HAJ-1122-5/2015. (4.K.27.012/2016/5., Kfv.VI.37.836/2016/5.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.26.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.01.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kúria)

4. Az ügy száma:

HAJ-1122-5/2015. (4.K.27.012/2016/5., Kfv.VI.37.836/2016/5.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság határozatával kötelezte a társaságot két településre vonatkozóan a számlázási és az elszámolási rendszer helyesbítésére azzal, hogy annak 2015. július 31. napjáig köteles eleget tenni.

6. A vizsgált gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Zrt.

7. A megállapított tényállás:

A kötelezésre azért került sor, mert a társaság a településeken korábban szolgáltatást végző szervezet 2013. január 31-én alkalmazott díjtételeinek figyelembe vételével állapította meg a két település esetén a lakossági és intézményi víziközmű-szolgáltatás díjait, ám a bázisadat jogszerűtlen volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A döntés alapjául az elsőfokú hatóság a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Rezsitörvény) 4. § (1) bekezdését, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. és 24. pontját, illetve 64. § (4) bekezdését, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45/A. § (2) bekezdését, 47. § (1) bekezdés c) pontját, valamint (2) és (5) bekezdését jelölte meg.

9. A határozat rendelkező része:

Fogyasztóvédelmi bírság + kötelezés

10. Bírósági döntés rövid indokolása

A hatóság felülvizsgálati kérelme nyomán a Kúria Kfv.VI.37.836/2016/5. számú ítéletével a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.012/2016/5. számú ítélet hatályon kívül helyezte és a felperes keresetét elutasította.

A Kúria rögzíti: perbeli ügyben tény, hogy a két érintett önkormányzat területén a víziközmű-szolgáltatás díjának számítása hosszabb időn keresztül helytelenül történt, amely érintette a Rezsitörvény végrehajtása szempontjából releváns bázisidőpontot, a 2013. január 1-jét is. Az alperes ugyanakkor a téves díjszámítás következményét, annak reparálását kizárólag a Rezsitörvény végrehajtása szempontjából hárította a felperesre, azaz csak erre nézve kötelezte felperest az elszámolás helyesbítésére azon időszakra, amikor már a felperes volt a szolgáltató. Felperes a bázisidőpontban fennálló díjjal kapcsolatos megállapítást nem kifogásolta, a Hivatal határozatára figyelemmel 2015. január 1-től maga megkezdte a helyesbítést és a fogyasztók kompenzálását, csak azt vitatta, hogy ehhez képest visszamenőleg is neki kellene - felelőssége hiányában - a fogyasztói jóváírást elvégezni.

Osztotta a Kúria az alperes felülvizsgálati kérelmében foglalt azon okfejtését, mely szerint a felróhatóság, mint jogi kategória jelen esetben azért nem vizsgálható, mert a felperes egy kógens jogszabályi rendelkezést sértett meg. A jogsértés abban állt, hogy nem a jogszabályi előírásnak megfelelően érvényesült a fenti településeken a rezsicsökkentés, amelynek következtében a fogyasztók a jogszabályban meghatározott díjaknál magasabb díjakat fizettek, így sérült a fogyasztók vagyoni érdeke. A fogyasztóknak okozott vagyoni hátrányt reparálni szükséges, ezért a hatóság jogszerűen kötelezte a számlázási tevékenységet ellátó felperest, mint szolgáltatót a jogsértéssel érintett számlák helyesbítésére. Ennek hiányában a fogyasztóknak okozott sérelem nem nyerne orvoslást.

A döntés elvi tartalma

A Rezsitörvény végrehajtása szempontjából bázisdíjként kizárólag a jogszerűen megállapított díj vehető figyelembe, és ennek alkalmazása a szolgáltató objektív kötelessége.

 

https://ukp.birosag.hu/portal-frontend/stream/birosagKod/0001/hatarozatAzonosito/Kfv.37836_2016_5//

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 01. 11.
Kiadvány címe: 
HAJ-1122-5/2015. (4.K.27.012/2016/5., Kfv.VI.37.836/2016/5.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Kúria)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
HAJ-1122-5/2015. (4.K.27.012/2016/5., Kfv.VI.37.836/2016/5.)
Ügyfél adatok: 
Zrt.