Rezsicsökkentés

A csökkentés érvényesülése

Tájékoztatás a csökkentésről

Központi gázfűtéses társasházban miért nem érvényesül a rezsicsökkentés?

A gázszolgáltató miért alkalmaz kétféle díjat (árkategóriát)?

A gázórán m3-ben olvasható le a gázfogyasztás, a szolgáltató ennek ellenére MJ alapulvételével állítja ki a számlát. Mi az oka ennek?

A földgázszolgáltatás igénybevétele esetén alapdíjat kell fizetnem, pedig azért nem nyújt szolgáltatást a vállalkozás. Mi az oka ennek?


A csökkentés érvényesülése

2013. január 1. és október 31. közötti fogyasztási időszakban

A csökkentett összeg legfeljebb a 2012. december 1-jén alkalma-zott díjak alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között számított összeg 90%-a lehet.

2013. október 31-ét követő fogyasztási időszakban

A csökkentett összeg legfeljebb a 2013. október 31-én alkalmazott díjak alapján azonos hőmennyiségre, azonos számú hónapra, azonos körülmények között számított összeg 88,9%-a lehet.

A kedvezmények érvényesülésének feltételei: egyetemes szolgáltatás keretében történjen a vételezés – a szolgáltatóval kötött szerződésből, illetve a számlán található információkból bizonyosodhat meg arról, hogy egyetemes szolgáltatás keretében vásárolja az energiát lakossági fogyasztóként vételezzen 2012. december 31-ét , illetve 2013. október 31-ét követő időszakban igénybe vett szolgáltatást tartalmazzon a számla.


Tájékoztatás a csökkentésről

Az egyetemes szolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.


Központi gázfűtéses társasházban miért nem érvényesül a rezsicsökkentés?

A rezsicsökkenés megvalósulásának egyik feltétele a földgázszolgáltatás tekintetében, hogy a lakossági felhasználó egyetemes szolgáltatás keretében vételezzen, a másik pedig, hogy lakossági fogyasztónak minősüljön.

Lakossági fogyasztónak minősül az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszer-zés céljából gazdasági tevékenységet.

Amennyiben maga a társasház áll közvetlenül szerződéses jogviszonyban az egyetemes szolgáltatóval, akkor a rezsicsökkentésnek meg kell valósulnia.

Amennyiben azonban a kazán, illetve az épületfenntartását, üzemeltetését végző gazdálkodó szervezet szerződött földgázszolgáltatásra az egyetemes szolgáltatóval – tekintettel arra, hogy ebben az esetben a gazdálkodó szervezet nem minősül lakossági fogyasztónak – akkor a földgázszolgáltatás vonatkozásában a 10%-os csökkentés nem realizálódik.


A gázszolgáltató miért alkalmaz kétféle díjat (árkategóriát)?

Jogszabály vezette be a földgázszolgáltatás tekintetében az I. és II. árkategóriát.

Az I. árkategória díjszabása szerint maximálisan vételezhető mennyiség naptári évenként 41.040 MJ. Amennyiben az Ön fogyasztása a fenti mennyiséget nem lépi túl, a számlákban kizárólag az I. árkategória szerinti egységár kerül alkalmazásra. Amennyiben azonban az Ön fogyasztása tárgyév január 1-je és a diktálás konkrét időpontja között meghaladja a 41.040 MJ mennyiség időarányosan kiadható részét (figyelembe véve az aktuálisan beállított fogyasztási profilt), akkor a számlákban az I. árkategória szerinti egységár mellett, a fennmaradó mennyiségre a magasabb II. árkategória szerinti egységár kerül alkalmazásra.

A jogszabály alapján a földgáz vásárlója által fizetendő gázdíj összegét

  • a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáz-technikai normál állapotra átszámított térfogatának,
  • a mérési időszakra meghatározott fűtőértéknek, valamint
  • az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan megállapított gázdíjnak
  • az összeszorzásával kell megállapítani.

A gázórán m3-ben olvasható le a gázfogyasztás, a szolgáltató ennek ellenére MJ alapulvételével állítja ki a számlát. Mi az oka ennek?

Mivel a felhasználók számára is a gáz minőségében rejlő, felszabadítható hőmennyiség a lényeges – és az ország azon területein, ahol a fűtőérték alacsonyabb, a fogyasztókat hátrány érné köbméter alapú elszámolás esetén –, illetve a szolgáltató is állandó és megfelelő minőségű gáz szolgáltatására vállal felelősséget, ezért mindkét fél számára az az előnyös, ha a számlán ehhez a fűtőértékhez rendelik hozzá az egységárat, ezáltal is megvalósítva az egységes elszámolást.

A jogalkotó a földgáz egységárát nem a mérőórán mért köbméterhez, hanem a fűtőértékhez kötötte, így nem az a releváns információ, hogy egy köbméter földgáznak mennyi az egységára, hanem az, hogy egy MJ hány forintba kerül.

Mindezekből következik, hogy ezen energiahordozót ugyan köbméterben mérik a szolgáltatók, de halmazállapota miatt a számlázás során ez a köbméterben mért érték korrigálásra kerül. A jogalkotó a korábbi köbméter alapú számlázást többek között a fogyasztói jelzések alapján módosította a jelenlegi rendszerre az igazságosabb fizetési helyzet megteremtése érdekében, ugyanakkor ez nem vitásan a számlázás bonyolultabbá válását vonta maga után. Az egyetemes szolgáltatás árát a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) állapítja meg.

Az egyetemes szolgáltatás hatósági ára – valamennyi értékesítési kategóriában – a gázdíjból, valamint az alapdíjból tevődik össze.

A Rendelet értelmében az alapdíj az a díj, melyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó (Ft/év), valamint a 20 m3/h és annál nagyobb névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó (Ft/m3/h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet. Az alapdíj tehát a fogyasztás mennyiségétől függetlenül fizetendő, míg ezzel ellentétben a gázdíj az elfogyasztott földgáz mennyisége után fizetendő díjelem.


A földgázszolgáltatás igénybevétele esetén alapdíjat kell fizetnem, pedig azért nem nyújt szolgáltatást a vállalkozás. Mi az oka ennek?

Az ellátó rendszerben attól függetlenül, hogy a fogyasztó aktuálisan nem fogyaszt energiát, (például mérés, leolvasás, karbantartás stb. okán) merülnek fel költségek. Az ilyen jellegű, állandónak tekinthető költségek a rendszerüzemeltetőknél folyamatosan jelen vannak, ezért szükséges, hogy fogyasztásától függetlenül minden fogyasztó havi egyenlő részletekben megfizesse a szolgáltató rendelkezésre állásáért fizetendő alapdíjat. Jogszabályi felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket.