

A Magyar Közlöny 101/2016. számában megjelent a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet. Hatályos: 2016.07.15-től.

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendeletnek megfelelő és az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott termékek forgalmazhatók és üzembe helyezhetők. Hatályát veszti egyben az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

Jogszabály hírlevél / 2016. 06.23/2

A Magyar Közlöny 90/2016. számában megjelent az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló 2016. évi LXXV. törvény. Ennek 4. fejezet módosítja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt. Hatályos: 2016.07.24-től.