2012. évi vizsgálat jelentések

Jelentés az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységgel kapcsolatban az előző években lefolytatott témavizsgálatok negatív tapasztalataira, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: NFH) és a területi felügyelőségekhez beérkező fogyasztói panaszok meglehetősen magas számára való tekintettel, hatóságunk 2012-ben is indokoltnak tartotta e terület ellenőrzését.


Jelentés az árfeltüntetésre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséről a kereskedelemben és a szolgáltatások területén

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a korábbi években az árfeltüntetést, illetve áralkalmazást érintő ellenőrzéseit jellemzően nem egész évben, hanem szezonálisan, azaz ünnepekhez, illetve különböző akciókhoz kapcsolódóan végezte. Egész éves időszakot felölelő vizsgálat – negyedévente változó területeken – először 2011-ben volt, amelynek magas kifogásolással zárult eredményei rávilágítottak arra, hogy a fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek védelme érdekében elengedhetetlen a folyamatos hatósági jelenlét.


Jelentés a bébijátékok, kiemelten a játékfigurák és a félgömb alakú játékok, valamint a csipogók, rágókák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat keretében lefolytatott ellenőrzés célja a nem biztonságos, három éven aluli gyermekeknek szánt játékok forgalomból történő kiszűrése és a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játékok megtalálása volt.
A témavizsgálat további célja volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira – és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


Jelentés a bel- és kültéri otthoni használatra szánt játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóságok tervezetten 2002-ben vizsgáltak kerti játékot, az azóta eltelt időszakban fogyasztói bejelentésre és szúrópróbaszerűen került sor e játékok ellenőrzésére.

Az ellenőrzés célja a 2011. 11. 04-ig, vagyis az új játékrendelet hatályba lépéséig forgalomba hozott és az egyes biztonsági szempontoknak nem megfelelő, valamint a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes, ún. tevékenységet igénylő bel- és kültéri játékok megtalálása, a jogellenes forgalmazás feltárása, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése érdekében a szükséges intézkedések megtétele volt.


Jelentés a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazási körülményeinek ellenőrzéséről

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazási előírásainak betartására, a megfelelőség igazolás meglétére, tartalmára, valamint a CE jelölés feltüntetésére irányult. A témavizsgálathoz csatlakozó katasztrófavédelmi hatóság piacfelügyeleti ellenőrzésének célja annak megállapítása volt, hogy a bitumenes zsindelyek és hullámlemezek forgalmazása megfelel-e az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) előírásainak.


Jelentés a bőrrel érintkező bőrtárgyak soronkívüli vizsgálatáról

Az idei év első felében a bőrrel érintkező festett bőrtárgyak tiltott azoszínezék tartalmának kimutatására irányuló, laboratóriumunkban folytatott vizsgálatok nagymértékű (50%-os) kifogásolási arányt mutattak. Ezért ezen termékcsoport ismételt, kiemelt ellenőrzésének szükségessége merült fel.


Jelentés a bőrrel érintkező fémtárgyak, bőrtárgyak vizsgálatáról

Célunk egyrészt a kereskedelmi forgalomban kapható, bőrrel érintkező fémtárgyak nikkel kibocsátásának laboratóriumi vizsgálata, másrészt festett bőrtárgyak veszélyes azoszínezékkel való kezelésének kimutatása volt. Ezeken keresztül ellenőriztük, hogy a kérdéses termékek megfelelnek-e az előírt biztonsági követelményeknek.


Jelentés a cigaretták kátrány, nikotin és szán-monoxid hozamának, valamint csökkentett gyúlékonysági képességének laboratóriumi ellenőrzéséről

A vonatkozó jogszabály felső határt szab a cigaretta főfüstjének kátrány-, nikotin- és szén-monoxid tartalmára, valamint kötelezi a gyártót a tényleges kibocsátás feltüntetésére.
A vizsgálat célja tehát a jelölésként feltüntetett koncentráció-adatoknak, valamint a határértékek betartásának ellenőrzése volt.


Jelentés a Cumik, cuclik vizsgálatáról

Célunk a kereskedelmi forgalomban kapható cumik kémiai tulajdonságainak vizsgálata és ellenőrzése volt, hogy a termékek megfelelnek-e a jogszabályban előírt egészségügyi követelményeknek; azok használata kémiai szempontból jelent-e valamilyen veszélyt felhasználójára nézve.


Jelentés a  csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja kizárólag a forgalomban még megtalálható, – a termékbiztonsági hiányosság alapján, mintavétel és laborvizsgálat nélkül, a helyszínen, szemrevételezéssel megállapíthatóan – veszélyes csecsemő és kisgyermek ruházati termékek forgalomból való kiszűrése volt.


Jelentés az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről

Az elektronikus hírközlési (más néven telekommunikációs) ágazat szolgáltatói – vagyis azok a vállalkozások, amelyek elérhetővé teszik számunkra a televíziós műsorokat, vagy biztosítják a telefon és az internet használatát – számottevő szerepet töltenek be a lakosság túlnyomó többségének életében.


Jelentés az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére

A világháló egy olyan dinamikusan fejlődő virtuális környezet, melynek előnyeit az üzleti életben résztvevők is megpróbálják kiaknázni. Az értékesítés elektronikus formája kényelmes a vállalkozások és a fogyasztók számára is, de utóbbiaknak számos kockázattal is számolniuk kell. Az online – távolsági – ügyletkötések során a felek nincsenek egyidejűleg és fizikailag jelen, ezért a gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő vásárló információs hiányát jogszabályi előírások igyekeznek ellensúlyozni. Ezen jogszabályi rendelkezéseket a fogyasztóvédelmi hatóság évente visszatérően, kiterjedt vizsgálati szempontrendszer alapján ellenőrzi.


Jelentés az étolajok összehasonlító vizsgálatáról

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-4211 számú irányelve szerint: az étolajok olyan élelmiszerek, amelyeket étolajok előállítására alkalmas olajmagvakból vagy olajtartalmú növényi részekből sajtolással, esetenként finomítással, sajtolással és/vagy oldószeres extrakcióval, valamint finomítással állítanak elő.
Az étolajok zsírsavak gliceridjei és kis mennyiségben tartalmazhatnak olyan más lipideket is (foszfatidokat, el nem szappanosítható anyagokat, szabad zsírsavakat), amelyek természetes kísérő anyagai az olajnak.


Jelentés a díszvilágítási füzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált díszvilágítási füzérek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség-értékelésére és használati útmutatójára. A jogsértések esetében az ellenőrzést végző piacfelügyeleti hatóságnak elsődlegesen az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a jogszerűtlenül forgalmazott vagy forgalomba hozott, esetlegesen biztonsági szempontból sem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.


Jelentés a festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálatáról

A monitoring program keretében végzett ellenőrzés célja volt a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és lakkok illékony szerves oldószer tartalmának (VOC-tartalom) laboratóriumi vizsgálatokkal történő ellenőrzése, annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a termékcsoportra vonatkozó Korm. rendeletben előírt határértékeknek, illetve a rendelet előírásainak megsértése esetén szankciókkal biztosítani annak végrehajtását.


Jelentés a galvánelemek vizsgálatáról

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 4. § (1) értelmében a termék biztonságosságának megítélése során a hulladékkezelési tájékoztatást is figyelembe kell venni, ezért a megfelelő jelölés termékbiztonsági kérdésnek tekintendő. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság éves ellenőrzési és vizsgálati programja a korábbiakban nem tartalmazta ezen termékek ellenőrzését, így különösen fontosnak tartottuk a magyarországi helyzet felmérését e téren.


Jelentés a gyermeklábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzéséről

A gyermekcipők biztonságára fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a 17–30-as méretű lábbelik viselői 1–5 éves korú gyermekek, akik életkorukból adódóan nem képesek felmérni azt a kockázatot, amelyet a nem megfelelően kialakított lábbeli viselése okozhat.


Jelentés az aktív oxigént vagy klórt tartalmazó háztartási tisztítószerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A vizsgálat a kereskedelmi forgalomban kapható aktív oxigént vagy klórt tartalmazó háztartási tisztítószerek forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartására, a címkézésre, a csomagolás és zárás megfelelőségére, a kötelező jelölések meglétére, valamint a kereskedelmi forgalomból kivett minták termékbiztonságának és minőségének ellenőrzésére irányult.