Gyártói, importőri és forgalmazói kötelezettségek

A gyártó kötelezettségei

A meghatalmazott képviselő kötelezettségei

Az importőr kötelezettségei

A forgalmazó kötelezettségei


A gyártó kötelezettségei 

Gyártó az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz.

Fontos szabály, hogy amennyiben egy terméket az importőr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz forgalomba vagy forgalmaz, vagy a terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék biztonsági és megfelelőségi jellemzőit befolyásolja, úgy gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek terhelik. 

Elmondható, hogy elsődlegesen a gyártó az a piaci szereplő, aki már a forgalomba hozatal előtt köteles a termékét biztonságosan kialakítani, megfelelő címkével, jelölésekkel és dokumentumokkal ellátni. 

A gyártó fontosabb kötelezettségei az alábbiak:

 • A gyártó csak a törvény és a jogszabályokban meghatározott követelmények megfelelő terméket hozhat forgalomba. A megfelelőséget a sorozatgyártás folyamán is köteles biztosítani.
 • A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat, továbbá kiállítani vagy kiállítatni a megfelelőséget igazoló dokumentumot. A megfelelőséget igazoló dokumentumokat a külön jogszabályban meghatározott ideig (ez általában 10 év) vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megőrizni.
 • Ha jogszabály előírja, a gyártó köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni (pl.: kozmetikai termékek).
 • A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.
 • A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni.
 • Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály előírja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket a termékhez. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie.
 • A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. 
 • A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni.

A meghatalmazott képviselő kötelezettségei

Meghatalmazott képviselő az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon, figyelemmel ez utóbbinak a vonatkozó közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeire.

A gyártó írásban meghatalmazott képviselőt nevezhet meg. A megbízás minimális érvényességi követelményei a következők:

 • A megbízás egyrészt nem terjedhet ki a termék gyártására, tervezésére, illetve a műszaki dokumentáció összeállítására. 
 • A megbízás másrészt akkor tekinthető érvényesnek, ha kiterjed legalább a megfelelőséget igazoló dokumentum és a műszaki dokumentáció piacfelügyeleti hatóságok részére történő átadására, továbbá ki kell térnie a megbízásnak arra, hogy a megbízott köteles a piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködni a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában, a fenti dokumentumok átadása, illetve a jogszabályban meghatározott ideig történő megőrzése érdekében.

A meghatalmazott képviselő a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül szintén köteles megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvű fordítását.


Az importőr kötelezettségei 

Importőr a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon.

Az importőr fontosabb kötelezettségei az alábbiak:

 • Az importőr csak a törvényben és a jogszabályokban meghatározott követelmények megfelelő terméket hozhat forgalomba. 
 • Az importőr a termék forgalomba hozatala előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, összeállította a műszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint a feltüntette a gyártó a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét, illetve ellátta a terméket azonosító jelöléssel.
 • Ha jogszabály előírja, az importőr köteles a forgalomba hozatal előtt a terméket bejelenteni (pl: kozmetikai termékek).
 • Az importőr szintén köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét. Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a fenti adatok nem tüntethetők fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérő dokumentációján kell megadni. Az importőr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó ugyanezen adatait.
 • Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelező jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából elfogadott jogszabály előírja, az importőr köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven a termékhez. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz.
 • Az importőr megfelelőséget igazoló dokumentumokat a külön jogszabályban meghatározott ideig (ez általában 10 év) vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megőrizni.
 • Az importőr köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. 
 • Az importőr köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni.

A forgalmazó kötelezettségei

Forgalmazó az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

A forgalmazó fontosabb kötelezettségei az alábbiak:

 • A forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el.
 • A forgalmazó a termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a gyártó elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, a terméken elhelyezte a jogszabály által előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által előírt dokumentumokat, valamint a feltüntette a gyártó a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét, illetve ellátta a terméket azonosító jelöléssel. A forgalmazó köteles meggyőződni továbbá arról, hogy az importőr feltüntette a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és a székhelyét.
 • Amennyiben a gyártó vagy az importőr nem mellékelte a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket magyar nyelven, akkor a forgalmazó köteles azt pótolni vagy pótlása iránt intézkedni.
 • A forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem győződött arról, hogy a termék megfelel az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény előírásainak és más jogszabályoknak.
 • A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelőséget igazoló dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvű fordítását. 
 • A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatósággal együttműködni.