Szervezeti felépítés

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Érdeklődők, kedves Fogyasztók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnik.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.

Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

 

 2016.12.31-ig hatályos adatok:

 


Az NFH-t, mint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a regionális közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (beleértve azok területi osztályait is) jogutódját a Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) rendeletével hozta létre. Létrehozásakor  az NFH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, jogi személy, amely a Kormány által – a fogyasztóvédelemért felelős ‑ kijelölt miniszter irányítása alatt áll. Az NFH 2010. december 31-ig központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből állt.
 
2011. január 1-jétől a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok szervezetén belül működő területi felügyelőségekből, valamint a szakmai irányítást gyakorló, másodfokú hatóságként eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságból áll. Továbbá ezen időponttól a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keretein belül fejti ki tevékenységét az Európai Fogyasztói Központ is, amely más uniós államban vásárolt árukkal kapcsolatos problémák megoldásában nyújt segítséget.

2015. április 1-től a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztóvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NFH-t főigazgató vezeti. A főigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az NFH kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

A fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatai, valamint a termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a fogyasztóvédelemért felelős miniszter gyakorolja.

Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki. Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.


5. §7 (1) A miniszter:

a) a több kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti vizsgálatokat rendelhet el;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan – a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi feladatkörbe tartozó tevékenységéről.

(2) A kormánymegbízott a fogyasztóvédelmi feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén megszervezi és összehangolja az éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos vizsgálatokat.

 

6. § (1)8 Az NFH

a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket a miniszter megkeresése alapján;

b) szükség szerint javaslatot tesz a miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;

c) közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában, figyelemmel kíséri és elemzi annak érvényesülését;

d)9 működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;

e)10 koordinálja az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörükhöz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatait;

f)11 végzi, illetve végezteti a feladatainak és a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi feladatkörének ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g)12 gondoskodik az NFH és a fővárosi és megyei kormányhivatalok 3. § (2) bekezdése szerint a miniszter szakmai irányítói jogkörébe tartozó feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel;

i)13 az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;

j)14 ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait;

k)15 ellátja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével összefüggő feladatokat;

l)16 közreműködhet a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti szakmai irányítói jogkörének gyakorlásában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok e rendelet szerinti közigazgatási hatósági ügyei tekintetében gyakorolja az Áht. 9. § f) pontja szerinti jogkört.

(2)17 Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok

a)18 szakmai segítséget nyújtanak a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentetnek meg;

c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végeznek, illetve végeztetnek, és közzéteszik azok eredményét;

d)19 módszertani segédanyagokat készítenek a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében,

e) támogatják az önkormányzati tanácsadó irodák működését,

f)20 prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat látnak el a fenntartható és egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében.

(3)21

(4)22

(5)23 A Kormány a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről, valamint a 73/44/EGK tanácsi irányelv, és a 96/73/EK és a 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(6)24 Az NFH és a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., valamint 11–16. cikkeiben foglalt követelmények betartását, és eljárnak azok megsértése esetén.

 

7. § (1)25 Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t és az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)26 Közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

(3)27 A Kormány a gyógyszerrel vagy orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó szabályok megsértése, valamint a gyógyszerek, illetve a gyógyászati segédeszközök reklámozására vonatkozó, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként

a)28 az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

aa) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,

ab) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik, valamint

ac)29 az érintett kereskedelmi gyakorlat az OGYÉI hatáskörébe tartozó, a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e, továbbá

b)30 az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy

ba) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, illetve gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint

bb)31 az érintett kereskedelmi gyakorlat az ENKK hatáskörébe tartozó, az orvostechnikai eszközök, illetve a gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban áll-e.

(4)32 A Kormány a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. november 24-i 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt, a hajók üzemképessége és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő kötelezettség megsértése miatti eljárásban szakhatóságként az első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy a járattörlés vagy a késés a hajó biztonságos üzemeltetését veszélyeztető időjárási viszonyok vagy a személyszállítási szolgáltatás teljesítését megakadályozó olyan rendkívüli körülmények miatt következett-e be, amelyeket minden ésszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni.

 

8. § (1)33 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.

(2)34 A Kormány

a)35 az Fgytv. 17/D. § (7), (9), (11)–(14) és (16) bekezdésében, 38. § (1)–(3) és (7)–(8) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 45/B. §-ában, 48. § (3) bekezdésében, továbbá az Fgytv. 1. mellékletében,

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (4)–(5) bekezdésében,

c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, valamint 163. § (2) bekezdésében,

d)36 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 63/A. § (3) bekezdésében, 108/A. § (7) bekezdésében és 113. § (2) bekezdésében,

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében,

f) a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 12. § o) pontjában,

g)37 a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés m) pontjában,

h)38 a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/B. § (2) bekezdésében,

i)39 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2a) bekezdésében,

j)40 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

k)41 a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,

l)42 a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.

(3)43 A Kormány

a)44 az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, 17/D. § (2) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdés a)–c) és e)–k) pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, továbbá 47. § (6) és (7) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f) pontjában,

c) az Eht. 21. § (1)–(3) bekezdésében,

d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3. § v) pontjában, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 9. §-ában, 10. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, valamint 18. § e) pontjában,

e)45 a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában,

f)46 a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (4) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés a) pontjában

foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

(4)47 A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 16. §-a (6) bekezdésének g) pontja szerinti esetben a vámtitokról fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt az NFH útján kell tájékoztatni.

 

8/A. §48 (1)49 A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az a szerv végzi, amely az adott döntést hozta.

(2)50 A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH végzi.

(3)51 A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megkötendő hatósági szerződés érvényességéhez az NFH hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4)52 A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH által üzemeltetett honlapot kell érteni.

 

magyar