BE-03/02/945-3/2019.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

 

BE-03/02/945-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Csányi András egyéni vállalkozó

5515 Ecsegfalva, Fő u. 47.

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 2. § w) pontja alapján e törvény alkalmazásában dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. torvény (a továbbiakban: Fdtv.) 3. § 1. pontja szerint e torvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fdtv. 16. § (2) bekezdése értelmében amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése továbbá kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

 

Csányi András egyéni vállalkozó (székhely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 47., adószám: 44560775-2-24, a továbbiakban: Vállalkozó) terhére

 

300 000,-, Ft, azaz háromszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a vállalkozó által az 5515 Ecsegfalva, Fő u. 47. szám alatt üzemeltetett Nemzeti Dohánybolt elnevezésű kereskedelmi egységében megtiltom, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben a vállalkozó a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Gyomaendrőd, 2019. július 9.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 07. 09.
Kiadvány címe: 
BE-03/02/945-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-03/02/945-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Csányi András egyéni vállalkozó (székhely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 47.)