Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

A távhőszolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül, ha 

 • a távhőszolgáltatást a közüzemi szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg; a távhőt nem a közüzemi szerződésben meghatározott, illetőleg nem a tőle elvárható módon szolgáltatja;
 • a távhő felhasználó részére történő szolgáltatását nem hitelesített mérőeszköz használatával végzi;
 • a távhőszolgáltatás előre tervezhető munkák miatti szüneteltetéséről a felhasználót az üzletszabályzatban vagy a szerződésben előírt módon és időben nem értesíti;
 • felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik
 • a távhőszolgáltatás felfüggesztése esetén a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a felhasználó részére a távhőszolgáltatást nem kezdi meg.

A felhasználó, illetőleg díjfizető részéről szerződésszegésnek minősül, ha 

 • a szerződésben meghatározott hőteljesítményt túllépi;
 • a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti;
 • a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja, eltávolítja ezek sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be;
 • a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével távhőt vételez;
 • a távhő díját nem vagy nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg; • a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget;
 • a távhő vételezését nem a jogszabályban foglalt feltételekkel szünteti meg.

A közüzemi szerződés megszegésének következményei: 

 • díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés,
 • kötbér,
 • kártérítés,
 • csökkentett mértékű szolgáltatás,
 • távhőszolgáltatás felfüggesztése,
 • közüzemi szerződés felmondása.

A következmények együttesen is alkalmazhatók. A pótdíj mértékét a távhőszolgáltatásra vonatkozó önkormányzati díjrendelet tartalmazza.

A kötbér a szerződésszegéssel érintett szolgáltatás díja után jár és annak mértékét a szerződésben kell meghatározni.

A díjvisszatérítés, a pótdíj és a kötbér megfizetése nem mentesít az okozott kár megtérítése alól.

Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a távhőszolgáltatás felfüggesztése okának megszüntetéséről a távhőszolgáltatót írásban értesítette, az értesítés kézhezvételét követő munkanapon a távhőszolgáltatást meg kell kezdeni.

A távhőszolgáltató köteles a felhasználó vagy a díjfizető részére

 • a díj arányos részét visszatéríteni, ha felróható magatartása folytán a távhőszolgáltatás megszűnik
 • kötbért fizetni egyéb szerződésszegése esetén.

A díjfizetés kötelezettje köteles a távhőszolgáltató részére pótdíjat fizetni szerződés nélküli távhőfogyasztás esetén, továbbá ha meghatározott szerződésszegést követi el.

A távhőszolgáltató

 • a távhőszolgáltatást felfüggesztheti, ha a felhasználó vagy a díjfizető meghatározott szerződésszegést (a mérőeszközt vagy a mérőeszköz hitelességét tanúsító jelet megrongálja, eltávolítja vagy ezek sérülését, illetve hiányát a távhőszolgáltatónak nem jelenti be, illetve a mérőeszköz befolyásolásával vagy megkerülésével távhőt vételez) követ el vagy a távhőszolgáltatás díját az önkormányzatnak az áralkalmazás és a díjfizetés feltételeit megállapító rendeletében meghatározott határidőn túl nem vagy késedelmesen fizeti meg;
 • a távhőszolgáltatást felfüggesztheti vagy a közüzemi szerződést felmondhatja, ha a felhasználó vagy a díjfizető a távhő folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más felhasználó vagy díjfizető szerződésszerű távhővételezését zavarja vagy veszélyezteti.
 • a közüzemi szerződést felmondhatja, ha a felhasználó vagy a díjfizető a távhő vételezését nem a jogszabályban foglalt feltételekkel szünteti meg.

A távhőszolgáltató a közüzemi szerződést felmondhatja, ha a díjfizetés kötelezettje a szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére a távhőszolgáltatás díját az esedékesség lejártát követő 60 napon belül nem fizeti meg.

A jogkövetkezményeket a távhőszolgáltató csak oly módon alkalmazhatja, hogy azok ne érintsék a teljesítő díjfizetőt vagy felhasználót.

A távhőszolgáltatás felfüggesztésével, valamint a felfüggesztés megszüntetésével felmerült költségeket a távhőszolgáltató jogosult a szerződésszegés elkövetőjére áthárítani. 

A közüzemi szerződés nélküli távhőfogyasztás esetén – az ebből származó jogkövetkezményekért – az érintett ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonosa felel. A járási hivatal elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé a távhőelszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, ellenőrzését, szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését, illetve a felhasználói berendezés ellenőrzését.