PE/002/716-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/716-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 750.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében kötelezte arra, hogy utalja vissza a Kérelmezőnek a 223,- Ft összegű, tévesen megállapított felszólítási költséget, valamint fizessen kötbért a Kérelmező részére 63 napra 100,- Ft/nap összegben, azaz összesen 6.300 forintot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel, a rendelkezésre álló bizonyítékokból helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a megismételt eljárásban hozott BP-05/FOGY/00357-0002/2018. számú, 2018. március 12. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdését, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontját, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 22/B. § (1) bekezdését, valamint a Vet. vhr. 1. sz. mellékletének 4.3. pontját és 6.2.pontjának b) alpontját.

9. A határozat rendelkező része:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Kalló János Márk ügyvéd (Dr. Kalló Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi út 21. 2. em. 3.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) Kérelmező kérelmére tekintettel meghozott BP-05/FOGY/00357-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 30.000 Ft-ra mérsékli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

1. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy a fogyasztói panasz elutasítása esetén tájékoztatási kötelezettségének a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (8) bekezdésének megfelelően tegyen eleget.

2. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a felhasználó szerződésszegése esetén mindenkor a hatályos, külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járjon el.

3. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy tájékoztassa az érintett fogyasztókat, hogy az ELMŰ Hálózati Kft. milyen elérhetőségeken fogadja a mérőállások bediktálását. Kötelezi továbbá arra, hogy a tájékoztatásban hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a mérőállás rögzítése kizárólag a felsorolt módokon lehetséges, valamint arra, hogy egyes, az ELMŰ Nyrt.-vel kötött közüzemi szerződésekben meghatározott bediktálási módok igénybevételének lehetősége megszűnt.

4. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a felszólítási díjak darabszámát az adott időszakban ténylegesen kiküldött felszólító levelek számának megfelelően, és a valós egységárral tüntesse fel a számlákban.

5. A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a következő havi számlájában térítsen vissza a Kérelmezőnek 223,- Ft-ot (azaz kettőszázhuszonhárom forintot) tévesen elszámolt felszólítási díj címén.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/716-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/716-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)