PE/002/976-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.11.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/976-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg hatósági vizsgálata kapcsán, hogy:

  • a Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott weboldalán a vizsgált termékre vonatkozó jótállási idő feltüntetése tekintetében (két év gyártói jótállást tüntetett fel, a valós egy éves kötelező jótállás helyett),
  • a jótállási jogok tekintetében a jótállási jogok érvényesíthetőségének határidejére vonatkozóan megtévesztő információt tüntetett fel (miszerint a javítás határidejével a jótállási idő meghosszabbodik), valamint
  • a jótállási jegyen elmulasztotta feltüntetni a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának időpontját.

A feltárt jogsértés miatt ZA-05/ZAO/89-6/2018. számú, 2018. május 4-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • az általa üzemeltett weboldalon az ott értékesítésre kínált termékekre vonatkozó jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének tényleges határidejét tüntesse fel.
  • a fogyasztási cikkel a fogyasztó rendelkezésére bocsátott jótállási jegyen tüntesse fel a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának időpontját.
  • a fogyasztási cikkel a fogyasztó rendelkezésére bocsátott jótállási jegyen a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének tényleges határidejét és a jogszabályban foglalt feltételeit tüntesse fel.
  • Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 50.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megtévesztette a fogyasztót a jótállási időszak érvényesítési határidejére vonatkozóan, mivel valójában nem két év gyártói, hanem egy éves kötelező jótállást biztosít a termékkel kapcsolatban.

Továbbá megállapítható felelőssége a jótállási jegyen szereplő azon téves tájékoztatással kapcsolatban is, hogy a jótállás idején végzett javítási időszakkal a jótállás érvényesíthetőségi határideje meghosszabbodik. A tájékoztatás továbbá ellentmond a Társaság honlapján feltüntetett információknak.

Nem történt jogsértés azonban a tekintetben, hogy a jótállási jegyen nem szerepelt a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma, mivel a jótállási ív több dokumentumból áll, s a szállítólevélből kiderültek a keresett információk.

A másodfokú hatóság fenntartva a korábbiakban előadott indokolását az elsőfokú határozat eljárásjogi hiányossága ellenére sem találta indokoltnak a határozat megsemmisítését. A döntés megváltoztatását az indokolta, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást nem teljeskörűen tárta fel, indokolási kötelezettségének nem megfelelő mértékben tett eleget, a bírság mérséklése volt indokolt, figyelemmel a bizonyított jogsértések számának csökkenésére.

Egy jogsértés törlése kapcsán a rendelkező részben szereplő kötelező rendelkezés törlése vált indokolttá, valamint a Társaság honlapjára vonatkozó kötelezés pontosításra került a vállalkozás domain-jének megjelölésével.

Az elsőfokú döntés indokolásának kiegészítésére is sor került, mely érdemében az elsőfokú hatóság döntés jogalapját nem érintette, összességében az elsőfokú szerv által kiszabott szankciók alkalmazása – figyelemmel a feltárt és bizonyított szabálytalanságokra - jogszerű volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés i) pontja, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdés d) és e) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:173. § (1)-(2) bekezdése, 6:21. §-a.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószáma: 10233342-2-19, a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Berta Zsolt jogi alosztályvezető) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) ZA-05/ZAO/89-6/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú szerv a fogyasztóvédelmi bírság összegét 40.000,-Ft-ra, azaz Negyvenezer forintra mérsékli.

Az első kötelező rendelkezés szövege az alábbiak szerint kiegészítésre kerül: „A hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy az általa üzemeltetett https://euronics.hu/ weboldalon az ott értékesítésre kínált jótállással érintett termékekre vonatkozóan a jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének tényleges határidejét tüntesse fel.

A második kötelező rendelkezés („Kötelezem arra, hogy a fogyasztási cikkel a fogyasztó rendelkezésére bocsátott jótállási jegyen tüntesse fel a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának időpontját.”) törlése indokolt.

A határozat változtatással nem érintett részeit a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/976-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/976-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)