Jelentés a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja – az előző évhez hasonlóan – annak megállapítása volt, hogy a közterületi, valamint az intézményi (bölcsődei, óvodai és iskolai) játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

Nem megfelelőség megállapítása esetén a felügyelőségek megtették a szükséges lépéseket és intézkedéseket annak érdekében, hogy a játszóterek üzemeltetői az előírásoknak megfelelő módon, biztonságosan üzemeltessék a már telepített játszótéri eszközöket.

A játszótéri eszközök piacfelügyeleti ellenőrzésére először 2005-ben, nem sokkal a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2004. február 1-jei hatálybalépését követően került sor. Az akkori – csak a gyártók, importőrök és forgalmazók körében lefolytatott – ellenőrzések pozitív eredménnyel zárultak, hiszen a részt vevő négy felügyelőség által vizsgálat alá vont tíz játszótéri eszköz gyártóból 9, valamint tíz forgalmazóból 8 a termékeinek biztonságosságát megfelelően igazolni tudta.

Ezt követően a 2011-es évben ismételten lefolytatásra került a játszótéri eszközök biztonságosságával kapcsolatos témavizsgálat, amelynek célja már nemcsak a gyártók és forgalmazók ellenőrzése, hanem annak megállapítása is volt, hogy a közterületi játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban és szabványokban foglaltaknak. Az ellenőrzési tapasztalatok akkor azt mutatták, hogy a gyártók/forgalmazók – egy-két kivételtől eltekintve – a GKM rendelet előírásainak megfelelően végzik a termékkörre vonatkozó kereskedelmi tevékenységüket, azonban az ellenőrzés alá vont közterületi játszótéri eszközök üzemeltetése kapcsán meglehetősen sok hiányosságot állapítottak meg a felügyelők.

Az idei évben a közterületi játszóterek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a bölcsődei, óvodai és iskolai játszótéri eszközök ellenőrzésére annak érdekében, hogy minél átfogóbb képet kaphassunk az üzemeltetés magyarországi helyzetéről.

A témavizsgálat keretében összesen 837 játszótér, azokon pedig 6.683 db játszótéri eszköz ellenőrzése történt meg, melyek száma a játszóterek tekintetében nagyjából fele-fele arányban, az eszközök terén 40%-60% arányban oszlik meg a közterületi és az intézményi játszóterek között. Összességében a játszóterek 69%-ánál (581), illetve az eszközök 64%-ánál (4.245 db) került megállapításra valamilyen jogsértés, amely magas kifogásolási aránynak tekinthető.

A tavalyi évhez hasonlóan továbbra is az intézményi játszóterek körében több a hiányosság. A közterületi játszóterek és játszótéri eszközök esetében a kifogásolási arány 60% körüli, ugyanez az intézményi játszóterek és eszközök esetében 70% körüli értéket mutat.

A közterületi játszótéri eszközök közel egynegyedéhez, az intézményiek majdnem feléhez az üzemeltetők nem rendelkeztek megfelelőségi tanúsítvánnyal. A vizsgált játszótéri gumitalajok tekintetében megállapításra került, hogy a közterületi játszótereken találhatóak közül minden ötödikhez, míg intézményi játszótereknél minden negyedikhez nem állt rendelkezésre megfelelőség igazolás.

A biztonságos üzemeltetés egyik biztosítékaként a játszótéri eszközt az üzemeltetőnek rendszeresen – korábban évente, majd kétévente, a legutóbbi jogszabályi módosítás 2012. május 18-ai hatálybalépése óta legalább négyévente – kijelölt szervezettel is meg kell vizsgáltatnia. Az időszakos ellenőrzést a közterületi játszóterek 30%-ánál, az intézményieknél az esetek 40%-ában nem végeztették el.

Idén is kiemelt szempont volt annak vizsgálata, hogy a kijelölt szervezetek által az időszakos vizsgálatok során felvett ellenőrzési jegyzőkönyvekben megállapított részben megfelelőségek vagy nem megfelelőségek esetén az üzemeltetők megtették-e a szükséges lépéseket a hibák kijavítására, azt a nyilvántartásban szerepeltették-e, illetve az intézkedések megtételét dokumentumokkal alátámasztva igazolni tudták-e. Megállapításra került, hogy azon játszótéri eszközöket tekintve, amelyeknél a kijelölt szervezetek a fenti esetek valamelyikét jegyzőkönyvezték, a közterületi eszközök mintegy háromnegyedénél, míg az intézményi eszközök közel kétharmadánál az üzemeltetők nem tették meg a megfelelő lépéseket, vagy azt nem a jogszabályban előírt módon tették.

A visszakereshetőség érdekében az üzemeltetőknek a játszótéri eszközökkel kapcsolatos intézkedéseikről nyilvántartást kell vezetniük. A felügyelők mind a közterületi, mind az intézményi játszóterek esetében az eszközök több, mint egyharmadánál állapítottak meg jogsértést ezzel a szemponttal kapcsolatban.

A fogyasztóvédelmi felügyelőségek eljárásaik során megtették a megfelelő lépéseket és intézkedéseket a hiányosságok megszüntetése érdekében. Ennek keretében kötelezésre szóló határozatok kerültek kiadásra.

Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a Magyarországon fellelhető játszótereken telepített játszótéri eszközök üzemeltetése kapcsán továbbra is nagyon sok a hiányosság mind a közterületi, mind pedig az intézményi játszóterek tekintetében. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is az intézményi játszótereken került megállapításra magasabb számú nem megfelelőség, ahol az ellenőrzött játszóterek háromnegyedénél tapasztaltunk valamilyen hiányosságot. A leírtak alapján tehát indokolt mind a közterületi, mind az intézményi játszóterek további, folyamatos ellenőrzése.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.