Nem forgalmazható termékek árusítása

Tisztességtelen annak valótlan állítása, vagy olyan hamis benyomás keltése - akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható.

Jogszabály írja elő azt, hogy mi az a termék, amelynek forgalmazása árubemutatókon jogszabályba ütközik. Ezel a termékek:
− kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék;
− gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény,
− gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédőszer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény;
élelmiszer (ideértve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével (az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 2. § a) pontja értelmében az étrend-kiegészítő élelmiszernek minősül, így az étrend-kiegészítő termékek üzleten kívüli, termékbemutatókon történő árusítása jogszabályba ütközik);
− élőállat, növényi szaporítóanyag;
− fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag;
drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy;
− jövedéki termék;
− olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti vagy csak üzletben (vásáron, piacon) engedi.

Kizárólag ütletben árusítható:

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
• állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
• növényvédő szerek és hatóanyagaik;
• nem veszélyes hulladék;
• „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.