Szerződés felmondása, megszűnése

Hogyan mondhatjuk fel a határozatlan idejű szerződést?

Hogyan mondhatjuk fel a határozott idejű (hűség-)szerződést?

Hogyan szüntethetjük meg a feltöltőkártyás (előre fizetett) mobiltelefon szolgáltatást?

Milyen alakszerűség szerint kell felmondanunk az előfizetői szerződésünket?

Milyen esetekben és hogyan mondhatja fel a szolgáltató a szerződést?

Milyen esetekben szűnik meg a szerződés?

Meghatározhat a szolgáltató a felmondással, megszűnéssel kapcsolatban további, az előbbiekben nem részletezett feltételeket?Hogyan mondhatjuk fel a határozatlan idejű szerződést?

 

A határozatlan idejű szerződést bármikor, további jogkövetkezmények nélkül felmondhatjuk 8 napos felmondási határidővel, vagy megállapodhatunk a szolgáltatóval egy határnapban a felmondás megküldésétől számított nyolcadik és harmincadik nap között, amely napon a szolgáltató köteles megszüntetni a szolgáltatást.

Amennyiben a fentiek szerint jogszerűen felmondjuk a szerződést, a szolgáltató nem kötheti ki a szerződés megszűnése feltételeként a szolgáltató tulajdonát képező eszközök (pl.: set-top box, router) visszaszolgáltatását (jóllehet ettől még azt követelheti a polgári jog szabályai szerint), és nem számíthat fel kiszállítási díjat, sem egyéb költséget a terhünkre.

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén a szolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán köteles lehetővé tenni az előfizető számára a szolgáltató tulajdonát képező, az előfizető részére átadott eszköz (pl.: set-top box, router) visszaszolgáltatását, valamint igazolást adni a visszaszolgáltatásról az előfizető részére. Nem írható elő a visszaszolgáltatásra olyan eljárás, amely az előfizető számára indokolatlan költséget, vagy aránytalan nehézséget jelentene.


 


Hogyan mondhatjuk fel a határozott idejű (hűség-)szerződést?

 

Ha a határozott időtartamú szerződést, amelyben kedvezményeket vettünk igénybe („hűségszerződés”) még annak lejárata előtt akarjuk felmondani, akkor a szolgáltató által meghatározott mértékű pénzösszeget (jellemzően kötbér címén) kell megfizetnünk. Ez az összeg azonban semmiképp sem lehet több, mint  az általunk már a felmondási idő lejártáig igénybe vett kedvezmények összege (pl. az elengedett belépési díj, a kifizetett havidíj és a listaár közötti különbözet). A felmondási idő ekkor legfeljebb 8 nap lehet.

Előbbi fizetési kötelezettségünk áll fenn abban az esetben is, amikor kedvezmények figyelembevételével kötött határozott idejű szerződésünket azért mondjuk fel annak lejárata előtt, mert azt a szolgáltató egyoldalúan, a kedvezményeket érintően számunkra hátrányosan módosítja. A felmondásra nyitva álló idő ebben az esetben is legfeljebb 8 nap.

Bővült azon esetek köre, amikor a határozott időtartamra kötött szerződést hátrányos jogkövetkezmény (azaz kötbér) nélkül mondhatja fel az előfizető, de ennek feltétele, hogy az alábbi indokok valamelyike miatt szüntesse meg a szerződést.

 1. a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követően a hibát 15 napig nem tudja elhárítani,
 2. az előfizető a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 hibabejelentést tett, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el,
 3. a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés díjszabását, időtartamát, megszüntetésének jogkövetkezményeit, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértékeit jogellenesen módosítja,
 4. a műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltató az előfizetői szerződést a jogszabályi feltételek fennállásának hiányában módosítja,
 5. a szolgáltató a műsorterjesztési szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti, és emiatt az arányos díj felszámításának van helye.

Hogyan szüntethetjük meg a feltöltőkártyás (előre fizetett) mobiltelefon szolgáltatást?

Jogszabály alapján az előre fizetett díjú (ún. feltöltőkártyás) mobiltelefon szolgáltatásoknál minden egyes egyenlegfeltöltést úgy kell tekinteni, hogy (telefonszámunk megtartásával) újabb, ráutaló magatartással, határozott időre kötött szerződést kötünk a szolgáltatóval, amely szerződés szolgáltatási időszak végéig tart. A szolgáltatási időszak jellemzően két részből áll: az egyenleg felhasználásra nyitva álló időből (amelynek hossza függhet a feltöltés összegétől), valamint az azt követő rövidebb időszakból, amely alatt a jellemző gyakorlat szerint már csak hívások fogadására van mód (és hívószámunk még lekötve marad számunkra).

Az ilyen szolgáltatatás esetén nincs lehetőség a határozott idő lejárta előtt rendes felmondásra, azonban, ha a határozott idő letelik úgy, hogy nem töltjük fel egyenlegünket a szerződés megszűnik.

Előre fizetett díjú szolgáltatások egyenlegfeltöltéssel történő meghosszabbítása esetén a szolgáltató a már kifizetett, de az egyenlegfeltöltést megelőzően fel nem használt összeget az új előfizetői szerződéshez kapcsolódó egyenlegen jóváírja. A szolgáltató a szerződés újabb feltöltés nélküli megszűnésekor az előfizető kérésére elszámol. Lényeges szabály, hogy semmis az előfizetői szerződés azon rendelkezése, mely szerint a fel nem használt egyenleg elvész, vagy az előfizetőnek nem jár vissza.


Milyen alakszerűség szerint kell felmondanunk az előfizetői szerződésünket?

A szolgáltató köteles minden olyan alakban lehetőséget biztosítani nekünk a felmondásra, amelyet a szerződés megkötésére is alkalmaz (pl.: szóbeli, írásbeli forma). Ezáltal a szerződés felmondása az alakszerűség tekintetében nem lehet terhesebb számunkra, mint a szerződés megkötése. A felmondásra vonatkozó részletszabályokat írhatnak elő a szolgáltatók ÁSZF-jei, ezért javasolt azok tartalmának megismerése.


Milyen esetekben és hogyan mondhatja fel a szolgáltató a szerződést?

 

A szolgáltató háromféle határidővel mondhatja fel az előfizetői szerződést, ám ezt minden esetben írásban, tértivevényes levélben kell megtennie (vagy, ha ehhez előzetes hozzájárultunk, akkor kézbesítését hitelesen igazolható elektronikus iratban vagy elektronikus dokumentumban). Általános szabály továbbá, hogyha a szerződés felmondásának indoka a mi szerződésszegésünk, akkor mégsem szűnik meg a szerződés, amennyiben a felmondási idő alatt megszüntetjük a szerződésszegő állapotot. Erről a tényről (vagyis a szerződés továbbéléséről) a szolgáltató köteles értesíteni bennünket.

Főszabály szerint a szolgáltatói rendes felmondás ideje nem lehet kevesebb, mint 60 nap.

30 napos határidővel mondhatja fel a szolgáltató a szerződést, ha díjtartozásunk van. Ennek feltétele, hogy a díjtartozásról a szolgáltató a rendes számlán kívül két értesítést (felszólítást) is küldjön a részükre, melyben figyelmeztet a felmondási lehetőségre. Az első és a második értesítés között legalább 15 napnak kell eltelnie.

Nincs lehetőség felmondásra, ha a díjtartozásunk összege nem haladja meg a havi előfizetési díjnak megfelelő összeget, illetve (havi előfizetési díj hiányában, vagy tízezer forintnál magasabb havi előfizetési díj esetén) a tízezer forintot. Továbbá nem mondhatja fel a szerződést a szolgáltató akkor sem, ha a díjtartozás összegét vitatjuk, és ennek rendezése érdekében az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordultunk, vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervhez kérelmet terjesztettünk elő, feltéve, hogy a nem vitatott részt, illetve a további esedékes és nem vitatott díjakat folyamatosan fizetjük.

 15 napos határidővel mondhatja fel a szerződést a szolgáltató a törvényben meghatározott (jellemzően valamilyen súlyos szerződésszegést jelentő) esetekben, így:

 • ha előfizetőként akadályozzuk vagy veszélyeztetjük a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését (és ezt a felmondási lehetőségre való figyelemfelhívást követő 3 napon belül nem szüntetjük meg);
 • nem tesszük lehetővé, hogy lakásunkban, ingatlanunkon a hiba kivizsgálásához vagy kijavításához szükséges helyszíni munkálatokat elvégezze a szolgáltató (ha a felmondási lehetőségre előzetesen felhívták a figyelmünket);
 • a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célra használjuk;
 • televíziós szolgáltatás esetén jogosulatlanul vételezzük a műsorjelet (akár jogosulatlanul dekódolunk csatornát), vagy továbbértékesítjük a szolgáltatást harmadik személynek (ha a felmondási lehetőségre előzetesen felhívták a figyelmünket);
 • egyetemes szolgáltatást értékesítünk tovább harmadik személynek (ha a felmondási lehetőségre előzetesen felhívták a figyelmünket). Az egyetemes szolgáltatás mibenlétéről a Szerződések, szerződéskötés címszó alatt olvashatunk bővebben.

Milyen esetekben szűnik meg a szerződés?

A szerződés megszűnik

 • az előfizető halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
 • a szolgáltató halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
 • a számhordozásra vonatkozó szabályok szerint az átvevő szolgáltató és az előfizető között létrejövő új előfizetői szerződés létrejöttével, vagy
 • a felek közös megegyezésével.

Meghatározhat a szolgáltató a felmondással, megszűnéssel kapcsolatban további, az előbbiekben nem részletezett feltételeket?

Igen, a jogszabály feljogosítja a szolgáltatót, hogy az ÁSZF-jében további feltételeket határozzon meg a szerződés megszűnésével kapcsolatban további feltételeket határozzon meg (természetesen a jóhiszeműség és a tisztesség követelményét betartva).