BE-05/02/5956-3/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-05/02/5956-3/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Tabacum Kisker Bt.

5830 Battonya, Fő utca 1.

 

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 2. § w) pontja alapján e törvény alkalmazásában dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. torvény (a továbbiakban: Fdtv.) 3. § 1. pontja szerint e torvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése továbbá kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el

 

8. A határozat rendelkező része:

A Tabacum Kisker Bt. (székhely: 5830 Battonya, Fő utca 1., adószám: 24368928-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

 

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom dohánytermékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 16.
Kiadvány címe: 
BE-05/02/5956-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-05/02/5956-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Tabacum Kisker Bt. 5830 Battonya, Fő utca 1.