PE/002/1730-4/2018.

. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.30.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.12.27.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1730-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a CS-060/01/00514-8/2018. ügyiratszámú, 2018. szeptember 21-én kelt határozatot, amelyben megállapította, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértésére nem került sor, erre tekintettel a kérelmet elutasította. Az elsőfokú hatóság eljárása során eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséről rendelkezni nem volt szükséges.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok és nyilatkozatok, valamint a fellebbezésben foglaltak alapján egészítette ki a tényállást. Megállapította, hogy a Szolgáltató az eljárás során ellentmondásos, nem bizonyított nyilatkozatokat tett, a másodfokú hatóság felhívása ellenére nem küldte meg a helyszínen készült fényképeket, így akadályozta a tényállás feltárását.

A másodfokú hatóság egyetértett azzal, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a meghibásodás műszaki okainak vizsgálatára, sem a szolgáltatás megfelelő színvonalának ellenőrzésére, a szerződéses jogviták eldöntésére bírósági eljárás keretében van lehetőség.

A másodfokú hatóság az elkövetett jogsértésekre tekintettel - az arányosság szempontjainak szem előtt tartásával - indokoltnak látta fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, valamint a rendelkező részben foglalt kötelezések és kötbérfizetés előírását, annak érdekében, hogy a Szolgáltatót a jogszabály és az üzletszabályzat szerinti eljárásra, illetve a jogszabálynak megfelelő állapot helyreállítására kötelezze.

 

Fentiekre tekintettel a másodfokú hatóság indokoltnak látta az elsőfokú határozat megváltoztatását, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság nem követett el fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Felhasználó, Kérelmező, illetve Fellebbező által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-060/01/00514-8/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

 

I. A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezését törli:

„fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg, erre tekintettel a kérelemnek nem ad helyt. "

 

II. A másodfokú hatóság a Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. cégjegyzékszáma: Cg.14-10-300050, adószáma: 11226002214, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság, illetve DRV Zrt.) az elkövetett jogsértésekre tekintettel 500.000.-Ft (azaz ötszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

 

III. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy továbbiakban a fogyasztásmérő éves vagy rendkívüli leolvasása során tapasztalt kiemelkedően magas fogyasztás esetén a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a Felhasználót a helyszínen szóban, vagy azt követően 15 napon belül írásban.

 

IV. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a továbbiakban a fogyasztásmérő pontossági vizsgálatának kezdeményezésére vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak és az üzletszabályzatnak megfelelően járjon el.

 

V. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy továbbiakban a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések szerint járjon el.

 

VI. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a felhasználási helyen történt meghibásodás miatt történt vízelfolyásra tekintettel a hibás mérés szabályait vegye figyelembe a vízfogyasztás számlázásakor a 2018.01.01. és 2018.05.22. közötti időszakra vonatkozóan, a tévesen kiállított elszámoló számlákat ennek megfelelően helyesbítse, és a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül számoljon el a Felhasználóval.

 

VII. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a helyesbített számla alapján megállapított vízdíj megfizetésére a téves számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt.

 

VIII. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy az üzletszabályzatban írt tájékoztatási kötelezettség és a helyszíni jegyzőkönyvre vonatkozó rendelkezések megsértése miatt fizessen a Felhasználónak 3x2.000.-Ft, összesen 6.000.-Ft (azaz hatezer forint) kötbért.

 

IX. A másodfokú hatóság megtiltja a Szolgáltatónak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 12. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/1730-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1730-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)