Szolgáltatás kimaradás, hibajavítás

Milyen határidők betartására köteles a szolgáltató a hibajavításkor?

Hogyan kell elvégezni a hibajavítást?

Mire vagyunk jogosultak, ha szolgáltató késedelmeskedik a hibajavítással?

Készül hangfelvétel a hibabejelentésről?Milyen határidők betartására köteles a szolgáltató a hibajavításkor?

 

A szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az előfizetőt értesíteni.

Amennyiben a hiba kijavításához harmadik személy (pl. ingatlantulajdonos, közműszolgáltató) hozzájárulása szükséges, azt a szolgáltatónak 48 órán belül meg kell kérnie. Ha a szolgáltató arról tájékoztat bennünket, hogy további helyszíni vizsgálat elvégzése szükséges, akkor a szolgáltatónak azt is meg kell jelölnie, hogy arra — dátumra pontosan — mely, 8 és 20 óra közé eső 4 órás időszakban kerül sor.

A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valós, érdekkörébe tartozó hibát kijavítani. A hiba bejelentésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartam nem haladhatja meg a 72 órát.

 


Hogyan kell elvégezni a hibajavítást?

 

A szolgáltató a hiba elhárításáért díjat nem számíthat fel, a szolgáltatónál felmerülő javítási, kiszállási költséget nem terhelheti ránk, mi kizárólag arra vagyunk kötelesek, hogy a hiba behatárolása és elhárítása során a lakásunkba történő belépést biztosítsuk a szolgáltató munkatársai számára (amennyiben ez szükséges).

A szolgáltató köteles a hiba elhárítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni az előfizetőt a hiba elhárításáról, valamint az értesítés módját és időpontját nyilvántartásba venni. A szolgáltató a hiba elhárításáról szóló értesítési kötelezettségének a bejelentéssel, illetve a helyszíni hibaelhárítással egyidejűleg is eleget tehet.

Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától számított 72 órán belül. Ebben az esetben nem számít be a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidőbe a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől, annak elmaradása esetén a hibaelhárítás időpontjától az előfizető által tett ismételt hibabejelentésig eltelt időtartam.

 


Mire vagyunk jogosultak, ha szolgáltató késedelmeskedik a hibajavítással?

 

A szolgáltató kötbér fizetésére köteles a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől minden megkezdett késedelmes nap után a hiba elhárításáig terjedő időszakra.

 


Készül hangfelvétel a hibabejelentésről?

 

A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői panaszról és hibabejelentésről a szolgáltató köteles hangfelvételt készíteni, amelyet visszakereshető módon a bejelentés időpontjától számítva 2 évig köteles megőrizni.

Az előfizető kérésére a szolgáltató köteles a hangfelvétel előfizető általi visszahallgatását a szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében biztosítani.

A hangfelvétel másolatát a szolgáltató köteles az előfizető kérésére 30 napon belül rendelkezésre bocsátani. A szolgáltató a hangfelvétel kiadását az előfizető azonosításán túl egyéb feltételhez nem kötheti. Az előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani.