PE/002/54-1/2019.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.18.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/54-1/2019.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság KE-06/001/00397-0010/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 4.000.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy arra, hogy

 • a jogszabályban foglalt elévülési időn túli követeléseket törölje el!
 • a kikapcsolásról szóló értesítésekben jelölje meg a kikapcsolás esedékességének 5 napját!
 • a helyesbítő elszámoló számlákat a jogszabály alapján állítsa ki!
 • az esetre vonatkozó, üzletszabályzatába foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, azaz a meghatározott összegű kötbért utalja ki a fogyasztók részére a következőképpen:
 • Fogyasztó 1 részére
  • 149 napi elévült követelés után: 149*100 = 14 900 Ft
 • Fogyasztó 2 részére
  • 389 napi elévült követelés után: 389*100 = 38 900 Ft
  • Helyesbítő elszámoló számla elkészítésének 283 + 92 nap késedelme után: 375*100 = 37 500 Ft
  • Összesen: 76 400 Ft kötbér

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság véleménye szerint az elsőfokú hatóság hatáskörét túllépve járt el, amikor az elévülés és annak következményei tekintetében megállapításokat tett.

Jogszabálysértő módon mondta ki az elsőfokú hatóság a Vet. 63. § (3) bekezdésének sérelmét, így jogsértő az erre tekintettel megállapított 14.900 Ft és 38.900 Ft összegű kötbért az első, ill. második fogyasztó javára. Az elsőfokú határozat ezen megállapítását, a kapcsolódó kötelezést és kötbérfizetést előíró rendelkezést a másodfokú hatóság tehát törölte.

 

A Vet Vhr. 25.§ (1) bekezdésében írt kötelezettség alanya nem az egyetemes szolgáltató, hanem az elosztói engedélyes, így az elsőfokú hatóság tévesen járt el, amikor ezen jogszabályhely megsértését kimondta a Társaság vonatkozásában. Szükséges volt tehát az elsőfokú határozat ezen megállapítását és a kapcsolódó kötelezést törölni.

 

A 2017. június 26-án kelt helyesbítő számla kiállítására nem a hibás mérés miatt került sor, így arra nem alkalmazható a Vet. Vhr. 2.sz. mellékletének 17.6. pontjában előírt 15 napos szabály. A 2016. augusztus 16-án történt leolvasásához képest 283 nap késedelemmel kiállított helyesbítő számla a másodfokú hatóság álláspontja szerint nem sértett jogszabályt. Erre tekintettel az elsőfokú határozat e körben tett megállapítását és a kapcsolódó kötelezést és kötbérfizetést előíró rendelkezést a másodfokú hatóság törölte.

 

Az elsőfokú határozat ugyanakkor helyesen – a Társaság által sem vitatottan – állapította meg, hogy a hibás mérésre tekintettel 2018. március 29-én létrehozott számlát a Vet. Vhr. 2.sz. mellékletének 17.6. pontját megsértve, 92 nap késedelemmel állította ki a Társaság. Erre és az Üsz. kötbérre vonatkozó előírásaira tekintettel a másodfokú hatóság – a további jogsértés elkerülését célzó kötelezésen túl – a Társaságot a második fogyasztó részére 92 x 100 Ft, azaz összesen 9.200 Ft kötbér megfizetésére kötelezte.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a

 • Vet. 63. § (3) bekezdésében,
 • Vet Vhr. 25. § (1) bekezdésében; és a
 • Vet Vhr. 2. sz. mellékletének 17.6. pontjában foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Denich Ágnes kamarai jogtanácsos és dr. Gurzó Eszter kamarai jogtanácsos által képviselt E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17., adószám: 13958147-2-44, a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú ügyében eljárt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): KE-06/001/00397-0010/2018. számú határozatát megváltoztatja:

 

 • az elsőfokú határozat kötelezésre vonatkozó rendelkező részét törli;
 • a bírságösszeget 200.000 Ft-ra (azaz kettőszázezer forintra) csökkenti;
 • kötelezi a Társaságot, hogy
  • a hibás mérés miatti elszámolások esetén tartsa be a jogszabályban előírt határidőt;
  • tegyen eleget a hibás mérés miatti elszámolás 92 napos késedelmére tekintettel fennálló (100Ft x 92 nap=) 9.200 forintos (azaz kilencezer kétszáz forintos) kötbérfizetési kötelezettségének Fogyasztó 2 részére.
Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/54-1/2019.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/54-1/2019.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)