EU-s jogszabályok

EU-s szabályozás:


Hazánkban uniós tagságunk okán nem csupán a nemzeti jog szabályai irányadóak egy-egy termék forgalomba hozatalakor, hanem figyelemmel kell lenni az Európai Unió jogalkotására is annak érdekében, hogy a gazdasági tevékenység során valamennyi írott norma betartható legyen.

Az uniós jog megismerésének lehetőségét biztosítja a: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html közösségi weboldal.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény kiemelten rendelkezik a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről bizonyos EU-s rendelkezések végrehajtása tekintetében:

43/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a következő irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében:

a) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK tanácsi irányelv,

b) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló – a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 87/102/EGK tanácsi irányelv,

c) a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv,

d) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv,

e) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

f) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló – a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

g) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

h) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

i) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 10–11. cikke,

j) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 86–100. cikke,

k) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el – szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével – a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében.

(3) A fogyasztóvédelmi hatóság végzi Magyarországon – összekötő hivatalként – a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának összehangolását.

(4) A kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi hatóság a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosított – 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.

 

Az Európai Unió tagállamaiban a  „másodlagos jog” jelenti a közösségi jog harmadik fontos forrását a szerződések (elsődleges jog) és a nemzetközi megállapodások után. Úgy határozható meg, mint az európai intézmények által a szerződések rendelkezései alapján elfogadott normatív jogi aktusok összessége. A másodlagos joghoz tartoznak az EK-Szerződésben meghatározott, kötelező erejű jogi aktusok (rendeletek, irányelvek és határozatok) és nem kötelező erejű jogi aktusok (állásfoglalások, vélemények), de egy sor más jogi aktus is, így például az intézmények eljárási szabályzatai vagy a közösségi cselekvési programok.

 

Az alábbiakban találhatóak a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenysége során alkalmazott fontosabb EU-s jogi aktusok, így a:

 RENDELET

 

A rendelet, amelyet a Tanács a Parlamenttel közösen vagy a Bizottság egyedül fogad el, általános hatályú és minden elemében kötelező jogi aktus. A tagállamokhoz címzett irányelvektől és a meghatározott címzettekhez szóló határozatoktól eltérően a rendelet mindenkihez szól.

Közvetlenül alkalmazandó, azaz a nemzeti törvényekhez hasonlóan valamennyi tagállamban azonnal alkalmazandó jogot teremt, amihez a nemzeti hatóságok részéről semmilyen lépésre nincs szükség.

 

A hatóság tevékenységét érintő, fontosabb EK rendeletek:

 • 524/2013/EU rendelet a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • 206/2012/EU számú rendelete, a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról.
 • 207/2012/EU számú rendelet, az orvostechnikai eszközök elektronikus használati utasításáról.
 • 259/2012/EU számú rendelet a 648/2004/EK rendeletnek a fogyasztói mosószerekben és az automata mosogatógépekhez való fogyasztói mosogatószerekben használt foszfátok és más foszforvegyületek tekintetében történő módosításáról.
 • 392/2012/EU rendelet a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről.
 • 531/2012/EU rendelet az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming)
 • 1169/2011 EU rendelet a fogyasztók élelmiszerrel kapcsolatos tájékoztatásáról ....
 • 1007/2011/EU rendelet a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 305/2011/EU Európai Parlament és Tanácsi rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. >>>
 •  494/2011/EU Bizottsági rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének (kadmium) módosításáról. (L1341
 • 1177/2010/EU rendelet a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (ld: 261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet18/A.§, hatályos: 2012.12.18-tól)
 • 1160/2010/EU  Bizottsági rendelet a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK  tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (L326)
 • 1103/2010/EU Bizottsági rendelet a hordozható másodlagos (újratölthető) elemek és akkumulátorok, valamint a gépjárműelemek és -akkumulátorok töltéskapacitását jelző címkézés szabályainak a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról. (L313) >> 
 • 1059/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 
 • 1060/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 
 • 1061/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 
 • 1062/2010/EU Bizottsági rendelete, a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a televíziókészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről 
 • 1016/2010/EU Bizottsági rendelet a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. (L293). >>  
 • 1015/2010/EU Bizottsági rendelet, a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. (L293) >>  
 • 53/2010/EU Bizottsági rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. (L133) >>
 • 1025/2009/EK rendelete  az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról (hatályos: 2009.11.18-tól)
 • 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (hatályos: 2009.10.06, alkalmazni kell: 2010.01.01)
 • 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről (alkalmazni kell: 2013. július 11-től)
 • 1222/2009/EK rendelet a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről (piacfelügyeleti hatóságként, címkézés 4-6.§ + mellékletek, hatályos: 2012.november 1-től)
 •  244/2009/EK rendelet ( 2009. március 18. ) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg, 
 •  41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről (hatályos: 2009.02.09-től, alkalmazandó: 2012.jan.1-től, 1-4. cikk)
 • 1008/2008 EK rendelet a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (23. cikk, hatályos: 2008.11.01-től, L293/3) ld. még 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet 27.§ (3) bek
 • 764/2008/EK rendelet Az Európai Parlament és a Tanács ( 2008. július 9. ) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 218 , 13/08/2008 o. 0021 – 0029)
 • 765/2008/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács (2008. július 9. ) mely a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szól (Hivatalos Lap L 218 , 13/08/2008 o. 0030 – 0047),
 • 353/2008/EK rendelete az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében előírt, az egészségre vonatkozó állítások engedélyezése iránti kérelmekre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról (2008L109)
 • 345/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK tanácsi rendeletben a harmadik országokból származó behozatalra előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2008L108)
 • 110/2008/EK rendelete a szeszesitalok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2008L39)
 • 109/2008/EK rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelet módosításáról (2008L39)
 • 108/2008/EK rendelete EP és T. rendelet a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet módosításáról (2008L39)
 • 107/2008/EK rendelete EP és T. rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendeletnek a bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (2008L39)
 • 106/2008/EK EP és T. rendelet az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról (2008L39)
 • 123/2008/EK Bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre (ökológiai) utaló jelölés 2092/91/EGK tan. rend. mód. (2008 L38)
 • 1371/2007 EK rendelet a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
 • 1216/2007/EK bizottsági rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről … (ld: 15/2008. (II.15.) FVM rendelet)
 • 509/2006/EK tanácsi rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről (ld:15/2008. (II.15.) FVM 8.§ (1) bekezdését)
 • 510/2006/EK Tanácsi Rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (ld: 124/2007 . (V.31.) Korm.rend 9.§ (1) bekezdése)
 • 842/2006/EK rendelet:az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (ld. 107/2007. (V.9) Korm. rend. 2.§ (1) bek. g) pontja, és a 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése – közvetlen kijelölő)
 • 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról
 • 261/2004/EK rendelet: a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (ld. még 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet 27.§ (3) bek.)
 • 2006/2004/EK rendelet: a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (ld. 2000/31/EK rendelet 5,6, 10-11. cikke kapcsán a 2001. évi CVIII. tv. 16./F. (1) bek. a) és c) pontját)
 • 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH).
 • 648/2004/EK rendelet : A mosó- és tisztítószerekről (ld: 270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek.)
 • 882/2004/EK rendelet: A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről
 • 608/2004/EK rendelet: a hozzáadott fitoszterolokat, fitoszterol-észtereket, fitosztanolokat és/vagy fitosztanol-észtereket tartalmazó élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézéséről
 • 1830/2003/EK rendelet: a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról
 • 178/2002/EK rendelet: Az európai élelmiszerjog általános elveinek és követelményeinek megállapításáról, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és élelmiszerbiztonsági ügyekben alkalmazandó eljárások megállapításáról
 • 339/93/EGK Rendelet: A harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről

 IRÁNYELV

 

Az irányelv, amelyet a Tanács a Parlamenttel közösen vagy a Bizottság egyedül fogad el, a tagállamokhoz szól. Elsődleges célja a jogszabályok közelítése.

Az irányelv az elérendő célokat illetően kötelezi a tagállamokat, de a cél megvalósításának formáját és a közösségi célkitűzések belső jogrendjükbe illesztésére szolgáló eszközök megválasztását rájuk bízza.

Ha az irányelvet a tagállamok nem ültetik át nemzeti jogszabályaikba, vagy azt hiányosan vagy késedelmesen ültetik át, a jogalanyok a nemzeti bíróságok előtt közvetlenül hivatkozhatnak a szóban forgó irányelvre.

 

A hatóság tevékenységét érintő fontosabb irányelvek:

 

 • 212/2012/EU irányelv a 2001/112/EK tanácsi irányelvnek a gyümölcslevek és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékek tekintetében történő módosításáról.

 • 2011/91/EU irányelve azon árutételt azonosító jelzésekről és jelölésekről, amelyekhez az adott élelmiszer tartozik

 • 2011/83/EU irányelve a fogyasztók jogairól, valamint a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 • 2010/30/EU irányelve az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről. (L153)

 • 2009/159/EU irányelve a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

 • 164/2009/EU irányelve a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

 • 2009/134/EK irányelve ( 2009. október 28. ) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról (hatályos: 2009.11.17-től)

 • 2009/125/EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (hatályos: 2009.11.10)

 • 2009/48/EK irányelv: a játékok biztonságáról (alkalmazandó: 2011.07.20.)

 • 2008/121/EK irányelv: a textiltermékek elnevezéséről (hatályos: 2009.02.03-tól)

 • 2008/122/EK irányelv: a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és  cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről (hatályos: 2009.02.03-tól, 2011. február 23-áig kell közzétenni az irányelvnek megfelelő rendelkezéseket)

 • 2008/48/EK irányelv: A fogyasztói hitelmegállapodásokról (kijelölése az NFH-nak)
 • 2006/66/EK EP és Tanácsi Irányelv az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról (ld. 181/2008.  (VII.8) Korm. rend)

 • 2006/42/EK EP és Tanácsi Irányelv a gépekről (ld. 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet)

 • 2005/29/EK EP és Tanácsi Irányelv: a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (ld: 2008. évi XLVII. törvény (Fttv) 28.§ (1) bekezdése)

 • 2005/32/EK irányelv: (2005. július 6.) az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

 • 2004/22/EK EP és Tanácsi Irányelv: a mérőműszerekről (ld: a 127/1991 Kr. 12/A.§ (1) bekezdése)

 • 2004/42/EK EP és Tanácsi Irányelv: a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról (ld. 25/2006 (II.3.) Korm. rend)

 • 2003/33/EK Irányelv: a tagállamok dohánytermékek reklámozására és szponzorálására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről 

 • 2001/83/EK EP és Tanácsi irányelv: Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (kijelölő: 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati-segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 18.§ (8) bekezdése, és 88.§ (2) bekezdése )

 • 2002/65/EK irányelv: A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról

 • 2000/31/EK ep és tanácsi irányelv: A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól

 • 2000/13/EK irányelv: az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

 • 1999/44/EK ep és tanácsi irányelv: A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

 • 98/6/EK ep és tanácsi irányelv: A fogyasztóknak kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről (ld: 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM)

 • 97/7/EK ep és tanácsi irányelv: A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i (HL L 144., 1997.6.4., 19. o.). 

 • 94/47/EK ep és tanácsi irányelv: Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában ...

 • 94/2/EK Bizottsági irányelv: A 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációi energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról

 • 94/11/EK EP és Tanácsi irányelve: a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

 • 93/13/EGK tanácsi irányelv: A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

 • 92/75/EGK Tanácsi irányelv: a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő feltüntetéséről

 • 90/314/EGK tanácsi irányelv: A szervezett utazási formákról

 • 87/102/EGK tanács irányelv: A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

 • 87/250/EGK Bizottsági irányelv: a végső fogyasztók részére értékesítendő alkoholtartalmú italok címkézésénél az alkoholtartalom térfogatszázalékos jelöléséről

 • 87/357/EGK Tanácsi irányelv a másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közlítéséről

 • 85/577/EGK tanácsi irányelv: Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

 • 84/450/EGK tanácsi irányelv: A megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1984. szeptember 10-i (HL L 250., 1984.9.19)

 • 67/548/EGK Tanácsi Irányelv: a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérőlHATÁROZATOK, JAVASLATOK, VÉLEMÉNYEK

 

A határozat

 

A Tanács vagy a Tanács az Európai Parlamenttel közösen vagy a Bizottság fogadja el. Az a jogi aktus, amellyel a közösségi intézmények konkrét ügyekről határoznak.

A határozattal az intézmények cselekvésre vagy a cselekvéstől való elállásra kötelezhetnek egy tagállamot vagy az Unió egy lakosát, jogokkal ruházhatják fel, vagy kötelezettségeket róhatnak rá.  A határozat:

 • egyéni jelleggel bír, és a határozat címzettjeit egyénileg kell megjelöli, ami megkülönbözteti a rendelettől,

 • minden elemében kötelező.

 

Az ajánlás

 

Az ajánlás lehetőséget ad az intézményeknek, hogy magatartási elvárásokat fogalmazzanak meg anélkül, hogy a címzettekre (a tagállamok, más intézmények, bizonyos esetekben az Unió állampolgárai) jogi kötelezettséget rónának.

 

A vélemény

 

A vélemény olyan jogi aktus, amely lehetővé teszi az intézmények számára, hogy kötelező erő nélkül véleményt mondjanak, azaz anélkül, hogy a címzettekre jogi kötelezettséget rónának. Célja, hogy ismertesse az intézmény egy adott kérdésben kialakított álláspontját.

 

A hatóság tevékenysége során alkalmazott főbb jogi aktusok:

 

Határozatok:
 

 • a Bizottság (2013/121/EU) határozata az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az egyes gyermekszékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról.

 • 2010/376/ számú Bizottsági határozata a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az újszülöttek és csecsemők alvókörnyezetében található egyes termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (L170) 

 • 2008/322/EK Bizottsági határozat a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról 2009.05.11-ig

 • 2008/329/EK Bizottsági határozat a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról (2008L114) FONTOS 2-3.) cikk, alkalmazandó 08.07.21-től, ld. még: 15/2008. (VIII.19) NFGM rendelet)

 • 768/2008/EK határozat Az Európai Parlament és a Tanács ( 2008. július 9. ), a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 218 , 13/08/2008 o. 0082 – 0128)

 • 2009/251/EK Bizottsági határozat a dimetil-fumerát biocidot tartalmazó termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetővé tétele megtiltásának a tagállamok számára való előírásairól 2009.03.17-ei (ld: 14/2009. (IV.29) EüM rendelet 2.§ (5) bekezdés)

 • 2009/789/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 26. ) az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási szervek által meghozandó, a megállapodás C. melléklete II. részében a számítógép-monitorokra vonatkozóan foglalt előírások felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos közösségi álláspont meghatározásáról

 • 2001/95/EK Bizottság határozata (2010. január 6.) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt fürdőkarikákra, fürdetési segédeszközökre, fürdőkádakra és fürdőkádállványokra vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (hatályos: 2010.01.27-től)

 • 2001/95/EK Bizottság határozata (2010. január 7.) az európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a fogyasztók által felszerelhető, gyermekbiztos ablak- és erkélyajtó-záróeszközökre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (hatályos: 2010.01.28-tól)

 • Bizottság határozata (2009. november 26.) a fa padlóburkolatok közösségi ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról

 • 2010/376/EU számú Bizottsági határozat, a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az újszülöttek és csecsemők alvókörnyezetében található egyes termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról (hatályos: 2010.07.26.-tól)

 

Javaslatok, vélemények, közlemények, jelentések, állásfoglalások :

 

 • az Európai Parlamentnek (EP) az általános termékbiztonságról szóló irányelv felülvizsgálatáról és a piacfelügyeletről szóló (2010/2085(INI)) állásfoglalása.

 • 2009/2137(INI) Európai Parlament állásfoglalása a fogyasztóvédelemről

 • 2010/C. 339/05. Gazdasági és Szociális Bizottság  véleménye "a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszerről" tárgyában

 • 2010/C 255/06. számú véleménye (Gazdasági és Szociális Bizottság) „Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre a textiltermékek elnevezéséről és az ehhez kapcsolódó címkézésről”.

 • 2010/C 244/01. sz. közlemény a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatáskörrel rendelkező hatóságokra és az összekötő hivatalokra vonatkozóan.

 • 2010/C 236/04 sz.  Bizottsági közlemény a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 88/378/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében (2010/C 236/04)

 • 2010/304/EU. sz. Bizottsági ajánlás „a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló harmonizált módszer alkalmazásáról” témakörében (L136).

 • 2010/C 280/02. európai adatvédelmi biztos véleménye az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlament és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról.

 • 15/2010/EU Tanácsi álláspont az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel. 

 • 2010/C 306/01. Bizottsági közlemény az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről ... szóló, 2004/108/EK irányelv végrehajtása keretében (C306)

 


A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos
kérdéseire segít Önnek választ találni.

Ingyenesen hívható telefonszám (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

*egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00 800-as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat.

Az Európai Unióról további információk
érhetők el az interneten:
http://europa.eu

 

 

 

 

 

Meghatározás nélküli