BE-06/02/3589-3/2019.

ADATLAP

 

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) bekezdés e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

 

4. Az ügy száma:

 

BE-06/02/3589-3/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Öcskös Bt.

5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. II. em. 9. ajtó

 

7. A megállapított tényállás:

 

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített,
 illetve kiszolgált.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése alapján tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése szerint az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

Az Fgytv. 2. § w) pontja alapján e törvény alkalmazásában dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdtv.) 3. § 1. pontja szerint e törvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése szerint amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

8. A határozat rendelkező része:

 

Az Öcskös Bt. (székhely: 5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. II. em. 9. ajtó), adószám: 24368423- 2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohánytermékeket szolgáljon ki, valamint értékesítsen.

Elrendelem határozatom fiatalkorú személy kiszolgálásának és értékesítésének tilalmára vonatkozó része vonatkozásában az azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Orosháza, 2019. június 27.

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 06. 27.
Kiadvány címe: 
BE-06/02/3589-3/2019.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-06/02/3589-3/2019.
Ügyfél adatok: 
Öcskös Bt. 5940 Tótkomlós, Széchenyi utca 4-6. II. em. 9. ajtó