Megfelelőségértékelés és megfelelőségi jelölés

A 765/2008/EK rendelet 2. cikk 12. pontja értelmében

a megfelelőségértékelési eljárás az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek.

Amennyiben közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy jogszabály előírja, a termék csak megfelelőségértékelési eljárást követően hozható forgalomba, vagy forgalmazható. A megfelelőségértékelési eljárást a gyártó köteles a jogszabályban meghatározott módon elvégezni vagy elvégeztetni. A módozattól függően – amelyet jogszabály határoz meg - a megfelelőségértékelési eljárást vagy maga a gyártó végzi el, vagy megbíz egy arra kijelölt szervezetet.

Gyakori hiba, hogy a gyártó nem az adott termék megfelelőségértékelésének elvégzésére jogosult szervezetet bíz meg. A megfelelőségértékelést végző szervezet kiválasztásánál tehát körültekintően kell eljárni, főleg ha az adott szervezet nem az Európai Unió területén végzi tevékenységét.

Azt, hogy a megfelelőségértékelési értékelési eljárás során melyik módozatot (modult) kell alkalmazni, meghatározhatja az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy jogszabály. A megfelelőségértékelési eljárások moduljait a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 768/2008/EK határozat, az építési termékek vonatkozásában az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU rendelet foglalja össze.

A megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását minden esetben valamilyen megfelelősséget igazoló dokumentum igazolja (pl: megfelelőségi tanúsítvány, gyártói megfelelőségi nyilatkozat).

Ezt a dokumentumot a forgalmazás során végig biztosítani kell, és a forgalmazó is köteles meggyőződni a dokumentum meglétéről és megalapozottságáról.

A CE megfelelőségi jelölés 

A közösségi harmonizációs jogszabályok meghatározzák azon termékek körét, amelyek kizárólag CE megfelelőségi jelöléssel ellátva hozhatók forgalomba. 

A CE megfelelőségi jelöléssel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.

A CE megfelelőségi jelölés tehát egyrészt fontos információval szolgál a piacfelügyeleti hatóságok, másrészt a fogyasztók/felhasználók számára. 

A CE megfelelőségi jelölést láthatóan, jól olvashatóan csak a gyártó, vagy meghatalmazott képviselője tüntetheti fel, nem takarhatja el semmilyen egyéb információ vagy felirat.

Tilos továbbá a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azokon a termékeken, amelyeken jogszabály nem írja elő feltüntetését. 

Gyakori hiba, hogy a CE megfelelőségi jelölés formai kialakítása nem felelő, a „szabványos” CE megfelelőségi jelölés a következő:

A CE megfelelőségi jelölés a „CE” betűszóból áll, alakja a következő:

- A CE megfelelőségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.
- A CE megfelelőségi jelölés különböző elemeinek alapvetően azonos magasságúakban kell lenniük, amely magasság nem lehet kevesebb mint 5 mm.


 

További hasznos információk: http://www.ce-jeloles.hu/