Jelentés a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról

A földgázszektor fogyasztóvédelmi szempontból különösen érzékeny ágazatnak tekinthető, mivel ezen szolgáltatási területen bekövetkező bármilyen változás közvetve vagy közvetlenül a legtöbb magyarországi háztartást érinti. A felügyelőségekre érkező nagyszámú fogyasztói panaszra tekintettel is indokolt, hogy az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) e területen rendszeresen folytasson le ellenőrzéseket.
 
Ez a témavizsgálat a joghatással járó mérés és az ez alapján történő számlázás ellenőrzésén keresztül az energiafogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét, illetve az NFH tapasztalatainak bővítését kívánja szolgálni, tekintettel arra, hogy a vizsgálat eredményei által pontosabb kép kapható a szabályozással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő problémákról, a szolgáltatók vonatkozó gyakorlatáról.

Az ellenőrzés fő célja volt felderíteni azt, hogy eleget tesznek-e az elosztói engedélyesek a gázmérők hitelesítési cseréjére vonatkozó kötelezettségüknek, illetve a hitelesítési mérőcserét megelőző értesítési kötelezettségüknek, továbbá, hogy az eljárás alá vont mérők között milyen arányban találhatók számlázás alapjául szolgáló, lejárt hitelesítésű mérőórák.

A vizsgálat keretében összesen 2078 db mérőóra tekintetében ellenőrizték a felügyelőségek, hogy azok hitelesítési cseréje határidőben történt-e meg, ennek során
286 esetben állapították meg, hogy az elosztói engedélyes elmulasztotta e kötelezettségét (13%-os kifogásolási arány). A hivatalbóli vizsgálat keretében országos szinten összesen 1820 olyan mérőórát vizsgáltak meg, amelyek hitelesítési ideje 2012-ben járt le. Ezek közül  278 esetében nem valósult meg a hitelesítési mérőcsere a jogszabályok által előírt határidőre. A fogyasztói beadványokon alapuló eljárásokban pedig további 258 esetben nyilatkoztatták a felügyelőségek valamely szolgáltatót arra nézve, hogy a számlázás joghatással járó mérésre alkalmas, hiteles fogyasztásmérő alapján történik-e. Utóbbi esetben mindössze 8 alkalommal derült fény arra, hogy a számlázás lejárt hitelességű mérő adatain alapul.

A felügyelőségek azt is ellenőrizték, hogy a mérőcseréről az elosztók a jogszabályi előírásoknak megfelelően (határidőben és az előírt formában) értesítették-e a fogyasztókat. A vizsgálat alá vont mérőórák közül összesen 660 esetében (36%) maradt el az előzetes értesítés, azonban ezen esetek közül 593 esetben 2012 végéig a csere megvalósult.

Általánosságban megállapítható, hogy az engedélyesek a vizsgálat megkezdését, illetve az adatok megküldését követően törekedtek a lejárt hitelesítésű mérőórák mielőbbi cseréjére és – a felügyelőségek beszámolói alapján – számos érintett fogyasztási helyen a vizsgálat lezárása előtt megtörtént a csere. Érdemes továbbá pozitívumként kiemelni, hogy az ellenőrzés során a hálózati engedélyesek és szolgáltatók jellemzően együttműködtek a felügyelőségekkel és mindenre kiterjedő, részletes adatszolgáltatásukkal igyekeztek segíteni a hatóság munkáját.

Nem vitás, hogy a fogyasztóknak alapvető érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatók a fogyasztásukat a jogszabályi előírásoknak megfelelő hiteles fogyasztásmérővel mérjék, és ily módon pontosan kerüljön meghatározásra a fizetendő ellenérték. A rendelkezésre álló adatokból és tapasztalatokból levonható az a következtetés, hogy a földgázszolgáltatás széles fogyasztói kört érintő jellege miatt különösen indokolt ezen – fogyasztóvédelmi szempontból rendkívül érzékeny – terület ellenőrzése, valamint a hatóság szigorú fellépése az energiafogyasztók jogainak érvényre juttatása érdekében.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.