Általános kereskedelmi feltételek

A kereskedőre vonatkozó adatok feltüntetése 

Nyitvatartási idő

Vásárlók könyve

Tájékoztatás a panaszügyintézés helyéről

Kereskedelmi egységekben működő biztonsági szolgálatokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések


A kereskedőre vonatkozó adatok feltüntetése közterületi értékesítés és alkalmi rendezvények esetén 

Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban, a rendelet 5. számú mellékletében meghatározott termékeken túl az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműtárgyak forgalmazhatóak. Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat.

Az alkalmi rendezvény olyan nem rendszeres, hanem bizonyos ünnepi vagy más alkalmakból szervezett rendezvény — ide nem értve a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendelet szerinti alkalmi és ünnepi vásárokat —, amelyen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást.

A rendelet 15. §-a alapján az alkalmi rendezvényen történő árusítás során a kereskedőnek rendelkeznie kell a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel, továbbá köteles nevét és székhelyét feltüntetni. 

A közterületi értékesítés, valamint az alkalmi értékesítés során a kereskedő nevének, székhelyének feltüntetésére vonatkozó előírások megsértése esetén az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni.


Nyitvatartási idő

A kereskedelmi törvény alapján a kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat tájékoztatni.


Vásárlók könyve

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. 

A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. 

A vásárlók könyve tartalmazza

  • a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá
  • az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és
  • a vásárlók könyve használatba vételének időpontját.

A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg megtett - kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

A vásárlók könyvének hitelesítése az üzlet nyilvántartásba vételének aktusával történik meg, vagyis nincs szükség „fizikai” hitelesítésre. 

A bejelentésköteles, vagy a külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetében, tehát az első vásárlók könyve tekintetében az üzletet üzemeltető kereskedő írja be a használatba vétel időpontját, amit cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazol, így ebben az esetben az üzlet nyilvántartásba vételének bejegyzésével történik meg a jegyzői „hitelesítés”. 


Tájékoztatás a panaszügyintézés helyéről

Az Fgytv. szerint a vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni

  • a székhelyéről,
  • a panaszügyintézés helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és
  • az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint
  • a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és
  • – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, illetve
  • internetes címéről, telefonszámáról.

Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.


Kereskedelmi egységekben működő biztonsági szolgálatokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések

Az üzletben működő biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól a vásárlókat jól láthatóan tájékoztatni kell.


 

magyar