Szerződésszegés, szabálytalan vételezés

A felhasználó részéről az elosztóhálózat-használati szerződés megszegésének minősül, ha:

 • a földgázelosztóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem vagy késedelmesen tesz eleget,
 • a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezeti át az elosztóvezetékről vételezett földgázt, vagy az elosztóvezetékről vételezett földgázt a földgázelosztó hozzájárulása nélkül más részére bármilyen formában továbbadja,
 • a szerződésben foglalt adatváltozás-bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget,
 • a fogyasztáskorlátozási –, illetve megszakítható felhasználó esetén a megszakítás – rendelkezéseknek nem tett eleget,
 • szabálytalanul vételez,
 • a nyomásszabályozó a fogyasztásmérő berendezés vagy a mérési rendszer ellenőrzését, a hibás nyomásszabályozó, fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer javítását, hitelesítési vagy egyéb cseréjét, illetve a fogyasztásmérő berendezés vagy mérési rendszer leolvasását a földgázelosztó részére nem teszi lehetővé, illetve – ha erre megállapodás a felhasználót kötelezi – ezek javítását vagy a cseréjét nem végzi el,
 • a felhasználási helyen olyan fogyasztásmérő berendezés üzemel, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és megállapodás alapján annak hitelesítésére a felhasználó köteles,
 • a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja,
 • a fogyasztói vezeték vagy berendezés megbontásával járó, engedélyhez nem kötött tevékenységet a gázszerelők jogszabály szerinti nyilvántartásában nem szereplő személlyel végeztet,
 • a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja, vagy
 • az elosztóhálózat-használati szerződésben vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában foglaltakat egyéb módon megsérti, illetve az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

Szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:

 • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be,
 • a fogyasztásmérő berendezésen vagy mérési rendszeren elhelyezett plomba, vagy a mérőberendezés megrongálásával a fogyasztásmérő berendezést méretlen gáz felhasználására alkalmassá teszi,
 • a fogyasztásmérő berendezés megrongálásával méretlen gázt vételez,
 • a fogyasztásmérő berendezés megkerülésével méretlen gáz vételezésére alkalmas állapotot idéz elő,
 • a szolgáltatás szüneteltetése esetén önkényes visszakapcsolással vételez,
 • a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a fogyasztásmérő berendezést vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és e magatartások valamelyikével méretlenül vételez,
 • a fogyasztásmérő berendezés nélküli fogyasztás feltételeit megszegi.

Lejárt hitelességű fogyasztásmérő berendezés esetén a földgázelosztó szabálytalan vételezésre kizárólag akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés megfelelő időben történő hitelesítése, cseréje a felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre és ennek érdekében a mérőhelyre való bejutás a jegyzőnél kezdeményezte.

A földgázelosztó nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre és igényt nem érvényesíthet a felhasználóval szemben, ha helyszíni ellenőrzési kötelezettségének nyolc napon belül nem tesz eleget felhasználó változás esetén, kivéve, ha bizonyítja, hogy az ellenőrzést az a felhasználó akadályozta, akivel szemben a szabálytalan vételezés miatt igényét érvényesíteni kívánja.

A plomba sérülésére az engedélyes csak abban az esetben hivatkozhat, ha azt a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át a földgázelosztótól.

A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a felhasználót írásban tájékoztatni kell.

Ha a felhasználó a szabálytalan vételezést vitatja, a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni.

A szerződésszegések jogkövetkezményei:

 • a) pontja esetére kártérítés és a szolgáltatás felfüggesztése, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre;
 • a b)–f) pontjai esetére kötbér, amelynek mértékét a földgázelosztó üzletszabályzatában arányosan, a fokozatosság elvét figyelembe véve kell megállapítani úgy, hogy a felsorolt jogsértések súlyát és a szerződésszegéssel a földgázelosztónak okozott joghátrányt is figyelembe kell venni.

A földgázelosztó jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, ha a hiteles mérés feltételeit a helyszínen biztosítani nem tudja.

A szerződésszegést a földgázelosztó köteles bizonyítani.

Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt érdemlően nem állapítható meg, legfeljebb 30 napos vélelmezett fogyasztási időtartamot kell figyelembe venni. A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni.

A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, képviselője, meghatalmazottja vagy független tanú jelenlétében folytatható le. Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.

A fogyasztásmérő berendezés leszerelése esetén a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérő berendezésről, valamint a fogyasztásmérő berendezés becsomagolásáról felvételt vagy fényképet kell készíteni, és annak egy példányát meg kell küldeni vagy át kell adni a felhasználó számára.