PE/002/1737-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2019.01.30.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2019.01.16.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1737-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 300.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte a Társaságot,

 • hogy Kérelmező 2018. június 1-jén elektronikusan küldött panaszában foglalt kérdéseket írásban, érdemben válaszolja meg és intézkedjen annak közlése iránt;
 • arra, hogy a fogyasztók minőségi kifogásait a jogszabályi előírásoknak megfelelően intézze, és ennek keretében a vállalkozásnál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről a jogszabálynak megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet vegyen fel,
 • kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot, a jogszabálynak megfelelő tartalmú elismervény ellenében vegye át, vagy az előírtakat a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben teljesítse,
 • ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesítse a fogyasztót,
 • a telefonon közölt szóbeli panaszról a jogszabálynak megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet vegyen fel, ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
 • az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben válaszolja meg és intézkedjen annak közlése iránt,
 • a panasz elutasítása esetén a vállalkozás írásbeli tájékoztatása arra is terjedjen ki, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 • továbbá a Társaság részére a határozat indokolásában részletezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok további folytatását.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Samsung Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, azonban helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt az alábbiak szerint.

 

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú határozatban megállapított jogsértések közül az Fgytv. 17/A. § (3), (6) és (8) bekezdéseinek megsértését megalapozottnak találta, azonban az Fttv. 6. § (1) i) pontjának sérelme, valamint az NGM rendelet 4. § (1), (3) és (5) bekezdéseinek megsértése nem állapítható meg.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (3), (6) és (8) bekezdését,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontját,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. § (1), (3) és (5) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Samsung Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1., adószám: 10276451-2-16, a továbbiakban: Társaság) képviseletében az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda (székhely: 1053 Budapest, Ybl Palace Károlyi utca 12., Eüsztv. szerinti elérhetőség: 12223631, képviseli: dr. Szendrői Szabolcs) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala FE-08/FO/533-15/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

 

 1. A másodfokú hatóság a FE-08/FO/533-15/2018. számú határozatban kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000 Ft-ra csökkenti.
 2. A másodfokú hatóság törli a FE-08/FO/533-15/2018. számú határozatban kiszabott alábbi kötelezéseket:„Ezen túlmenően a vállalkozást kötelezi arra, hogy a

- kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot, a jogszabálynak megfelelő tartalmú elismervény ellenében vegye át, vagy az előírtakat a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben teljesítse,

- ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesítse a fogyasztót,

 1. A másodfokú hatóság törli továbbá a FE-08/FO/533-15/2018. számú határozat rendelkező részének 2. pontját, miszerint „A Székesfehérvári Járási Hivatal a Samsung Zrt. által megvalósított, a határozat indokolásában részletezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok további folytatását megtiltja.”

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a FE-08/FO/533-15/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott és a másodfokú határozat megváltoztató rendelkezéseivel nem érintett kötelezéseknek tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2019. 01. 16.
Kiadvány címe: 
PE/002/1737-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1737-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Samsung Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.)