Szerződések, szerződéskötés

Milyen részei vannak a szolgáltatóval kötött szerződésünknek?

Mit kell tudni a határozott, a határozatlan időtartamú, illetve a hűségszerződésekről?

Hogyan juthatunk az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), az Üzletszabályzat szövegéhez?

Hogyan köthetünk szerződést a szolgáltatóval?

Mit kell tudni a telefonos szerződéskötésről?

Utólag hogyan bizonyítható a telefonon kötött szerződés tartalma?

Mit kell tudni az internetes (elektronikus) szerződéskötésről?

Milyen időtartamra köthetünk előfizetői szerződést?

Ha igényeljük, bármelyik szolgáltató köteles nyújtani számunkra az általunk kívánt szolgáltatást?

A szerződéskötést követő mennyi időn belül kell elkezdenie a szolgáltatásnyújtást a szolgáltatónak?

Ha mobil internetre fizetünk elő, következmények nélkül meggondolhatjuk magunkat?

Fizetnünk kell a meg nem rendelt szolgáltatásokért, termékekért is?

 


Milyen részei vannak a szolgáltatóval kötött szerződésünknek?

A szerződés két (külön dokumentumban található) részből áll:

  • az egyedi előfizetői szerződésből, valamint
  • az általános szerződési feltételekből (ÁSZF).

Az általában néhány oldalas egyedi előfizetői szerződésben találhatóak a szerződésünkre vonatkozó egyedi sajátosságok (pl.: személyes adataink, a konkrét szolgáltatás megnevezése, a szerződés időtartama.) A részletes szerződési feltételeket azonban a sokkal bővebb (gyakran 60-80 oldalas) ÁSZF tartalmazza.


Mit kell tudni a határozott, a határozatlan időtartamú, illetve a hűségszerződésekről?

A szerződéseket határozott (1 vagy 2 évre) vagy határozatlan időre köthetjük. Kizárólag a határozott idejű szerződések körében van lehetőség arra, hogy „elköteleződésünkre” tekintettel a szolgáltató meghatározott kedvezményt (pl.: belépési díj elengedése, listaárnál alacsonyabb havidíj) adjon a számunkra. (Ennek közkeletű elnevezése a hűségszerződés).

Nem kell aggódnunk amiatt, hogy esetleg elfelejtkezünk a határozott idő lejártáról, mert a szolgáltató köteles az ezt megelőző a számlalevél mellékletében (vagy ennek hiányában e-mailben vagy postai levélben) értesíteni bennünket a lejárat pontos időpontjáról.

A felek a határozott időtartamú előfizetői szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott időtartamú előfizetői szerződés megszűnését követő új előfizetői szerződés szerződéses feltételeiről, amely esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. A határozott idejű szerződés rendkívüli felmondásának feltételeit a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg.

Elsősorban szerződés felmondása során van annak jelentősége, hogy a szerződést határozott vagy határozatlan időre kötjük, vagy, hogy vállalunk-e hűséget. Ezzel kapcsolatban további információkat a szerződés felmondása címszó tartalmaz.


Hogyan juthatunk az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), az Üzletszabályzat szövegéhez?

Az ÁSZF-et könnyen hozzáférhetővé kell tenni, a szövegben való kereshetőség biztosításával. A meghatározott fejezetcímek mentén kialakított ÁSZF-nek meg kell felelniük a közérthetőség, ellentmondás-mentesség és áttekinthetőség követelményének.

A szolgáltató köteles az ÁSZF-et az ügyfélszolgálatán, és internetes honlapján könnyen elérhető módon, a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A szolgáltató ÁSZF-jét tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az előfizető kérésére nyomtatott formában köteles előfizetői számára rendelkezésre bocsátani.


Hogyan köthetünk szerződést a szolgáltatóval?

Az előfizetői szerződés megköthető írásban, szóban (pl.: telefonon) vagy ráutaló magatartással. Ráutaló magatartással kötjük meg a szerződést, amennyiben például valamilyen előhívószám használatával vesszük igénybe a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást. Egyre elterjedtebb, hogy a szolgáltatók interneten és telefonon keresztül is lehetővé teszik az előfizetői igénybejelentést és a szerződéskötést.


Mit kell tudni a telefonos szerződéskötésről?

Amennyiben a szolgáltató (vagy megbízásából egy ügynök) telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot nekünk, a megkereséskor köteles közölni legalább saját cégnevét, székhelyét és telefonszámát, valamint kifejezetten fel kell hívnia a figyelmünket arra, hogy szándéka szerződéskötésre irányul. Tájékoztatnia kell bennünket ezen kívül a szerződés lényeges elemeiről.

Amennyiben a telefonon tett ajánlatra nem adnunk egyértelmű, kifejezett igenlő, elfogadó nyilatkozatot, a szerződés (a felek akarat-megegyezésének hiányában) nem jön létre. Amennyiben viszont elfogadjuk az ajánlatot, úgy a szerződés ezzel érvényesen létrejön és írásbeli szerződés aláírására a későbbiekben sem kell sorra kerülnie, a szolgáltatónak csupán egy (a szerződéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról szóló) írásbeli tájékoztatót kell küldenie a részünkre.

Fontos jogosultság illet meg bennünket, ha telefonon kötjük meg a szerződést. Ilyenkor ugyanis a szerződéskötéstől számított 14 napon belül, bármilyen hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhatunk a szerződéstől. Az elállás a szerződés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatató felé tett nyilatkozatunk, amelynek következtében a szerződésre úgy kell tekinteni, mintha az létre sem jött volna. Az elállási jog azonban korlátozott, hiszen azt nem gyakorolhatjuk, amennyiben a szolgáltató már megkezdte a szolgáltatás nyújtását.


Utólag hogyan bizonyítható a telefonon kötött szerződés tartalma?

Amennyiben telefonon kötöttünk szerződést a szolgáltatóval, de később vita támad arról, hogy pontosan mi hangzott el a telefonbeszélgetés során, jogunk van kikérni a szolgáltatótól a beszélgetésről készített hangfelvétel másolatát.


Mit kell tudni az internetes (elektronikus) szerződéskötésről?

Ahogyan növekszik az interneten történő termékbeszerzések száma, úgy egyre többen élnek az elektronikus úton kötött, szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéskötés lehetőségével.

A szolgáltatók elektronikus úton megkötöttnek tekintik azokat a szerződéseket, amelyek külön erre a célra létrehozott webes felületen keresztül, vagy egyszerűen e-mail útján jönnek létre. Ezek a szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, amelyet a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni és iktatni. Az előfizetői szerződést a szolgáltató a rögzítéstől számított 5 napon belül köteles az előfizetőnek elektronikus levélben megküldeni, vagy az előfizetői szerződéshez történő hozzáféréséhez szükséges adatokat elektronikus levélben vagy egyéb elektronikus úton megadni.


Milyen időtartamra köthetünk előfizetői szerződést?

A felek megállapodásától függően lehet a szerződés határozott (1 vagy 2 éves) vagy határozatlan időtartamú.


Ha igényeljük, bármelyik szolgáltató köteles nyújtani számunkra az általunk kívánt szolgáltatást?

Az elektronikus hírközlési szektorban – az egyetemes szolgáltatás kivételével – a szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli, így a szolgáltató jogosult a szerződéskötésre irányuló kérésünk megtagadására, például, ha a lakhelyünkön a szolgáltató nem nyújt szolgáltatást, illetve technikai okból az adott szolgáltatás nem építhető ki. Ugyanakkor a szolgáltató nem kötheti ki, hogy csak akkor nyújtja az igényelt szolgáltatást számunkra, ha más, egyébként az adott szolgáltatáshoz nem nélkülözhetetlen szolgáltatást is megrendelünk vagy más terméket is megveszünk.

Az állandó lakóhelyünk szerinti egyetemes szolgáltató köteles velünk - jogszabályban meghatározott kivételekkel - szerződést kötni az ún. egyetemes szolgáltatásra, ha azt szabályszerű módon igényeljük.

Egyetemes szolgáltatásnak az olyan vonalas telefonszolgáltatás minősül, amely lehetővé teszi a belföldi- és nemzetközi hívások lebonyolítását, faxüzenetek és adatátviteli hívások küldését és fogadását, valamint a segélyhívó szolgáltatások elérését. Alkalmasnak kell továbbá lennie a szolgáltatásnak olyan sebességű internet szolgáltatás igénybevételére, amely az ún. funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő. Nem köteles szerződést kötni az egyetemes szolgáltató velünk, ha

  • egyetemes szolgáltatás igénybevételéből eredő, bármely egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló, 3 hónapot meghaladó díjtartozásunk van, vagy
  • korábban fennálló előfizetői szerződésünket jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőző 6 hónapon belül mondták fel.

A szerződéskötést követő mennyi időn belül kell elkezdenie a szolgáltatásnyújtást a szolgáltatónak?

Az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést követően – amennyiben szükséges és az előfizetői szerződés megkötésére egyidejűleg nem kerül sor – a szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon nyilatkozik és értesíti a felhasználót arról, hogy

-           az igényt teljesíti,

-           az igény teljesíthető, de a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem tudja biztosítani, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az igénybejelentéstől számított 90 napot,

-           az igény teljesíthető, de az előfizetői szolgáltatás nyújtása helyi hurok átengedésével valósul meg, ezzel egyidejűleg megjelöli a szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vállalt kötelezettség teljesítésének legkésőbbi időpontját (év, hónap, nap pontossággal), amely nem haladhatja meg az átengedő szolgáltató helyi hurok átengedésére irányuló referenciaajánlatában foglalt létesítési határidőtől számított 15 napot,

-           az igényt nem teljesíti.


Ha mobil internetre fizetünk elő, következmények nélkül meggondolhatjuk magunkat?

Mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatásra kötött előfizetői szerződés esetén az előfizető a szolgáltatás nyújtásának megkezdésétől számított 14 napon belül az előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az előfizetői szerződés további teljesítéséhez fűződő érdeke azon okból szűnt meg, hogy az előfizetői szerződésben megjelölt igénybevételi helyen (cím, annak hiányában helyrajzi szám) a szolgáltatás minősége nem felel meg az előfizetői szerződésben foglaltaknak, vagy a szolgáltatás nem vehető igénybe. Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatni az előfizetőt a felmondási jog gyakorlásának lehetőségéről, feltételeiről és következményeiről.


Fizetnünk kell a meg nem rendelt szolgáltatásokért, termékekért is?

Amennyiben a szolgáltató kérésünk nélkül ad át, vagy ad el számunka valamilyen terméket vagy nyújt szolgáltatást, akkor ezen (nem megrendelt) termékért vagy szolgáltatásért nem követelhet díjat tőlünk. Ennek kapcsán (konkrét akaratnyilatkozatunk hiányában) a szolgáltató nem hivatkozhat arra sem, hogy hallgatólagosan elfogadtuk a terméket vagy ráutaló magtartással beleegyeztünk a szolgáltatás nyújtásába.