BE-06/02/4857-2/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) bekezdés e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-06/02/4857-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása,
alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Pipis Pál egyéni vállalkozó

5940 Tótkomlós, Bajza u. 3.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

8. A határozat rendelkező része:

Pipis Pál egyéni vállalkozó (székhely: 5940 Tótkomlós, Bajza u. 3., adószám: 64397155-2-24, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a Vállalkozás által az 5940 Tótkomlós, Béla király u. 56. szám alatt üzemeltetett HANGULAT ITALBOLT” elnevezésű kereskedelmi egységében, az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben fenti kötelezettségének Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 01.
Kiadvány címe: 
BE-06/02/4857-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-06/02/4857-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Pipis Pál egyéni vállalkozó 5940 Tótkomlós, Bajza u. 3.