Jelentés a gázszámlák jogszabályi megfelelőségének és érthetőségének vizsgálatáról, különös tekintettel az e tárgyban érkező lakossági fogyasztói panaszokra

A földgázszolgáltatási-szektor fogyasztóvédelmi szempontból különösen érzékeny területnek tekinthető, mivel ezen szektorral kapcsolatosan bekövetkező bármilyen változás közvetve vagy közvetlenül a legtöbb magyarországi háztartást érinti. Az évek óta folyamatosan növekvő számú fogyasztói panaszokra, valamint a területen tapasztalt szabálytalanságokra tekintettel különösen indokolt, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) e területen rendszeresen folytasson le ellenőrzéseket. Az NFH elsődleges feladatai közé tartozik, hogy a fogyasztók jogainak érvényre juttatásával és ezzel együtt a fogyasztói tudatosság növelésével a földgázszolgáltatás területén is egyre hatékonyabb fogyasztóvédelmet valósítson meg. 

A Hatóság az idei ellenőrzés céljaként határozta meg egyrészt az energiafogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a korrekt tájékoztatáshoz fűződő alapjoguk érvényre juttatását, másrészt az NFH tapasztalatainak bővítését, tekintettel arra, hogy az ellenőrzésen keresztül pontosabb képet kaphat a Hatóság többek között a szabályozás hiányosságairól, valamint a fogyasztói igényekről.

A fogyasztóvédelmi szempontból rendkívül érzékeny területnek minősülő földgáz szolgáltatási szektor ellenőrzését egyrészt a korábbi évek negatív tapasztalatai, valamint a folyamatosan növekvő számú panaszbeadványok tették indokolttá. Az NFH-hoz a földgázszolgáltatást érintően az idei év első három negyedévében összesen
1 399 fogyasztói beadvány érkezett. A vizsgálat általános tapasztalatai a korábbi évekhez hasonlóan azt mutatják, hogy a fogyasztói panaszok elsősorban a számlázással, illetve az elszámolással kapcsolatban merültek fel, tekintettel arra, hogy összesen 607 panasz érkezett számlázást, míg 97 elszámolást érintően. A felhasználók a leggyakrabban a számla összegét, illetve annak jogosságát vitatják.

Általánosságban megállapítható továbbá, hogy a földgáz szektorban végbemenő piacnyitás és a rendkívüli gazdasági körülmények következtében megnőtt a fogyasztók hajlandósága a szolgáltatóváltásra, vagyis arra, hogy a jövőben a földgáz egyetemes szolgáltatók helyett a szabadpiaci kereskedők által nyújtott szolgáltatásokat vegyék igénybe. A fogyasztók számára azonban továbbra sem világos a váltás folyamata, valamint az őket terhelő fizetési kötelezettségek keletkezése. E témát illetően a jövőben különösen nagy hangsúlyt szükséges fektetni a fogyasztók minél szélesebb körű, a lehető legtöbb fórumon megvalósuló tájékoztatására. Fontos, hogy megismerhessék az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, az eljárás menetét, vonatkozó jogaikat és kötelezettségeiket annak érdekében, hogy a megfelelő információk birtokában hozhassák meg a váltással kapcsolatos döntést.

A témavizsgálat másik részét képező, számlaérthetőséggel kapcsolatos panaszok alapján egyértelmű, hogy a fogyasztók számára továbbra sem érthetőek a számlákon feltüntetett értékek, különösen problémásak az elszámoló számlák, tekintettel arra, hogy túlzottan sok adatot tartalmaznak. Ahogy az már fentebb is összefoglalásra került, az NFH-hoz a földgázszolgáltatást érintően az idei év első három negyedévében érkezett beadványok számához képest a számlák érthetőségére vonatkozó panaszok aránya elenyésző, tekintettel arra, hogy mindössze 108 fogyasztói panasz érintette részben vagy egészben a földgázszolgáltatók által kiállított számlák érthetőségét.

Mivel a földgáz-szolgáltatási szektor kiemelkedően nagyszámú fogyasztót érint, az NFH egyik legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy a fogyasztók oktatásán, illetve teljes körű tájékoztatásán keresztül a fogyasztói tudatosság megerősödjön és ezzel együtt a fogyasztók kiszolgáltatott helyzete is megszűnjön. Ezáltal a földgázszolgáltatás területén is megvalósíthatóvá válik a hatékonyabb fogyasztóvédelem, melynek elsődleges eszközei közé tartozik a földgázszolgáltatás újbóli, kiemelt ellenőrzése a következő években is. Indokolttá teszi továbbá a földgáz szolgáltatási szektor ismételt ellenőrzését az ágazati jogszabály jövőben várható jelentős módosítása, mely változások többek között a szolgáltatóváltásra vonatkozó szabályokat  is érintik, valamint szükségessé válik a számlaérthetőség különálló ellenőrzése a 2010. november 1-jén hatályba lépett, számlatartalmat módosító miniszteri rendeletre tekintettel. Előbbiek miatt az NFH továbbra is kiemelt feladatának tekinti a földgázszolgáltatással kapcsolatos országos kiterjedésű vizsgálatok lefolytatását a jövőben is.

A vizsgálati jelentés letölthető erről a linkről.