PE/002/839-4/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.21.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.08.05.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/839-4/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapította, hogy a Társaság Kérelmező minőségi kifogásáról nem vett fel jegyzőkönyvet.

Mindezekre tekintettel 2019. június 13. napján kelt, VA-07/HGY/01027-7/2019. számú határozatában kötelezte a Társaságot, hogy a fogyasztók minőségi kifogásait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően intézze.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Mihályfi és Társa Kft. (székhely: 9800 Vasvár, Vasvári Pál utca 3.a.)

 

7. A megállapított tényállás:

A fogyasztóvédelmi hatóság a jogkövetkezményeket az Fgytv. 47. § (1) bekezdése alapján az eset lényeges körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előnyének – a figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával állapítja meg.

 

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdés szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.

 

Az elsőfokú hatóság a fogyasztók érdekei sérelmének körében értékelte, hogy a Társaság a fogyasztó minőségi kifogásának nem jogszabály szerinti ügyintézésével illetve annak hiányával a fogyasztók tájékoztatáshoz, valamint jótállással kapcsolatos ügyintézéséhez, jogérvényesítéséhez fűződő alapvető jogát sértette meg. Figyelembe vette továbbá, hogy a Társaság terhére ugyanezen jogsértő magatartások ismételt tanúsítása a határozathozatal napjáig nem volt megállapítható.

 

Az elsőfokú hatóság által kifejtett mérlegelési szempontokra tekintettel és figyelembe véve, hogy a fogyasztó jogérvényesítéshez való joga többszörösen sérült a jegyzőkönyv felvételének hiányával és a jótállási jegy átadásának elmulasztásával, valamint a fentebb kifejtett indokok alapján, a másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított kötelezést találta Kérelmező ügyében a jogsértésekkel arányban állónak. Az elsőfokú hatóság által kiszabott kötelezés pedig szintén szükséges volt a Társaság részéről a további jogkövető magatartás elérése érdekében.

 

Mindezek alapján a másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság által hivatkozott, megsértett jogszabályok:

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a.

 

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Mihályfi és Társa Kft.-t (székhely: 9800 Vasvár, Vasvári Pál utca 3.a., adószám: 12548422-2-18; a továbbiakban: Társaság) ügyében Kérelmező fellebbezésére tekintettel a Vas Megyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VA-07/HGY/01027-7/2019. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy jelen határozat kézhezvételét követően,

  • haladéktalanul vegyen fel jegyzőkönyvet Kérelmező minőségi kifogásáról, továbbá
  • egyidejűleg biztosítson a termékhez Kérelmező részére szabályszerű jótállási jegyet.

 

A másodfokú hatóság felhívja továbbá a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a
VA-07/HGY/01027-7/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével, tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 08. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/839-4/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/839-4/2019.
Ügyfél adatok: 
Mihályfi és Társa Kft. (székhely: 9800 Vasvár, Vasvári Pál utca 3.a.)