Felmondás

A földgázelosztó a felhasználó bekapcsolását, a földgázelosztási szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, vagy a földgázelosztási szolgáltatás folytatását felfüggesztheti, ha:

 • a felhasználó a csatlakozóvezetéket, a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,
 • a felhasználó a nyomás alatti szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket megbontja, továbbá, amennyiben a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja,
 • a felhasználó a csatlakozási szerződésben megállapított lényeges kötelezettségének a földgázelosztó írásbeli felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha
  • ca) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés működését befolyásolja,
  • cb) a nyomásszabályozó vagy a fogyasztásmérő berendezés ellenőrzését, illetve a fogyasztásmérő berendezés leolvasását a földgázelosztó vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé,
  • cc) a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt,
  • cd) a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható kapacitásra szerződött felhasználó esetén a megszakítási – rendelkezéseknek nem tett eleget,
 • a felhasználót ellátó földgázkereskedő a földgázelosztónál – a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott esetekben, a földgázelosztó üzletszabályzatban meghatározott módon – kezdeményezi a földgázelosztás felfüggesztését,
 • a felhasználó a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a fogyasztásmérő berendezésen, vagy annak ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján, vagy a csatlakozóvezeték egyéb pontjain elhelyezett zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetve ezek sérülését, hiányát a földgázelosztónak vagy a földgázkereskedőnek nem jelenti be,
 • a felhasználó nem rendelkezik érvényes földgáz-kereskedelmi szerződéssel, továbbá ha a saját magát ellátó felhasználó nem rendelkezik érvényes kapacitáslekötési szerződéssel.

A szolgáltatás nyújtása csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig függeszthető fel, annak megszűnését követően a felhasználó részére a földgázelosztási szolgáltatást a megszűnés tényéről való tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon – lakossági fogyasztó esetében 24 órán – belül biztosítani kell.

A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához fordulhat, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:

 • a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét,
 • szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztést,
 • a felhasználói berendezés ellenőrzését.

A járási hivatal határozatában

 • a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,
 • a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy
 • a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.