2013. évi vizsgálati jelentések

Jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az utóbbi évek gyakorlatát követve a tavalyi évben is ellenőrizte az árfeltüntetési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezések megtartását. Az ellenőrzés időtartamának kiterjesztésével, továbbá a vizsgált területek kiszélesítésével - a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek védelme érdekében - az volt a célunk, hogy a kereskedők, vállalkozók bárhol, bármikor számíthassak hatósági jelenlétre, amelynek eredményeként jogkövető magatartásuk további javulását reméltük. A területi felügyelőségek munkatársai így eljuthattak olyan egységekbe is, ahol korábban nem voltak rendszeres hatósági ellenőrzések, valamint a helyi sajátosságokra tekintettel végezhettek vizsgálatokat olyan egységekben, ahol az előző év ellenőrzései nagyszámú szabálytalanságot jeleztek.


Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol az ügyletkötés természetéből adódóan a fogyasztók fokozott védelmet igényelnek.


Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység a hagyományostól eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol az ügyletkötés természetéből adódóan a fogyasztók fokozott védelmet igényelnek.


Jelentés az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálatáról

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az utóbbi évek gyakorlatát követve a tavalyi évben is ellenőrizte az árfeltüntetési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezések megtartását. Az ellenőrzés időtartamának kiterjesztésével, továbbá a vizsgált területek kiszélesítésével - a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek védelme érdekében - az volt a célunk, hogy a kereskedők, vállalkozók bárhol, bármikor számíthassak hatósági jelenlétre, amelynek eredményeként jogkövető magatartásuk további javulását reméltük. A területi felügyelőségek munkatársai így eljuthattak olyan egységekbe is, ahol korábban nem voltak rendszeres hatósági ellenőrzések, valamint a helyi sajátosságokra tekintettel végezhettek vizsgálatokat olyan egységekben, ahol az előző év ellenőrzései nagyszámú szabálytalanságot jeleztek.


Jelentés a gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálatáról

A vizsgálat elsődleges célja annak ellenőrzése volt, hogy a mintavételezett gyermek- és babaápolási kozmetikumok egészségbiztonság, valamint jelölés szempontjából megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.
A gyermek- és babaápolási kozmetikumok ellenőrzésére első alkalommal került sor, ugyanis a korábbi években ezt a termékcsoportot célzottan nem vizsgáltuk.
A vizsgálat tárgyát a kereskedelemben kapható gyermek- és babaápolási kozmetikumok képezték.


Jelentés a bőrrel érintkező érintkező bőrtárgyak vizsgálatáról

A bőrrel érintkező, festett bőrtárgyak (bőrkarkötők, bőrszíjak, óraszíjak, kesztyű) tiltott azoszínezék tartalmának kimutatására irányuló, a tavalyi év első felében végzett, majd az azt követő őszi rendkívüli vizsgálat összességében nagymértékű (25%-os) kifogásolási arányt mutatott. Jelen vizsgálatunk célja az eddigiek folytatásaként további, a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező festett bőrtárgyak veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása volt. Ezáltal ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek.


Jelentés a dohánytermékek vizsgálatáról, a cigaretta főfüst kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalmának ellenőrzésére irányulóan

Jelen témavizsgálat célja a mintavételezett cigaretták esetén a főfüst kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-tartalmának laboratóriumi vizsgálata volt és annak ellenőrzése, hogy a mért értékek megfelelnek-e a termék csomagolásán, valamint a regisztrációs lapon feltüntetett értékeknek, továbbá nem lépik-e túl a Korm. rendelet 5. §-a által előírt felső határértékeket a következők szerint:
A szabad forgalomba bocsátott cigaretta hozama nem tartalmazhat cigarettánként többet, mint:    10 mg kátrányt, 1 mg nikotint, 10 mg szén-monoxidot


Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre

Napjainkban szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. A hagyományos módon, a kereskedő üzlethelyiségében – személyesen – kötött ügyletek mellett az információs technológia fejlődésének köszönhetően az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerűbb irányait.


Jelentés az elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

Az információs társadalomban a telekommunikációs szektor szolgáltatásai – mint a televízió, a vezetékes- és mobiltelefon, vagy az internet – olyannyira mindennapjaink részévé váltak, hogy szinte el sem tudjunk képzelni az életünket nélkülük.


Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre

Napjainkban szinte minden hagyományosan folytatható tevékenységnek megvan az online dimenziója is. A tájékozódás, a szórakozás és természetesen a vásárlás is egyre gyakrabban történik a világhálón keresztül. A hagyományos módon, a kereskedő üzlethelyiségében – személyesen – kötött ügyletek mellett az információs technológia fejlődésének köszönhetően az internetes áruházak alkotják a kiskereskedelmi értékesítési csatornák legnépszerűbb irányait.


Jelentés az előrecsomagolt élelmiszerek nettó tömegének ellenőrzéséről

A fogyasztó vásárlása során kiszolgáltatott helyzetben van az általa vásárolt előrecsomagolt élelmiszer termékek nettó tömegét illetően, mivel a feltüntetett nettó tömeg alapján dönt
egy-egy termék kiválasztásakor abban bízva, hogy annak tényleges mennyisége megegyezik a csomagoláson jelölt mennyiséggel. Fentiek, valamint a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkező panaszbejelentések, illetve a médiában esetenként megjelenő fogyasztói kifogások arról, hogy egyes élelmiszertermékek tömege kevesebb, mint amely a csomagolóanyagon feltüntetésre került, indokolták az ellenőrzés elvégzését.


Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálatáról

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és lakkok illékony szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek, illetve a rendelet előírásainak megsértése esetén szankciókkal biztosítani annak végrehajtását.


Jelentés a fogyasztói csoport szervezésének tilalmát kimondó rendelkezés megtartásának vizsgálatáról

Az elmúlt évek világméretű pénzügyi és gazdasági ingadozásai igen megnehezítették a fogyasztók mindennapjait. A kilátástalan anyagi helyzetbe került családok pedig sokkal jobban kihasználhatóak, mert kevésbé óvatosan reagálhatnak az olyan reménykeltő ajánlatokra, melyek látszólag megoldást kínálnak problémájukra. Ezen túlmenően a meggondolatlan döntések meghozatalában az is nagy szerepet játszik, hogy a fogyasztói csoportokat szervező vállalkozások a fogyasztókat a szerződéskötést megelőzően félrevezető, valótlan információkkal látják el, s utólag a szóban elhangzott tisztességtelen tájékoztatás és az aláírt szerződés áll szemben egymással.


Jelentés a gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatra

A gazdasági reklámozás célja az eladásösztönzés, melynek érdekében a fogyasztókat az áru megvásárlására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzik, illetőleg a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítják elő. Napjainkban a vállalkozások számára már a piacon való megmaradás is nagy erőfeszítést jelent, ezért ennek érdekében a legkülönfélébb reklámfogások, figyelemfelkeltő megoldások szaporodtak el. Ezért is elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.


Jelentés a gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálatáról

A földgázszektor fogyasztóvédelmi szempontból különösen érzékeny ágazatnak tekinthető, mivel ezen szolgáltatási területen bekövetkező bármilyen változás közvetve vagy közvetlenül a legtöbb magyarországi háztartást érinti. A felügyelőségekre érkező nagyszámú fogyasztói panaszra tekintettel is indokolt, hogy az Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) e területen rendszeresen folytasson le ellenőrzéseket.


Jelentés a  gyermekek és fiatalkorúak számára készített gördeszkák mint sporteszközök laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat célja a nem biztonságos gördeszkák forgalomból történő kiszűrése és a jogellenes forgalmazás feltárása, továbbá jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.
A gördeszkák tekintetében ismételt termékbiztonsági ellenőrzésre került sor, ugyanis a 2009-ben és a 2010-ben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igen magas kifogásolási aránnyal zárultak.


Jelentés a gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játék járművek megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.


Jelentés a gyermekírószerek (aszfaltkréták, vízfestékek, radírok, stb.)
vizsgálatáról

A vizsgálat célja volt annak felderítése, hogy a kérdéses írószerek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek, és a veszélyesnek bizonyult termékek kiszűrése a forgalomból.


Jelentés a gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A gyermekcipők biztonságára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a 17–25-ös méretű lábbelik viselői 1–3 éves korú gyermekek, akik életkorukból adódóan nem képesek felmérni azt a kockázatot, amelyet a nem megfelelően kialakított lábbeli viselése okozhat.


Jelentés az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzéséről, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre

Turisztikai szempontból a legnagyobb vendégforgalomra a nyári hónapokban számíthatnak a hazai vállalkozások. A főszezonban az ismert vízparti nyaralóhelyek, wellness- és gyógyfürdők mellett számos könnyűzenei fesztivál, kulturális és gasztronómiai rendezvény, kézműves vásár várja az érdeklődőket országszerte. Az említett programok során a turisták szívesen veszik igénybe a vendéglátó-ipari egységek, valamint a személyszállító taxik szolgáltatásait is.


Jelentés a járókák és bébikompok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos járókák és bébikompok forgalomból történő kiszűrése.
A vizsgálat további célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a termékek jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a játék babák, lövedékes játékok és fürdőjátékok vizsgálatáról

A vizsgálat célja volt annak felderítése, hogy a mintavételezett  játék babák, lövedékes játékok és fürdőjátékok megfelelnek-e az előírt kémiai, illetve mechanikai biztonsági követelményeknek, valamint a veszélyesnek bizonyult termékek kiszűrése a forgalomból.


Jelentés a játék mobiltelefonok vizsgálatáról

A vizsgálat célja a nem biztonságos játék mobiltelefonok forgalomból történő kiszűrése volt.


Jelentés a játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja volt a nem biztonságos gyermekkönyvek, játéklabdák és buborékfújók forgalomból történő kiszűrése.
További célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja – az előző évhez hasonlóan – annak megállapítása volt, hogy a közterületi, valamint az intézményi (bölcsődei, óvodai és iskolai) játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.


Jelentés a kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző vállalkozások ügyfélszolgálatainak ellenőrzése

A fogyasztóvédelemről szóló törvény 2012. július 29-én hatályba lépett módosításával jelentős változások történtek a fogyasztóvédelem területén.

Az átalakítás – többek között – a fogyasztói jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat, ezen belül is a panaszkezelésre és az ügyfélszolgálatok működésére vonatkozó előírásokat érintette. A fent hivatkozott jogszabály-módosítás közszolgáltatásként újradefiniálta a korábbi közüzemi szolgáltatás fogalmát, zárt körben felsorolva e szolgáltatások körét, melyek között szerepel a kéményseprő-ipari közszolgáltatás is.


Jelentés a kolbász és sütnivaló kolbász termékek vizsgálata az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

A témavizsgálatban a sütnivaló kolbászokra, a parasztkolbászokra és az érlelt kolbászokra vonatkozó, a Magyar Élelmiszerkönyvben (a továbbiakban: MÉ) foglalt kötelező előírások teljesülését ellenőriztük. A különféle kolbászok természetes bélbe vagy műbélbe töltött, darált vagy apróra vágott húsból és szalonnából készült, sóval, általában fűszerpaprikával és egyéb fűszerekkel készült húskészítmények, melyekre a MÉ 1-3/13-1 számú előírása különböző összetételi és egyéb minőségi követelményeket ad meg.


Jelentés a villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzéséről a beérkezett fogyasztói beadványok alapján

A villamos energia- és földgázszolgáltatás területén a piacnyitással egy időben életbe lépő új szabályozás – mely széles hatásköri jogosultságokkal ruházta fel a fogyasztóvédelmi hatóságot – megjelenése óta eltelt idő kellő hosszúságúnak bizonyult ahhoz, hogy a Hatóság a felügyelőségekhez érkezett számtalan fogyasztói panaszon keresztül megismerhesse és kellő rálátást, tapasztalatot szerezzen az e két szolgáltatási területen elsődlegesen felmerülő fogyasztói problémák kapcsán.


Jelentés a lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, használati útmutatójára és megfelelőségértékelésére.


Jelentés a lézerpointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált lézeres mutatópálcák (lézerpointerek, lézeres kulcstartók, lézerceruzák) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.


Jelentés a „Mentes” jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

Folyamatosan növekszik azon fogyasztók száma, akik speciális táplálkozási igényeik miatt olyan élelmiszereket keresnek az üzletek polcain, amelyekből az előállításuk során egyes összetevőket kivontak, vagy azok jelenlétét minimálisra csökkentették (pl.: glutén, laktóz). Ugyanakkor az utóbbi években az említett fogyasztói rétegnél, valamint az egészségtudatos vásárlók körében is egyre keresettebbek lettek az olyan élelmiszerek, amelyeknél a gyártó vállalja, hogy bizonyos élelmiszer-összetevőket az adott termék nem tartalmaz (pl.: szója, tartósítószer). Felismerve a fogyasztók ez irányú szükségleteit, az élelmiszer előállítók egyre bővülő termékkínálat mellett hozzák forgalomba ezeket az úgynevezett „mentes” jelöléssel ellátott élelmiszereket.


Jelentés a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható háztartási mosószerek forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, a címkézési követelményeknek való megfelelőség, illetve a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése, valamint a kereskedelemből szúrópróbaszerűen kiválasztott minták összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal történő ellenőrzése.


Jelentés a mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A nyilvános helyen hozzáférhető, egy időben több személy által használható szórakoztató eszközök fokozott veszélyt jelenthetnek a használó számára, amennyiben azok szerkezeti kialakítása, stabilitása, telepítése, üzemeltetése, illetve - meghibásodása esetén - a javítása nem megfelelő.


Jelentés a napkollektorok forgalmazási körülményeinek ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése a hazai és külföldi gyártású napkollektorok forgalmazási előírásainak betartására, a megfelelőség igazolás meglétére és tartalmára irányult.


Jelentés a száraztészták laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 10. § (2)-(4) bekezdésében foglalt előírások teljesülése érdekében

A magyar gasztronómiának, a hazai táplálkozási szokásoknak, illetve a változatos elkészítési módnak köszönhetően a tészta sokak által közkedvelt élelmiszer. Ezt felismerve a száraztésztagyártók különböző tojástartalommal és változatos megjelenési formában állítják elő termékeiket, így a vásárlók számos termékből válogathatnak attól függően, milyen ételt szeretnének készíteni. Mindazonáltal minden fogyasztó számára elengedhetetlenül fontos, hogy az általa vásárolt száraztészták minden esetben valóban tartalmazzák a termék jelölésében feltüntetett tojástartalmat, hiszen ebben a tekintetben kizárólag a csomagoláson szereplő információkra tud hagyatkozni, ezáltal meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van az ilyen termékek vásárlásakor. Ez különösen nagy jelentőséggel bír azokban az esetekben, amikor a vásárló a magasabb tojástartalom miatt dönt a drágább árfekvésű termék mellett.


Jelentés az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűréséhez

Egyre több magyar fogyasztó tartja fontosnak, hogy a gyártók megkülönböztető jelöléssel lássák el a hazai alapanyagokból, Magyarországon készült élelmiszereket. Ezeket a termékeket - magasabb áruk ellenére - a hazai fogyasztók általában előnyben részesítik vásárlásaik során a külföldi élelmiszerekkel szemben.


Jelentés a szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzéséről, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűréséről

A fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkező fogyasztói panaszok, bejelentések és tájékoztatást kérő levelek jól szemléltetik, hogy a magyar kereskedőknek a fogyasztók minőségi kifogásaival kapcsolatos eljárása sokszor nem felel meg a jogszabályban előírtaknak, illetve maguk a fogyasztók sem ismerik a szavatossági és jótállási igényeikre, és összességében a minőségi kifogásaikra vonatkozó jogszabályi hátteret. Mindezekre tekintettel a hatóság az idei évben is indokoltnak tartotta e terület országos ellenőrzését.


Jelentés a szempillaspirálok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható szempillaspirálok forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, a címkézési követelményeinek való megfelelőség, és a fogyasztók tájékoztatására előírt kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése, valamint a kereskedelmi forgalomból vett minták egészségbiztonság szempontjából történő ellenőrzése.


Jelentés a textiljátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A vizsgálat elsődleges célja a textiljátékok, elsősorban textilbábok azoszínezék-tartalmának meghatározása által a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése volt, valamint annak megállapítása, hogy a bábok apró részeinek rögzítése az előírásoknak megfelelően történt-e. E játékokat tervszerűen régen ellenőriztük, de szinte minden évben sor került néhány textiljáték vizsgálatára, amelyek többsége veszélyesnek bizonyult.


Jelentés a villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a meghatározása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, tájékoztatásaira. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.


Jelentés a villamos kerti kisgépek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak a megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb villamos motoros kerti kisgépek (fűnyírók és fűszegélynyírók) forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőségértékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kellett tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, biztonsági szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elősegítése érdekében.


Jelentés a villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban (mintavételi terv alapján) történő méréséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az Európai Bizottság 642/2009/EK  rendeletében meghatározott 2010. 01. 07. és 2011. 08. 20. időpontoktól kezdődően a forgalomba hozott televíziók készenléti állapotban mérhető teljesítményfelvétele megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem megfelelőség esetén az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie minden olyan intézkedést, amellyel a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, a környezetbarát tervezési követelmények szempontjából esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményei jogszerűvé tehetők.


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, leggyakoribb villamos háztartási hűtőszekrények, fagyasztók, hűtő-fagyasztó kombinációk, villamos sütők és mosógépek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek energiahatékonysági címkézésére. A jogsértések esetében az ellenőrző hatóságnak az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, energiahatékonysági címkézési szempontból esetlegesen nem megfelelő termékek forgalmazási körülményeinek jogszerűvé tételére, és a feltárt jogsértések visszatartó erejű szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.


Jelentés a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Termékösszehasonlító vizsgálatunk célja a kereskedelemben kapható virsli készítmények minőségének feltérképezése volt.