Szerződésmódosítás, átírás, áthelyezés

Hogyan módosulhat az előfizetői szerződés?

Mik a kétoldalú szerződésmódosítás feltételei?

Mikor módosíthatja egyoldalúan a szolgáltató a szerződést?

Hogyan kell értesíteni bennünket az ÁSZF módosításáról?

Milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, amikor a korábbi szolgáltatónk helyébe egy új vállalkozás lép?

Érvényes-e ránk a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, ha azt külön, kifejezett nyilatkozattal nem fogadtuk el?

Mit jelent és hogyan történik az átírás?

Kérhetjük-e a szolgáltatás áthelyezését egy másik címre?


Hogyan módosulhat az előfizetői szerződés?

Az egyedi előfizetői szerződést a szolgáltatóval közös megegyezéssel bármikor módosíthatjuk (kétoldalú szerződésmódosítás).

Mivel a szolgáltató számára aránytalan terhet jelentene, hogy az összes előfizetőjével egyenként megtárgyalja, valahányszor módosítani kívánja a szerződést, ezért a törvény lehetőséget ad a szolgáltatónak arra, hogy meghatározott keretek között egyoldalúan módosítsa az egyedi előfizetői szerződést, illetve az általános szerződési feltételeket (ÁSZF-et).


Mik a kétoldalú szerződésmódosítás feltételei?

A kétoldalú, közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti.

A szolgáltató által kezdeményezett kétoldalú módosítási ajánlatot kifejezett magatartással kell elfogadnunk, ami szóban kötött előfizetői szerződés esetén kifejezett szóbeli vagy írásos nyilatkozatot, írásban kötött szerződés esetén kifejezett írásos nyilatkozatot jelent. Fontos kiemelni, hogy fenti nyilatkozatok hiányában a szolgáltatás további igénybevétele nem tekinthető ráutaló magatartásnak, azaz a módosításra irányuló elfogadásnak.

Amennyiben a szolgáltató kétoldalú szerződésmódosításra vonatkozó ajánlatát nem fogadjuk el a fent leírt módok valamelyikén, úgy a meglévő szerződésünk változatlan feltételekkel marad hatályban.


Mikor módosíthatja egyoldalúan a szolgáltató a szerződést?

 

A szolgáltató az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést (az ÁSZF-et és az egyedi előfizetői szerződést is):

 • Ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja.
 • Ha bekövetkeznek bizonyos, az egyedi előfizetői szerződésben, vagy az ÁSZF-ben előre rögzített feltételek, azzal a megkötéssel, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges megváltozását.
 • Ha a körülményekben következik be olyan lényeges változás, amely a szerződés megkötésekor előre nem volt látható. Lényeges változás a jogszabály szerint például az alapvető díjakra, a szerződés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás. Televíziós csatornakínálat megváltoztatása esetében azonban konkrétan meghatározza a törvény, hogy mely esetekben jogosult a szolgáltató azt módosítani.
 • A televíziós csatornákat tartalmazó csomagot a szolgáltatató két esetben változtathatja meg a körülményekben bekövetkezett lényeges változásra hivatkozva.  Az egyik eset, amikor a szolgáltató az ÁSZF-jében és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette azt az időpontot, ameddig az adott csatorna szerepeltetését vállalta és ez az időpont letelt. Másik esetben pedig hivatkozhat arra, hogy a változást lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy a médiaszolgáltatóval (vagyis a csatorna készítőjével) kötött szerződéses jogviszony indokolja.
 • Ha az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg.

2015. november 1-jétől a szolgáltató a határozott időre kötött előfizetői szerződést – bizonyos kivételekkel – nem jogosult egyoldalúan az alapvető díjszabás (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), az előfizetői szerződés időtartama, megszüntetésének jogkövetkezményei, vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében módosítani.

 


Hogyan kell értesíteni bennünket az ÁSZF módosításáról?

 

Amennyiben a szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a feltételeket, úgy arról legalább 30 nappal a módosítás hatálybalépése előtt értesítenie kell bennünket. A szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének több módon is eleget tehet.

 • Ha a szolgáltató számlalevelet küld, köteles a számlalevél mellékletében értesíteni bennünket. Amennyiben hozzájárulásunkkal a szolgáltató a számlát e-mailben vagy elektronikus számla bemutatási rendszer útján küldi meg részünkre, a számlaértesítő e-mailben kell tájékoztatnia bennünket a módosításról.
 • Amennyiben (a szolgáltatás jellegéből adódóan) a szolgáltató nem köteles számlalevelet küldeni, illetve ha az értesítést a szolgáltatónak korábban kell megküldenie, mint ahogy a számlalevelet megküldené, akkor a szolgáltató több értesítési mód közül választhat. Így értesíthet bennünket:
  • az általunk megadott címre küldött e-mailben,
  • postai úton
  • SMS-ben, MMS-ben (vagy egyéb elektronikus hírközlés útján), az internetes honlapon történő közzétételre utalással,
  • az előfizetők körétől függően az országos, illetve megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, amelyet egyidejűleg a szolgáltató az ügyfélszolgálatán is köteles hozzáférhetővé tenni,
  • a TV szolgáltatás esetén (ha az nem a szolgáltatási csomag összetételére vagy a díj emelésére vonatkozik) a szolgáltató közzéteheti közleményét a valamennyi előfizetője számára díjmentesen elérhető csatornán is, legalább 15 napon át 8 és 22 óra között, naponta legalább 3 órás időtartamban.

 


Milyen szabályok vonatkoznak arra az esetre, amikor a korábbi szolgáltatónk helyébe egy új vállalkozás lép?

Ilyenkor felmondhatjuk az előfizetői szerződést, vagy elfogadhatjuk a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítását (vagyis az új szolgáltató belépését a szerződésbe). Ez utóbbit azonban csak akkor alkalmazhatja a régi szolgáltató, ha a módosítást az ÁSZF-je lehetővé teszi, azonban a módosítás ilyenkor sem terjedhet ki a szerződés lényeges kikötéseinek megváltoztatására.

Fontos előírás, hogy a régi szolgáltatónak 30 nappal a változások életbe lépése előtt értesítenie kell bennünket.


Érvényes-e ránk a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása, ha azt külön, kifejezett nyilatkozattal nem fogadtuk el?

 

Ha külön, kifejezetten nem nyilatkozunk a módosítás elfogadásáról, azt (az alábbi kivételekkel) beleegyezésnek lehet tekinteni, amennyiben az egyedi előfizetői szerződésünkben előzetesen megállapodtunk a szolgáltatóval arról, hogy a módosítás elfogadásához külön nyilatkozatra nincs szükség („a hallgatás beleegyezés”). A díjak módosítása esetén hallgatásunk akkor minősül beleegyezésnek, ha a változásról közvetlenül (telefonon, e-mailben) kaptunk értesítést.

Ugyanakkor minden esetben szükség van kifejezett elfogadásunkra, ha a módosítás számunkra (a díjak emelésén kívül más) többletterhet eredményezne, illetve új, vagy kiegészítő szolgáltatás megrendelését jelentené.


Mit jelent és hogyan történik az átírás?

 

Átírás történik, ha az előfizető személye megváltozik (pl. jogutódlás miatt).

Átírás esetén a szolgáltató nem kötelezhet bennünket belépési díj fizetésére, azonban indokolt és méltányos díjat számíthat fel, amelynek mértékét az ÁSZF-jében határozza meg. Noha a szolgáltató rendelkezik az ÁSZF-ben arról is, hogy az átírást milyen határidőn belül köteles teljesíteni, az nem lehet hosszabb (a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított) 15 napnál. Amennyiben a szolgáltató elutasítja az átírást, arról értesítenie kell bennünket. Ha azonban ilyen értesítést nem küld, és az átírást az ÁSZF-ben meghatározott határidőn belül nem teljesíti, a szolgáltató köteles a fizetendő díjakból jóváírni a késedelmi kötbért, amelynek összege minden késedelmes nap után az átírási díj egytizede.

 


Kérhetjük-e a szolgáltatás áthelyezését egy másik címre?

 

Kérhetjük az előfizetői hozzáférési pont megváltoztatását (az áthelyezést), azonban arra a szolgáltató csak akkor köteles, ha az új cím földrajzi szolgáltatási területére esik.

A szolgáltató indokolt és méltányos díjat számolhat fel az áthelyezésért.

A szolgáltató a hiánytalan áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezését követő 15 napon belül végzi el az igény teljesíthetősége érdekében szükséges vizsgálatait, és ezen időn belül írásban értesíti az igénylőt arról, hogy

 • az áthelyezési igénybejelentést elfogadja, és azt az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőben, legfeljebb azonban az igény beérkezését követő 30 napon belül, vagy az előfizető által az áthelyezési igényben megjelölt későbbi, de legfeljebb az áthelyezési igény szolgáltatóhoz való beérkezésétől számított 90 napon belüli időpontban teljesíti,
 • az előfizetői hozzáférési pont áthelyezését műszaki lehetőség hiányában az a) pont szerinti határidőben nem tudja biztosítani, de az áthelyezési igénybejelentést elfogadja és ezzel egyidejűleg (év, hónap, nap pontossággal) megjelöli az áthelyezés teljesítésének legkésőbbi időpontját, amely nem haladhatja meg az áthelyezési igénybejelentéstől számított 90 napot,
 • az áthelyezési igényt műszaki lehetőség hiányában elutasítja, vagy
 • az áthelyezési igényt – a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt, de legalább 30 napos határidő elteltét követően is esedékes – díjtartozása miatt elutasítja.