PE/002/1175-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.25.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1175-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg az első pontban felsorolt információk hiányát, s a feltárt jogsértés miatt BP-05/FOGY/888-7/2018. számú, 2018. május 28-án kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • a www.beststuff.hu weboldalon, az indokolás részben részletezett információkról a vásárlókat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő módon tájékoztassa.
  • Fenti kötelezettségének a vállalkozás e határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül köteles eleget tenni.
  • Kötelezte továbbá a vállalkozást arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

BTDM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a békéltető testületek vonatkozásában a Társaság alávetési nyilatkozatáról szóló tájékoztató kapcsán állapítható csak meg kellő alappal a szabálytalanság, ezért a határozat indokolásának megváltoztatása, valamint rendelkező rész szerinti módosítása vált szükségessé.

Összességében az elsőfokú szerv által kiszabott kötelező szankció alkalmazása – figyelemmel a feltárt és bizonyított szabálytalanságra - jogszerű volt, annak érdekében, hogy a folyamatában megvalósuló, tájékoztatást érintő szabálytalanság a jövőben kiküszöbölésre kerüljön.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdését, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 5. § (2) bekezdés b) pontját, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés j) k) m) n) v) és w) pontját, 18. § a) és b) pontját, 20. § (1)-(3) bekezdését, 22. § (1) és (3) bekezdését, 23. § (1) és (3) bekezdését, 24. § (1)-(2) bekezdését, 25. §-át, 26. § (1) bekezdését, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 2. § d) e) f) pontját, 3. § (1)-(3) bekezdését, 3. § (5) bekezdését, 6. § (1) bekezdés i) pontját, 9. § (1)-(3) bekezdését,10. § (1) és (3) bekezdését, 11. § (1) bekezdését, 19. §-át, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontját, az Európa Parlament és a Tanács 524/2013/EU Rendelet 14. cikk (2) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a BTDM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16., adószáma: 22680851-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-295544, a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) ügyvezetője által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztó-kapcsolati Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/888-7/2018. számú határozatát — az indokolás megváltoztatása mellett — megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntés II/1., 3. és 4. pontjában megállapított tényállást törli, és jogsértést egyedül a II/2. pontban szereplő, a békéltető testületi eljárásban a vállalkozásra vonatkozó együttműködési kötelezettség feltüntetésének hiánya miatt állapít meg.

Az elsőfokú határozat rendelkező rész második és harmadik kötelező rendelkezése pontosításra kerül azzal, miszerint az előírt kötelezettségeknek a Társaság a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül köteles eleget tenni.

A határozat változtatással nem érintett részét a hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 25.
Kiadvány címe: 
PE/002/1175-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1175-2/2018.
Ügyfél adatok: 
BTDM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 16.)