HAJ-393-2/2016. (16.K.32.317/2016/10.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.20.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.06.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

4. Az ügy száma:

HAJ-393-2/2016. (16.K.32.317/2016/10.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 850.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírság kiszabása és kötelezés alkalmazása mellett megállapította, hogy a Társaság nem tett eleget érdemi válaszadási kötelezettségének, megsértette számlázási kötelezettségét, jogszerűtlenül kezdeményezte a fogyasztási hely kikapcsolását.

A másodfokú fogyasztóvédelmi hatóság HAJ-393-2/2016. számú határozatával az elsőfokú hatóság döntését megváltoztatta, a bírság összegét 800.000,-Ft-ra mérsékelte.

Felperes keresete nyomán a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság alperes határozatát megváltoztatva a bírság összegét 100.000,-Ft-ra mérsékelte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

Határozatának indokolásában a hatóság megállapította, hogy a felperes jogszerűtlenül kezdeményezte a fogyasztási hely kikapcsolását, az első írásbeli értesítés megküldésével egyidejűleg nem nyújtott tájékoztatást a szolgáltató a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, továbbá elmulasztotta megküldeni a kérelmezéshez szükséges 231 A adatlapot. A fizetési emlékeztetőben található tájékoztató nem volt megfelelő, az elsőfokú hatóság helyesen és körültekintően mérlegelte az eset összes körülményét, ugyanakkor elmulasztotta mérlegelése tárgyává tenni azt a körülményt, hogy a szolgáltató jogsértése egy fogyasztót érintett, a másodfokú hatóság a bírság összegének meghatározása során figyelembe vette, hogy a felperes a jogszabályban és üzletszabályzatban írt garanciális szabályokat sértette meg az által, hogy nem tájékoztatta a fogyasztót a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, valamint az előrefizetős mérő felszerelésének lehetőségéről, megsértette a fogyasztók tájékoztatásához fűződő jogát.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXVI. törvény 47.§ (4) bekezdése, 273/2007 (X.19) Korm. rendelet 24.§ (3a) bekezdése, 24.§ (2) és (12) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

Fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazott az elsőfokú hatóság, kötelezéssel, melyet a másodfokú szerv megváltoztatott.

10. Bírósági döntés rövid indokolása

Felperes keresete kapcsán a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az NFH másodfokú határozatát megváltoztatta, a bírság összegét mérsékelte.

Az ítélet indokolása szerint a Vet. Vhr. 24. §-a értelmében a Vet. 47. § (7)-(7b) bekezdéseiben meghatározott feltételek fennállását vita esetén a villamosenergia-kereskedő köteles bizonyítani. A bíróság álláspontja szerint ez a bizonyítási kötelezettség nem azt jelenti, hogy a fizetési felszólítás megküldését a kikapcsolási értesítés megküldését igazoló postai küldeményekről fénymásolatot, vagy bármilyen hitelesített másolatot lenne köteles a fogyasztónak megküldeni a fogyasztói vitatás esetén a felperes, csupán azt jelenti, hogy vita esetén az ehhez tartozó bizonyítási kötelezettségét teljesítenie kell. Ezen bizonyítási kötelezettségének az alperesi hatóság eljárásban a kézbesítések igazoltsága körében a felperes eleget tett, ily módon az ehhez tartozó panaszra a válaszadási kötelezettségének azzal, hogy megjelölt dátum szerint és ragszám szerinti iratokra hivatkozással tájékoztatta a fogyasztót, hogy a törvényi feltétel teljesítése e tekintetben megtörtént, a válaszadási kötelezettség teljesítéseként kell értékelni a bíróság megállapítása szerint.

A felperes két alkalommal intézkedett kikapcsolásról a fogyasztási helyen. 2014. február l8-ai kikapcsolási eljáráshoz tartozóan, valamint a 2014. szeptember 25-ei kikapcsolási eljáráshoz tartozóan is a Vet. 47. § (4) bekezdés c) pontjára hivatkozott az alperes, a szociálisan rászorultaknak szóló tájékoztatás elmaradására. A bíróság álláspontja szerint a felperes a híráram elnevezésű kiadványában megküldött tájékoztatással a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a fizetési emlékeztető kibocsátásakor hatályos (2014. február 1 8-ai kikapcsolás) Vet. Vhr. 24. § (12) bekezdése alapján a felperesnek a szociálisan rászorulókat megillető kedvezményekről szóló tájékoztatását naptári évenként egyszer kellett teljesítenie, ennek a 2013. őszi híráramban megtalálható tájékoztatással a felperes eleget tett. A 2014. szeptember 25-ei kikapcsolási eljáráshoz tartozóan a fizetési emlékeztető kibocsátásakor hatályos (2014. április 10.) Vet. Vhr. 24. § (12) bekezdése alapján ugyancsak naptári évenként egyszer volt a felperes kötelezett a tájékoztatás kiadására, amelynek a 2014. őszi híráramban megtalálható tájékoztatással a felperes eleget tett, így ehhez tartozóan jogsértés a terhére nem állapítható meg.

A felperes 2014. október 2-án 389-es sorszám szerinti iratban a panaszosi bejelentésnek arra a részére nem adott teljes körű választ, amelyben a panaszos azt kérte, hogy a követeléskezelőnek átadott hátralékról tájékoztassák.

Ezen követelés keletkezéséhez tartozó panaszosi beadványra a felperes érdemi választ nem adott, e tekintetben a bíróság az alperesi határozat jogszerűségét állapította meg, ezt meghaladóan a felperes terhére tett megállapítások nem voltak megalapozottak. Mindezek alapján a bíróság a fennmaradt jogsértéshez tartozóan annak súlyára és az alperes által is figyelembe vett mérlegelési körülményekre figyelemmel az alperesi határozatot megváltoztatta és 100.000 forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabását meghaladóan a többi jogsértéshez tartozó fogyasztóvédelmi bírság részében hatályon kívül helyezte.

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 06. 22.
Kiadvány címe: 
HAJ-393-2/2016. (16.K.32.317/2016/10.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
HAJ-393-2/2016. (16.K.32.317/2016/10.)
Ügyfél adatok: 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)