PE/002/719-2/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.08.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.07.08.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/719-2/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság NO-05/FVO/00058-0001/2019. számú határozatában a Társaság terhére 500.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte a Társaságot arra, hogy szüntesse meg az általa alkalmazott azon megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot, miszerint a 1061 Budapest, Andrássy út 4. szám alatt üzletként működtetett „DeAura” szépségszalonban kihelyezett tájékoztató táblán az üzleten kívüli elállásra vonatkozó jogszabályi előírásokról tájékoztatják a fogyasztókat. 

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt ezen jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse. Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy szüntesse meg az általa alkalmazott jogsértő magatartást arra vonatkozóan, hogy ajándékjuttatásnak minősülő szolgáltatás ajánlásával invitálja a fogyasztókat az általa termékértékesítés céljából tartott termékek bemutatásra irányuló előadásra, kezelésre.

Minden esetben tájékoztassa továbbá a fogyasztót arról, hogy a panasz elutasítása esetén mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, valamint az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről, továbbá arról, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Omaha Beach Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást helyesen tárta fel és annak alapján helyes jogi következtetéseket vont le. A Társaság fellebbezésében foglaltak nem változtatnak a megállapított jogsértés megvalósulásán, illetve a Társaságnak a jogsértéséért fennálló felelősségén.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a feltárt hiányosságokkal a Társaság megsértette

  • a Grtv. 12. §-ában,
  • az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdésében, valamint
  • az Fttv 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Omaha Beach Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1., adószám: 25446179-2-42, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Pákay András ügyvéd (1052 Budapest, Váci u. 12.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetőség: 42724324) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO-05/FVO/00058-0001/2019. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a NO-05/FVO/00058-0001/2019. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 08.
Kiadvány címe: 
PE/002/719-2/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/719-2/2019.
Ügyfél adatok: 
Omaha Beach Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.)