PE/002/1667-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.21.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.11.15.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1667-5/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság döntésében 100.000.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá döntésében arra kötelezte, hogy a jövőben működése során tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság – az elsőfokú hatósággal egyezően – megállapította, hogy a Társaság az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglalt tényállás alapján megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését. Az Fttv. 3. § (2) bekezdésének megsértését nem kellett megállapítania a másodfokú hatóságnak, tekintettel arra, hogy a Társaság kifogásolt magatartása a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok külön nevesített tényállását – megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot – valósított meg.

A határozatban ismertetett körülmények szükségessé tették az elsőfokú határozat megváltoztatását, melynek során a másodfokú hatóság ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit. A fentiek alapján a másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak a fent megjelölt mérlegelési szempontokra tekintettel.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/2383-13/2018. számú, 2018. szeptember 21. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság a kifogásolt magatartásával megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1)-(2) bekezdését, valamint a 7. § (1) bekezdését.


9. A határozat rendelkező része:

A Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország, a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Okányi Zsolt ügyvéd (Ormai és Társai CMS Cameron McKenna Naborro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Károlyi utca 12.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának BP-05/FOGY/2383-13/2018. számú határozatát – az abban kiszabott kötelezés fenntartása mellett – megváltoztatja.

A másodfokú hatóság továbbá kötelezi a Társaságot arra, hogy a feladott poggyászra vonatkozó vásárlásra felhívás esetén – e határozat indokolási részében foglaltak figyelembevételével – tájékoztassa a fogyasztókat a feladott poggyász szállítására irányuló szolgáltatás lényeges jellemzőiről – különösen a fogyasztókat terhelő kockázatokról –, továbbá a szállítás és teljesítés feltételeiről.

A másodfokú hatóság a Társasággal szemben kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 110.000.000 Ft-ra, azaz Száztízmillió forintra emeli.

A másodfokú hatóság döntésének véglegessége jelen határozat közlésével áll be.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/2383-13/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/1667-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1667-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Ryanair DAC (székhelye: Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Írország)