Változások az Fgytv-ben: Pontról-pontra (2. rész)

A Magyar Közlöny 63/2012-es számában megjelent a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása, mely jelentős mértékben megváltoztatta az alapjogszabályt. Sorozatunkban arra törekszünk, hogy a törvényben a fogyasztóvédelmi hatóságot érintő változásokat kiemeljük és azok szükségességét, a változtatások mibenlétét megindokoljuk. A második részben a forgalmazó felelősségi körének változásáról és a közszolgáltatási tevékenység kapcsán a csekkdíj felszámolásának tilalmáról szólunk.

A termék azonosító jelöléssel történő ellátása

Az Fgytv. 4/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsolatos kockázati tényezőket felmérni, és megtenni a megelőzésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni.   Az Fgytv. 4/A. §-a kiegészül egy (3) bekezdéssel, amely szerint, ha a gyártó nem tesz eleget a (2) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségének, a forgalmazó – a gyártó által rendelkezésére bocsátott azonosító jelölések felhasználásával – köteles azt pótolni.

A jelölés hiánya esetén tehát a forgalmazó felelőssége is megállapítható lesz. Külön jogszabályok eddig is rendelkeztek hasonlóan, azonban nem volt ilyen általános, minden terméktípusra vonatkozó szabály. Ez a kiegészítés további garanciát jelent, hogy a termék azonosító jelöléssel rendelkezzen. Alapvető biztonsági kérdés, hogy ne kerüljön olyan termék forgalomba, amely nem rendelkezik azonosító jelöléssel.

Közüzemi számla csekken történő kiegyenlítése

Az Fgytv. 8. §-a alapján a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a számla Posta Elszámoló Központon keresztüli készpénzbefizetéssel történő kiegyenlítését, valamint – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a számla nyomtatott példányának egyszeri kiadását külön díj fizetéséhez nem kötheti.

A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozások tekintetében a jövőben nem lehet ún. csekkdíjat felszámítani, és főszabályként a papír alapú számla adása is kötelezően ingyenes lesz. E szabály a fogyasztók tájékoztatásához fűződő jogát erősíti. A csekkdíj tiltása összehasonlíthatóvá teszi az árakat, hiszen a fogyasztó biztos lehet benne, hogy a szóba jöhető vállalkozásoknál nincs ilyen jellegű rejtett díj, és azt utólag sem vetik ki, így vagyoni érdekei sem sérülnek.

 

Folytatása következik ...

 

Előző rész(ek):

1. rész: a fogalmi kör megváltozása

Share on Tumblr