PE/002/903-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.23.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/903-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társasággal szemben, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy a minőségi kifogásról minden esetben vegyen fel jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszokat a jogszabályi határidőn belül válaszolja meg, valamint a fogyasztói panasz elutasítása esetén a fogyasztót írásban tájékoztassa arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, illetve arról, hogy a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés Kft. (1094 Budapest, Ferenc krt. 7.)

7. A megállapított tényállás:

Az Fgytv. 47. § (5) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg.

A jogsértés súlya tekintetében a másodfokú hatóság megállapította, hogy a jogsértés egy fogyasztót érintett, amely a kérelemre induló fogyasztóvédelmi eljárások tipikus esete, ezért e körben nem volt olyan körülmény, amelyet a Társaság tekintetében kedvező, vagy negatív irányban értékelni lehetett volna.

A Társaság kifogásolt ügyintézése kapcsán három különböző jogsértést követett el, melyekkel sértette a fogyasztó tájékoztatáshoz való jogát, valamint veszélyeztette a fogyasztó jogérvényesítéshez fűződő érdekét.

A jogsértő magatartás kiterjedtsége körében a másodfokú hatóság megállapította, hogy a jogsértés egy üzletben valósult meg.

A jogsértéssel érintett áru értéke a Társaság nyilatkozata alapján 12.200 Ft, amely a másodfokú hatóság álláspontja szerint a fogyasztó vagyoni érdekei szempontjából nem tekinthető alacsony értéknek, különösen olyan esetben, ha a termék – rendeltetéséből adódóan – a fogyasztó számára rövid időre sem nélkülözhető.

A jogsértés időtartama kizárólag az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésének megsértése körében volt értékelhető, e tekintetben a jogsértés rövid ideig állt fenn, mely a jogsértés alapesetének minősül.

A jogsértő magatartás ismételt tanúsítása tekintetében a másodfokú hatóság figyelembe vette, hogy a Társaság az NGM rendelet 4. § (1) bekezdése miatt a BP/FOGY/8304-3/2016. számú jogerős határozatban korábban már marasztalásra került. 

Mindezek szükségessé tették az elsőfokú határozat megváltoztatását, melynek során a másodfokú hatóság ismételten mérlegelte az eset lényeges körülményeit. A fentiek alapján a másodfokú hatóság a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/964/2/2018. számú, 2018. április 19. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés i) pontjára tekintettel a 3. § (1) bekezdését, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6)-(8) bekezdéseit, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A 6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés Kft. (1094 Budapest, Ferenc krt. 7.; adószám: 13232780-2-43; a továbbiakban: Társaság) fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) dr. Köncse Kriszta (1041 Budapest, Szent István tér 22.) kérelmére meghozott BP-05/FOGY/964/2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 150.000 forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/964/2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak, figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/903-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/903-2/2018.
Ügyfél adatok: 
6 Mikron Medical Elektromos Orvosi Szerviz és Kereskedés Kft. (1094 Budapest, Ferenc krt. 7.)