2010. évi vizsgálati jelentések

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzéséről

Az idei évben a vizsgálat tárgyát képezte az Általános Szerződési Feltételek vizsgálatán (továbbiakban: ÁSZF) túl, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen (megtévesztő, agresszív) kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése, valamint az üzleten kívüli szerződés megkötésekor annak ellenőrzése, hogy a fogyasztó megkapja-e a jogszabály által előírt tájékoztatást elállási jogáról.

A vizsgálat során mintavételezett, ajándékként átadott termékek vonatkozásában az ellenőrzésben részt vevő felügyelők azt ellenőrizték, hogy az árubemutatókon forgalomba kerülnek-e korábbi hatósági vizsgálat során nem biztonságosnak ítélt és letiltott, vagy más tagállam által a RAPEX rendszerben közzétett és letiltott termékek.


A csecsemő- és kisgyermekeknek szánt alsóruházati termékek, ágyneműk és háztartási lakástextíliák laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt feladatának tekinti a csecsemők és kisgyermekek számára készített termékek folyamatos piacfelügyeleti ellenőrzését.

Az első félévben a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt felsőruházati termékeket ellenőriztük mind a termékbiztonsági, mind a címkézési előírások betartásának szempontjából. A vizsgálat igen negatív eredménnyel zárult, mert 114 féle 888 db csecsemő és kisgyermek ruházati termék nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek, ezenkívül a nyersanyag-összetételre vonatkozóan elvégzett laboratóriumi vizsgálat alapján a termékek 94%-ánál a címkén megadott anyagösszetétel nem felelt meg a valóságnak.

Tekintettel arra, hogy e korosztály a legkiszolgáltatottabb, bőrük a legérzékenyebb, ezért jelen vizsgálatunk célja volt a korábbi vizsgálatunkban nem ellenőrzött, de ezen korosztály által használt és ez alatt a testükkel hosszabb ideig érintkező alsóruházati termékek, ágyneműk és lakástextíliák címkézésének vizsgálata, a jogszabályban előírt tájékoztatók meglétének, tartalmának, azon belül is a feltüntetett nyersanyag-összetételre vonatkozó információk valóságtartalmának ellenőrzése. Célunk volt a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatások, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrése.


Az elektronikus kereskedelmi tevékenység ellenőrzéséről, különös tekintettel a vállalkozások adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségére

A technológiai fejlődés, mely mind a vásárlónak, mind a kereskedőnek a korábbinál előnyösebb feltételeket teremtett, megnyitotta az utat az elektronikus kereskedelem fejlődése előtt. Az internet napjainkban már hazánkban is az egyik legdinamikusabban fejlődő üzleti csatorna, melyen a vásárlások egyre nagyobb hányada realizálódik. Az online vásárlás azonban nem csak előnyökkel szolgál, hanem számos kockázatot is rejt a fogyasztó számára.

A jogalkotó a gyors fejlődést követve a jogi környezet megteremtésével szabályozás alá vonta az elektronikus kereskedelem területét is, annak érdekében, hogy a viszonyok tisztázása megteremthesse a biztonságos vásárlás lehetőségét. A legújabb értékesítési módok a fogyasztók védelmét ellátó hatóságokat is új feladatok elé állították, szükségessé tették a jogszabályok megtartásának évről-évre történő ellenőrzését.


Festékek és lakkok illékony szerves oldószer tartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése

A monitoring program keretében végzett vizsgálat célja a kereskedelmi forgalomban kapható festékipari termékek szerves oldószer tartalmának (VOC tartalom) ellenőrzése annak megállapítása érdekében, hogy a forgalmazott termékek VOC tömegkoncentráció értéke mennyiben felel meg a kormányrendeletben meghatározott határértékeknek, illetve a rendelet előírásainak megsértése esetén szankciókkal biztosítani annak végrehajtását.


A gázszámlák jogszabályi megfelelőségének és érthetőségének vizsgálatáról, különös tekintettel az e tárgyban érkező lakossági fogyasztói panaszokra

A földgázszolgáltatási-szektor fogyasztóvédelmi szempontból különösen érzékeny területnek tekinthető, mivel ezen szektorral kapcsolatosan bekövetkező bármilyen változás közvetve vagy közvetlenül a legtöbb magyarországi háztartást érinti. Az évek óta folyamatosan növekvő számú fogyasztói panaszokra, valamint a területen tapasztalt szabálytalanságokra tekintettel különösen indokolt, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) e területen rendszeresen folytasson le ellenőrzéseket. Az NFH elsődleges feladatai közé tartozik, hogy a fogyasztók jogainak érvényre juttatásával és ezzel együtt a fogyasztói tudatosság növelésével a földgázszolgáltatás területén is egyre hatékonyabb fogyasztóvédelmet valósítson meg. 


Jelentés a kézi mosogatószerek minőségi szintjeiről

A háziasszonyok többsége Magyarországon ma még hagyományos módon, kézzel mosogat. A kézi mosogatószerek választéka bőséges, a termékek többféle kiszerelésben, sokféle illattal, széles választékban megtalálhatók a boltok polcain. A választékot bővítik a kézkímélő és az antibakteriális hatású termékek.

A mosogatószerek a háztartási edényeken és eszközökön használat közben megtapadt ételmaradékok, valamint a zsír-, olaj- és egyéb szennyeződések eltávolítását szolgáló vegyi anyagok. Felhasználás szempontjából gépi vagy kézi mosogatás célját szolgáló készítmények lehetnek. Előzőek inkább por, utóbbiak folyékony halmazállapotú termékek. Legfontosabb összetevőjük a felületaktív anyagok, emellett komplexképzőket, sűrítő és konzisztencia beállító komponenseket, illatanyagokat, kozmetikai célra gyártott színezékeket, valamint konzerválószereket tartalmaznak.

Az Európai Parlament és Tanács mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelete tartalmaz a címkézéssel, a kémiai összetevőkkel és az információ közlés módjával kapcsolatos előírásokat.


Bizonyos hordozható és helyhez kötött lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban árusított, elsősorban harmadik országból importált, leggyakoribb hordozható és helyhez kötött lámpatestek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel e termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, megfelelőség értékelésére, használati útmutatójára. A jogsértések esetében az arányosság elvét szem előtt tartva és a gazdasági szereplőkkel szorosan együttműködve meg kell tenni a szükséges lépéseket, illetve intézkedéseket a nem megfelelő termékek forgalomból való kivonására és a feltárt jogsértések, illetve szabálysértések szankcionálására a jogkövető termékforgalmazás elérése érdekében.

Az ellenőrzés további célja volt a korábban letiltott vagy a RAPEX rendszeren keresztül bejelentett, súlyos veszélyt jelentő termékek nyomonkövetése a magyar lámpatest forgalmazóknál, és az ilyen termékek megtalálása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése a gazdasági szereplőktől.


A lövedékes játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés elsődleges célja a nem biztonságos lövedékes játékok forgalomból történő kiszűrése, a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes játékok megtalálása volt. További cél a jogellenes forgalmazás feltárása - különös tekintettel a játékok jelöléseire és figyelmeztető felirataira -, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése volt.


A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vizsgálati tapasztalatairól

A jelen összefoglaló jelentés célja a 2010. év folyamán az NFH valamennyi regionális felügyelőségéhez a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott fogyasztói beadványok (kérelmek, közérdekű bejelentések) nyomán indult elsőfokú eljárások tapasztalatainak bemutatása.


A „Vízszolgáltatók általános szerződési feltételeinek vizsgálata” című témavizsgálathoz

A 2009. év januárjától a 2010. év harmadik negyedévének végéig összesen közel 800 közműves ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói beadvány érkezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH vagy Hatóság) regionális felügyelőségeihez. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált a Hatóság számára, hogy e szolgáltatási terület jelenlegi szabályozása számos hiányossággal küzd, amelynek következtében a hatékony fogyasztóvédelem megvalósítása és így a fogyasztói jogok megfelelő érvényre juttatása is nehézségekbe ütközik. Az előbbi tapasztalatok következtében az NFH célkitűzései között fogalmazta meg többek között azt, miszerint a jövőben nagyobb figyelmet kíván szentelni ezen szolgáltatási terület ellenőrzésének.


A gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzéséről, különös tekintettel az ünnepi időszakokra és az online szerencsejátékokra

A gazdasági reklámok életünk részévé váltak, nincs olyan ember, aki ne találkozna velük mindennapi teendői során, akár az utcán sétálva vagy az otthonában televíziót nézve, internetet böngészve vagy újságot olvasva. Ezért kiemelten fontos, hogy a reklámok által közvetített információ tartalma és formája is megfeleljen az általános és a speciális szabályozás feltételeinek.

A reklámszabályozás célja, hogy a fogyasztó kellő és megalapozott információk birtokában, saját preferenciái alapján hozhassa meg piaci döntéseit és ne legyen kitéve megtévesztésnek, félrevezetésnek. Másrészt a jogszabályi előírások keretet adnak a vállalkozások számára, melyek betartásával törvényesen hirdethetik árujukat.


A biztonsági védőrácsok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés elsődleges célja a nem biztonságos védőrácsok forgalomból történő kiszűrése, a RAPEX bejelentésekben szereplő veszélyes védőrácsok megtalálása volt. További cél volt a jogellenes forgalmazás feltárása – különös tekintettel a védőrácsok jelöléseire és figyelmeztető felirataira –, és jogsértés megállapítása esetén a jogkövető magatartás kikényszerítése.


A fényfüzérek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

A témavizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a fényfüzérek forgalmazása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, továbbá a veszélyes termékek felkutatása, illetve azok forgalomból történő kivonása, szükség esetén visszahívása.

A vizsgálat során nagy hangsúlyt kapott a már letiltott, továbbá a RAPEX rendszerben közzétett, más tagállamok által veszélyesnek minősített termékek keresése a magyar kereskedelemben.


A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások és a vásárlók könyvébe tett bejegyzések intézésének vizsgálatáról

Gyakran előfordul, hogy a megvásárolt termék a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik, szétesik vagy nem úgy működik, mint ahogyan az a felek szerződése, a mellékelt jótállási feltételek, illetve a használati és kezelési útmutató alapján elvárható lenne. A magyar kereskedői gyakorlat a fogyasztók minőségi kifogásaira nem mindig a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően reagál, kezdve azzal, hogy nem vesznek fel jegyzőkönyvet a minőségi kifogásról, vagy amennyiben mégis, úgy — a vonatkozó jogszabályi előírásokhoz képest — az hiányosan kerül kiállításra. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz beérkező, e témakört érintő fogyasztói panaszok, bejelentések és tájékoztatást kérő levelek pedig jól szemléltetik, hogy a fogyasztók maguk sem ismerik a szavatossági és jótállási igényeikre, és összességében a minőségi kifogásaikra vonatkozó jogszabályi hátteret.


Az áruházláncok karácsonyi akciós tevékenységének ellenőrzéséről

A karácsonyt megelőző hetek jelentik a legfontosabb vásárlási időszakot mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A karácsonyi vásárlások során a fogyasztók anyagi érdeke azt kívánja, hogy a kedvezményes áron kínált termékek értékesítése szabályos legyen, azaz a meghirdetett akciók ténylegesen megvalósuljanak. Sok vállalkozás pedig a bevételei biztosítása érdekében különleges árkedvezményekkel igyekszik vásárlói számát megtartani vagy növelni.
Fontos azonban, hogy erre a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások megtartása mellett kerüljön sor. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság karácsonyi hatósági ellenőrzési tevékenységével egyrészről biztosítani kívánta, hogy a fogyasztók tájékoztatáshoz való joga érvényesüljön azáltal, hogy a kedvezményes termékek ára és egységára megfelelően feltüntetése kerül. A fogyasztók anyagi érdekeinek védelmét pedig azáltal kívánta elérni, hogy a fogyasztók megkárosításához, megtévesztéséhez vezető, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósító árfeltüntetési, illetve áralkalmazási szabálytalanságokat felderítette és szankcionálta.
Mindemellett a hatósági ellenőrzések kiterjedtek az általános kereskedelmi előírások, így a fogyasztók panaszügyeinek intézésére vonatkozó szabályok megtartására is.


A villamos főző-sütő készülékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható főző-sütő készülékek forgalmazási körülményei megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, különös tekintettel a termékek jelöléseire, figyelmeztető felirataira, valamint használati útmutatóira.

A vizsgálat kiemelt célja volt annak ellenőrzése, hogy a mintavételezett főző-sütő készülékek biztonságosak-e. Vizsgálatunk kiterjedt arra is, hogy a korábban letiltott, a KPIR-ben, illetve a RAPEX rendszerben szereplő veszélyes termékek fellelhetőek-e a magyar kereskedelemben.