PE/002/40-8/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/40-8/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértések miatt BP/FOGY/6254-2/2017. számú, 2017. december 13-án kelt határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy a jótállási jegy a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazza, a jótállási jegyen a jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztót és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól. Továbbá arra, hogy a jótállási jegyen hatályos jogszabályi és a fogyasztóvédelmi hatóságokkal kapcsolatos hivatkozásokat tüntessen fel, s amennyiben a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesítse a fogyasztót.

Kötelezte továbbá arra, hogy a feltárt hiányosságok, hibák megszüntetése érdekében tett intézkedéseikről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

Egyben a feltárt szabálytalanságok kapcsán 200.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot is alkalmaztak a Zrt. terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zrt. (székhelye: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83. fszt. 2.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú szerv megállapítása szerint az elsőfokú hatóság a tényállást részben megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, ugyanakkor a Kérelmező által előadottak alapulvételével nem vizsgálódott és nem döntött minden fogyasztóvédelmi jellegű kérdésben, így további jogsértő tényállások megállapítására kellett sor kerüljön, mely a bírság megemelését indokolta, ezért az elsőfokú határozat megváltoztatása, és az indokolási rész kiegészítése vált szükségessé.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Jogsértésként állapította meg az elsőfokú hatóság

  • a jótállási jegy szabálytalanságait: a jótállási jegyről hiányzott a társaság neve és címe, megtévesztő tájékoztatásként szerepelt benne, hogy jótállási jegy hiányában nem vonatkozik jótállás a termékre, hogy az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságtól szakvélemény kérhető, valamint az, hogy amennyiben a bútor hibás, sérült vagy hiányos, azt a vásárlás után azonnal, de legfeljebb 3 napon belül jelezzék az eladónak és kérjék a hibás bútor díjmentes cseréjét. A jótállási jegyben hatálytalan jogszabályi hivatkozások szerepeltek, hivatkoztak a megszűnt NFH-ra is.
  • Az október 22-én minőségi kifogásról felvett jegyzőkönyv kapcsán megállapították, hogy a társaság a helyszínen sem, és 5 munkanapon belül sem nyilatkozott a Kérelmező igényének érvényesíthetőségéről, melynek a társaság november 11-én telefonon tett eleget.

Az elsőfokú hatóság döntésének meghozatalakor figyelemmel volt az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (3) bekezdés a) pontjára, 4.§ (3) bekezdésére, 7.§-ára, az NGM rendelet 4.§ (5) bekezdésére, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1)-(3) bekezdésére, 6.§ (1) bekezdés i) pontjára, 9.§ (1)-(2) bekezdésére.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zrt. (székhelye: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83. fszt. 2., adószáma: 13900058-2-41, cégjegyzékszám: 01-10-045608, továbbiakban: Zrt., ill. Társaság) képviselője által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/6254-2/2017. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 250.000,-Ft-ban állapítja meg, emellett az elsőfokú határozatban szereplő kötelező rendelkezéseket hatályában fenntartja.

További kötelezésként kerül megállapításra, hogy a Társaság:

  • a továbbiakban a fogyasztói minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvet az NGM rendelet szerinti tartalmi elemekkel vegye fel.
  • termék kicserélése esetében a kötelező jótállás alá eső termékek jótállási jegyén a kicserélés tényét tüntesse fel.

A határozat változtatással nem érintett részeit a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 19.
Kiadvány címe: 
PE/002/40-8/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/40-8/2018.
Ügyfél adatok: 
MBIK Magyar Bútoripari Innovációs Központ Zrt. (székhelye: 1135 Budapest, Fáy utca 81-83. fszt. 2.)