PE/002/221-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.30.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/221-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a PE/001/01558-4/2017. ügyiratszámú, 2017. augusztus 28-án kelt határozatot, amelyben az Elosztói Engedélyes terhére 50.000.-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az elsőfokú eljárás során feltárt jogsértésekre tekintettel.

Az elsőfokú hatóság ezen túlmenően megtiltotta az Elosztói Engedélyesnek a mérőberendezések leolvasására és a mérési adatok továbbítására vonatkozó jogszabályi előírások megsértését, valamint kötelezte arra, hogy a jövőben gondoskodjon a villamosenergia­-fogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatok - beleértve a fogyasztásmérő berendezés kezdő és záró mérőállását - gyűjtéséről, számításáról, továbbításáról a jogszabályi előírásnak megfelelő ütemezésben.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy az Elosztói Engedélyes azzal, hogy a vizsgált időszakon belül nem minden évben végezte el a mérőberendezések leolvasását, és így a számlázás alapjául szolgáló mérési adatokat sem továbbította a Szolgáltató felé, megsértette a VET 40.§ (3)-(4) bekezdését, valamint a VET 43. § (1) bekezdését.

A másodfokú hatóság egyetértett azzal, hogy a mérőberendezések leolvasásának, és így a mérési adatok továbbításának elmaradása esetén a jogsértő állapot fennáll, ha legalább évente egyszer nem történik meg a tényleges adatok leolvasása és továbbítása, azaz az Fgytv. 46. § (3) bekezdése szerinti három éves határidő - a következő tényleges leolvasás időpontjáig - nem kezdődik el. A 2008. évi leolvasás után először 2011. 07.25-én került sor a mérőóra leolvasására, így a jogsértő állapot 2011. 07.25. napjáig fennállt, tehát folyamatos volt, ennek megfelelően a jogszabályban írt három éves határidő ezt követően kezdődött el.

A másodfokú hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az elsőfokú hatóság az ELMŰ Nyrt. ellen kérelemre indult eljárást a PEO/001/578-5/2013. számú végzéssel felfüggesztette, és az Elosztói Engedélyes ellen a PEO/001/5646-2/2013. számú, 2013.11.06. napján kelt végzéssel - a tényállás tisztázása érdekében - hivatalból eljárást indított az ELMŰ Hálózati Kft. ellen.

Fentiekre tekintettel az elsőfokú hatóság jogszerűen járt el, amikor a hároméves határidőn belül hivatalból vizsgálta az Elosztói Engedélyes eljárásának jogszerűségét 2009. és 2010. évben elmulasztott leolvasásokra vonatkozóan.

Az elsőfokú hatóság helyesen állapított meg jogsértést arra vonatkozóan, hogy az Elosztói Engedélyes a 2009. és 2010. években nem végezte el a mérőberendezések leolvasását, és így a számlázás alapjául szolgáló mérési adatok nem álltak a Szolgáltató rendelkezésére.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az Elosztói Engedélyes mulasztása miatt a Felhasználót is sérelem érte, mert a Szolgáltató nem a hiteles mérőn mért adatok, hanem becsült értékek alapján állította ki a számlákat.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen mérlegelte az eset lényeges körülményeit, és a megállapított jogsértések súlyára tekintettel, az arányosság követelményét és a felhasználó jelentős vagyoni sérelmét is figyelembe véve, a jogszabályban meghatározott bírságolási kereten belül, megfelelően állapította meg a jogkövetkezményeket.

A másodfokú hatóság a rendelkező részben meghatározott szankció alkalmazását indokoltnak tartotta, a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztó vagyoni, illetve tájékoztatáshoz fűződő érdekeinek védelme érdekében. Az eljárás során úgy értékelte, hogy a megállapított jogkövetkezmény a vállalkozás által elkövetett jogsértés súlyával arányban áll, és elegendő visszatartó erővel bír ahhoz, hogy a vállalkozást a jövőbeni jogkövető magatartásra ösztönözze.

Mindemellett egyetértett azzal is, hogy az elsőfokú határozat a Társaságot a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak betartására kötelezte.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy az Elosztói Engedélyes azzal, hogy a vizsgált időszakon belül nem minden évben végezte el a mérőberendezések leolvasását és így a számlázás alapjául szolgáló mérési adatokat sem továbbította a Szolgáltató felé, megsértette a VET alábbi előírásait:

40. § (3) Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek elvégzik a mérőberendezések leolvasását, az elosztó hálózati engedélyesek továbbítják a mérési adatokat az átviteli rendszerirányítónak.

40. § (4) A (3) bekezdésben meghatározott mérőberendezések leolvasását profil alapú elszámolás esetén - a hálózathasználati szerződés eltérő rendelkezése vagy az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó (4a) bekezdés szerinti kérésének hiányában - legalább éves gyakorisággal, egyéb esetben a Vhr.-ben előírtak alapján a villamosenergia-­ellátási szabályzatokban meghatározott módon és határidőre kell biztosítani. A hálózathasználati szerződés egy évnél hosszabb leolvasási időszakot nem állapíthat meg.

43. § (1) A hálózati engedélyes köteles gondoskodni a villamosenergia­-fogyasztásra vonatkozó számlázás alapjául szolgáló mérési adatok - beleértve a fogyasztásmérő berendezés kezdő és záró mérőállását - gyűjtéséről, számításáról és a villamosenergia-vásárlási szerződésben részes villamosenergia-kereskedőnek történő továbbításáról a 40. .§ (4) bekezdése szerinti ütemezésben, valamint a 47/B. § (5) bekezdésben meghatározott esetben. A felhasználók részére a hálózati engedélyesnek elszámolási időszakonként a Vhr.-ben meghatározott módon biztosítani kell a mérőállások különbségének és az elszámolás alapját képező mennyiségnek az egyezőségét.

Az Fgytv. 46. § (3) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés bekövetkezését követő három éven túl nem indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

Az elsőfokú hatóság álláspontja szerint a mérőberendezések leolvasásának és így a mérési adatok továbbításának elmaradása esetén a jogsértő állapot fennáll, ha legalább évente egyszer nem történik meg a tényleges adatok leolvasása és továbbítása, azaz az Fgytv. 46. § (3) bekezdése szerinti három éves határidő - a következő tényleges leolvasás időpontjáig - nem kezdődik el. Tekintettel arra, hogy a 2008. évi leolvasás után a következő leolvasás 2011-ben valósult meg, így a jogsértés a 2011. évi leolvasásig fennállt, tehát folyamatos volt, a határidő a 2011. évi leolvasás időpontjában kezdődött el.

Az elsőfokú hatóság, a fent leírtak alapján állapított meg jogsértést amiatt, hogy az Elosztói Engedélyes a 2009. és 2010. években nem végezte el a mérőberendezések leolvasását, és így a számlázás alapjául szolgáló mérési adatokat sem továbbította a Szolgáltató felé.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (Dr. Kalló Ügyvédi Iroda, székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74., adószám: 13804983-2-44, a továbbiakban: Hálózati Engedélyes/Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE/001/01558-4/2017. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/221-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/221-4/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci u. 72-74.)