Jelentés a „Vízszolgáltatók általános szerződési feltételeinek vizsgálata” című témavizsgálathoz

A 2009. év januárjától a 2010. év harmadik negyedévének végéig összesen közel 800 közműves ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói beadvány érkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH vagy Hatóság) regionális felügyelőségeihez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált a Hatóság számára, hogy e szolgáltatási terület jelenlegi szabályozása számos hiányossággal küzd, amelynek következtében a hatékony fogyasztóvédelem megvalósítása és így a fogyasztói jogok megfelelő érvényre juttatása is nehézségekbe ütközik. Az előbbi tapasztalatok következtében az NFH célkitűzései között fogalmazta meg többek között azt, miszerint a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni ezen szolgáltatási terület ellenőrzésének.Az NFH-hoz érkező fogyasztói panaszok száma és tartalma alapján kétségtelenné vált a Hatóság számára, hogy e szolgáltatási terület vonatkozásában a fogyasztók érdekeit érintő jelentős problémák mutatkoznak a jogi szabályozottság némiképp hiányos volta miatt. Erre tekintettel témavizsgálat keretében négy nagyobb közműves ivóvíz-szolgáltató üzletszabályzata került áttekintésre fogyasztóvédelmi szempontból. A Hatóság különösen arra hívta fel a szolgáltatók figyelmét, hogy az üzletszabályzatok egyes rendelkezései összhangban legyenek az Fgytv.-vel, valamint a szolgáltatási területet szabályozó Kormányrendelettel. Ahogyan az a jelentés fenti fejezeteiben is összefoglalásra került, az NFH tapasztalatai a vizsgálat egészét tekintve rendkívül pozitívak. A Hatóság az áttekintett üzletszabályzatokhoz összesen 221 megjegyzését fűzött, melyek közül 6 az üzletszabályzatok szerkesztésére irányult, 215 pedig érdemi észrevétel, javaslatot, esetleg a szolgáltatók kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó tájékoztatáskérést tartalmazott. Az érdemi észrevételek közül mindössze 20 olyan volt, amelyekkel kapcsolatban további egyeztetés vált szükségessé, vagy amelyek átvezetését a szolgáltatók nem vállalták.

A fogyasztókat közvetlenül érintő fogyasztóvédelmi rendelkezéseket e területen a Kormányrendelet határoz meg, azonban amint az a fentiekből is látható, a szabályozás sok tekintetben hiányos, amelynek következtében az egyes szolgáltatók kereskedelmi gyakorlata is jelentősen eltér. Rendezetlen többek között a társasházak helyzete, de a számlázással, méréssel és a fogyasztói beadványok kezelésével kapcsolatos szabályozás is hiányosságokkal küzd. Előbbiekre figyelemmel fontos lenne a fogyasztókat alapvetően érintő kérdések törvényi szinten történő szabályozása. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fogyasztók részéről kiemelt igény mutatkozik arra nézve, hogy a közműves ivóvízellátással kapcsolatban hatékony védelmet kapjanak a Hatóságtól. Ez a védelem azonban csak akkor tud megvalósulni, ha az egyes érintett szervek hatáskörei jogszabályi szinten egyértelműen rendezésre kerülnek.

Ahogyan az már a korábbiakban is kifejtésre került, az NFH egyes hatáskörei bizonyos fogyasztóvédelmi kérdések tekintetében levezethetők az Fgytv. rendelkezéseiből, azonban a közműves ivóvíz-szolgáltatás nyújtását és igénybevételét szabályozó Kormányrendelet nem tartalmaz fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott előírásokat, továbbá a hatályos jogszabályi rendelkezések azt sem rögzítik, hogy mely közigazgatási hatóság ellenőrzi és felügyeli a közműves ivóvíz-szolgáltatási és szennyvízelvezetési tevékenységet. Logikusnak mutatkozna tehát, és egyben a jogbiztonságot növelné, amennyiben a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés területén – a szolgáltatási terület jellegéből fakadó keretek között – a villamosenergia- és földgázszektorhoz hasonló hatáskörrel rendelkezne az NFH. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy önmagában a hatásköri rendelkezések tisztázása nem tud megfelelő befolyással lenni a fogyasztói panaszok hatékony elbírálására, mivel alapvető anyagi jogi rendelkezések hiányoznak. A Hatóság által e területen megvalósítani kívánt hatékonyabb fogyasztóvédelem előfeltétele tehát – a hatásköri szabályok tisztázásán túl – a szolgáltatási terület megfelelő szabályozása, a hiányzó anyagi jogi rendelkezések pótlása.
 

A vizsgálai jelentés letölthető erről a linkről.