PE/002/939-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.02.04.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.08.09.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/939-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a BP-05/FOGY/00303-0006/2018. ügyiratszámú, 2018. április 26-án kelt határozatot, amelyben a feltárt jogsértések miatt 350.000.-Ft azaz háromszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot, hogy az érdemi válaszadás elmaradása miatt 5.000.-Ft kötbért, valamint a számlázási jogsértés miatt 10.000.-Ft kötbért fizessen a Felhasználó részére.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg a tényállást és az elkövetett jogsértéseket.

A másodfokú hatóság jelen határozat rendelkező részében meghatározott szankció alkalmazását indokoltnak tartotta, a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók vagyoni, illetve tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek védelme érdekében. Az eljárás során úgy értékelte, hogy a megállapított jogkövetkezmény a Társaság által elkövetett jogsértés súlyával arányban áll, és elegendő visszatartó erővel bír ahhoz, hogy a vállalkozást a jövőbeni jogkövető magatartásra ösztönözze.

A másodfokú hatóság a mérlegelési körülményekre tekintettel indokoltnak találta a fogyasztóvédelmi bírság összegének arányos mérséklését, a fellebbezésben írt indokolás részleges elfogadásával.

A másodfokú hatóság az eset összes körülményeire és az elkövetett egyéb jogsértésekre tekintettel a határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyta.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette az alábbi jogszabályokat:

  1. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. § (8) bekezdés
  2. VET Vhr. 28. § (5) bekezdés
  3. VET Vhr. 1. számú mellékletének 4.10 pont
  4. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2.§ (1) bekezdés b) pont

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/ FOGY/00303-0006/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja, a következők szerint.

 

A másodfokú hatóság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000.-Ft-ra (azaz háromszázezer forintra) mérsékeli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaságot, hogy a fent említett határozat rendelkező részében előírt kötbérfizetési kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a fogyasztók panaszának elutasítása esetén minden esetben nyújtson tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 09.
Kiadvány címe: 
PE/002/939-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/939-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)