PE/002/1446-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.12.17.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.07.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1446-3/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a PE-06/01/00869-2/2018. ügyiratszámú határozatában 25.000 Ft. (azaz huszonötezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy: a jövőbeni működése során minden esetben tegyen eleget a Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testületek eljárásában fennálló, a vonatkozó jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségének.

 

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Mazsola Elektronika Kft. (székhely: 4482 Kótaj, Dózsa György u. 49.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló iratokból megállapította, hogy jelen esetben a Társaság részéről az Fgytv. 29. § (11) bekezdésében foglaltak megsértése nem állapítható meg, a Társaság által csatolt tértivevény tanúsága szerint a Társaság által a válaszirat megküldésre került.

A fentiekben kifejtettek szerint és a rendelkezésre álló iratok alapján a másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 29. § (11) bekezdésében foglaltakat.

Az Fgytv. 29. § (11) bekezdés rendelkezései szerint:

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Mazsola Elektronika Kft. (székhely: 4482 Kótaj, Dózsa György u. 49., adószám: 25342178-2-15; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Lipók Zoltán ügyvezető által előterjesztett fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00869-2/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint:

 

A másodfokú hatóság törli a fogyasztóvédelmi bírság összegét, valamint az elsőfokú határozatban szereplő kötelezést. Fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést a Társaság terhére nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1446-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1446-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Mazsola Elektronika Kft. (székhely: 4482 Kótaj, Dózsa György u. 49.)