PE/002/1170-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.23.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1170-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya 2018. május 08-án kelt FE-08/FO/185-6/2018. számú határozatával kötelezte a Lux Hungária Kereskedelmi Kft-t arra,

a) hogy a fogyasztók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából Fejér megye megyeszékhelyén, Székesfehérváron gondoskodjon Ügyfélszolgálat működtetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

b) hogy a fogyasztónak az üzleten kívüli értékesítés során történő szerződés megkötését megelőzően igazolható módon a vonatkozó jogszabályban foglaltakra teljes körűen kiterjedő, írásbeli tájékoztatást nyújtson.

c) továbbá, hogy a fogyasztónak értékesített kötelező jótállás alá tartozó termékhez a vonatkozó jogszabályban előírt tartalmú jótállási jegyet adja át.

Kötelezte továbbá a Lux Hungária Kereskedelmi Kft-t arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a Fejér Megyei Kormányhivatalt a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül értesítse.

Egyben 300.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Lux Hungária Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Jávor u. 5/A.)

7. A megállapított tényállás:

A fellebbezés során a Társaság nem bizonyította az elsőfokú határozat jogsértő jellegét, a Társaság a határozatban terhére rótt szabálytalanságokat – egy kivételével - elkövette, valamint a becsatolt dokumentumok is alátámasztják a jogsértések minden kétséget kizáró megtörténtét.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy új eljárás lefolytatásának elrendelését a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülmények értékelése mellett – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Indokolt volt azonban a határozat indokolásának kiegészítése, mely azonban a döntés érdemét nem érintette.

Az alkalmazott szankciók felülvizsgálata kapcsán a másodfokú hatóság – figyelemmel a jogsértés ismételt jellegére, valamint arra, hogy ezt az elsőfokú hatóság a bírság mértékének meghozatala során nem értékelte — a fogyasztóvédelmi bírság mértékének megemeléséről döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésére álló iratok, valamint a Társaság nyilatkozata figyelembevételével jogsértésként állapította meg:

2.1. A termékbemutató vizsgálata kapcsán:

Annak ellenére, hogy a Társaság 2018. január 12-én, Székesfehérváron, a Lövölde u. 28. 1/6. szám alatt egy termékbemutató rendezvényt tartott, a megyeszékhelyen az előírások szerint nem üzemeltet ügyfélszolgálatot.

2.2. A Kft. tájékoztatóinak vizsgálata terén:

2.2.1. A Kft. tájékoztatóinak összevetéséből az derül ki, hogy a fogyasztónak van lehetősége arra is, hogy maga küldje vissza az elállást követően a terméket a Társaságnak, de az előzetes tájékoztató nem tartalmazza, hogy a fogyasztónak ezt a visszaküldést az elállást követő 14 napon belül kell megtennie.

2.2.2. Az elállási tájékoztató nem tartalmazza azt, hogy a fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a kipróbálást) meghaladó használat miatt következett be. A fentiek alapján a hatóság álláspontja szerint a vállalkozás által a fogyasztó részére átadott előzetes tájékoztató tartalmában nem felel meg a rendeletben foglaltaknak, illetve az a fogyasztók számára megtévesztő információt tartalmaz.

2.3. A jótállási jegy vizsgálata terén:

2.3.1. „Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a készülék, vagy a jótállási jegy nem azonosítható.” A termék és a jótállási jegy azonosíthatósága, mint követelmény előírása a hatóság álláspontja szerint olyan többletelőírást jelent, mely a jótállásból eredő jogok érvényesítésének feltételéül nem támasztható a fogyasztóval szemben.

2.3.2. A Társaság a fogyasztók részére átadott jótállási jegyben egy 2014. május 15-én hatályon kívül helyezett GKM rendelet előírásaira hivatkozott, azaz a fogyasztók számára a jogaik tekintetében megtévesztő tájékoztatást adott.

Az elsőfokú hatóság döntésének meghozatalakor az alábbi jogszabályhelyeket vette figyelembe:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 1.§ (1) bekezdését, 2. § b) pontját,
  • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1. §-át, 2. § 5) 28) és 28/a) pontját, 5/C § (1) bekezdés b) pontját, 5/C. § (2) bekezdését,
  • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (1)-(2) bekezdését, 4. § 14) pontját, 5. § a) pontját, 11. § (1), (6)-(7) bekezdését,
  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § (1)-(5) bekezdését, 2. § c) d) h) pontját, 4. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdés i) pontját, 9. § (1)-(2) bekezdését,
  • és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) bekezdését 3. § (1)-(2), (4) bekezdését, (3) bekezdés e) pontját és a 4. § (1)-(2) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Lux Hungária Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Jávor u. 5/A., adószám:11809205-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-677763; a továbbiakban: Társaság, ill. Kft.) jogi képviselője (Lovrecz, Mangoff és Temesi Ügyvédi Iroda, 1132 Budapest, Váci út 18.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
FE-08/FO/185-6/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint:

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000,- Ft-ról (azaz Háromszázezer forintról) 1.000.000,-Ft-ra, (azaz Egymillió forintra) emeli.

Az elsőfokú határozat rendelkező részének 2 pontja alatt szereplő ötödik bekezdésben a „a határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül” szövegrész helyébe „a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül” szövegrész kerül.

A határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/1170-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1170-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Lux Hungária Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Jávor u. 5/A.)