A fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés szakmai követelményei

A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a területspecifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az e törvény 17/D. §-ában meghatározott fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására, amellyel elősegíti a vállalkozás fogyasztóvédelmi szemléletének erősítését, illetve segíteni tudja az alkalmazottak fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozó ismereteinek elmélyítését.

 

1.    A képzés témakörei

1.1.    A képzés tárgykörei:

1.1.1.    Fogyasztóvédelmi alapismeretek:

a)    a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere,

b)    a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai,

c)    a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok,

d)    az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások,

e)    a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok,

f)    a tisztességes szerződési feltételek kialakítása,

g)    a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok,

h)    a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint

i)    a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe.

1.1.2.    Szabadon választható szakirányok:

1.1.2.1.    Elektronikus hírközlés szakirány:

a)    elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ismeretek,

b)    panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok.

1.1.2.2.    Idegenforgalmi szakirány:

a)    utasjogok,

b)    panaszkezelési szabályok,

c)    utazási szerződésre, utazásközvetítésre vonatkozó szabályok.

1.1.2.3.    Közszolgáltatások szakirány:

a)    közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata,

b)    a közszolgáltatók hatósági ellenőrzésének rendszere,

c)    számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás (korlátozás) és visszakapcsolás közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlakép.

1.1.2.4.    Kereskedelmi szakirány:

a)    általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismeretek,

b)    panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok,

c)    általános termék-biztonságossági ismeretek,

d)    villamos és műszaki termékek biztonságossága és címkézése,

e)    vegyipari termékek biztonságossága és címkézése,

f)    játékok biztonságossága és címkézése,

g)    általános élelmiszerjogi ismeretek,

h)    termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.

1.2.    A képzés során a fogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely mellé kötelezően választandó legalább egy szakirány.


 

2.    A képzési idő

2.1.    A fogyasztóvédelmi alapismeretek képzés időtartama 50 óra, amely 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

2.2.    Az elektronikus hírközlés szakirány képzésének időtartama 20 óra, amely 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

2.3.    Az idegenforgalmi szakirány képzésének időtartama 30 óra, amely 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

2.4.    A közszolgáltatások szakirány képzésének időtartama 50 óra, amely 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

2.5.    A kereskedelmi szakirány képzésének időtartama 50 óra, amely 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

2.6.    Az órákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.


 

3.    A vizsga

3.1.    A képzés és a vizsga részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. A képzés kizárólag jelenléti képzés keretében végezhető. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről, az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról.

3.2.    A fogyasztóvédelmi referens képzésen oktató, valamint vizsgán vizsgáztató lehet, aki

a)    szakirányú felsőfokú végzettséggel, és 3 éves valamely fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságnál eltöltött gyakorlattal rendelkezik, vagy

b)    legalább 5 éves, fogyasztóvédelmi hatóságnál eltöltött gyakorlattal rendelkezik.

3.3.    A képzési idő lejártát követően a résztvevő vizsgát köteles tenni. A képzés elvégzését, valamint a vizsga letételét követően fogyasztóvédelmi referens megnevezésű képesítés megszerzésére kerül sor.

3.4.    A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a szervező jelöli ki.

3.5.    A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szervező az írásbeli és a szóbeli vizsgakérdéseket bejelenti a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A bejelentett írásbeli vizsgakérdésekből összeállított írásbeli vizsga megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a tematikához kapcsolódó, bejelentett szóbeli vizsgakérdésekből ismerteti tudását.

3.6.    A vizsga eredményét a pontérték alapján, százalékban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel ellátni. A megfelelt minősítéshez legalább 60%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 90%-os eredmény szükséges.

3.7.    A szervező a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét és az eredmények összesítését a szervező 5 évig köteles megőrizni és az ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság számára bemutatni.