Felfüggesztés, korlátozás

A víziközmű-szolgáltató a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv ellentétes állásfoglalása hiányában:

  • a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,
  • az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
  • lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja,
  • előrefizetős mérőt helyezhet el, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a felhasználóval megállapodott, vagy
  • nem lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szerződést felmondhatja.

A víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult a fenti intézkedések megtételére:

  • a lakossági felhasználó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
  • a lakossági felhasználó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetében az egyeztetés a víziközmű-szolgáltatóval nem vezetett eredményre,
  • a víziközmű-szolgáltató a felhasználót a következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére legalább kétszer írásban felszólította, valamint
  • az illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet értesítette.

A lakossági felhasználó felszólítása az átvétel igazolására alkalmas módon történik. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet első alkalommal a felszólítással egyidejűleg, második alkalommal 8 nappal az intézkedés bevezetését megelőzően kell értesíteni.

A víziközmű-szolgáltató a felhasználó fizetési kötelezettsége teljesítésének igazolását követően a víziközmű-szolgáltatást 3 naptári napon belül teljeskörűen visszaállítja.

Lakossági felhasználóval szemben az ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése vagy korlátozása csak az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv hozzájárulásával kezdeményezhető.

A víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő írásos megállapodásának hiányában a lakossági felhasználóval szemben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására

csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette.

Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

Lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejű biztosításával közterületi vízkivételi helyről vagy egyéb módon gondoskodni kell.

Ha a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását megelőző, szolgáltató által kiküldött írásbeli értesítés első kézbesítése azért volt sikertelen, mert a felhasználó az átvételt megtagadta, akkor a küldeményt kézbesítettnek – a címzettel közöltnek – kell tekinteni azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt a víziközmű-szolgáltató visszakapta.

Abban az esetben, ha a felfüggesztéséről vagy korlátozásáról szóló írásbeli értesítés a víziközmű-szolgáltatóhoz „nem kereste” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkező bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.