BE-06/02/3616-2/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

 3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-06/02/3616-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Németh Ambrus egyéni vállalkozó

5900 Orosháza, Kós Károly u. 8.

 

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv.16/A. § (3) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 2. § w) pontja alapján e törvény alkalmazásában dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

A fiatalkorú dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakba: Fdtv.) 3 § 1. pontja szerint e törvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

 Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fgytv.16/A. § (4) bekezdése továbbá kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésében meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Asz életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

8. A határozat rendelkező része:

Németh Ambrus egyéni vállalkozó (székhely: 5900 Orosháza, Kós Károly u. 8, adószám: 66224079-2-24, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom dohánytermékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Egyebekben fenti kötelezettségének a Vállalkozó, a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

 

Orosháza, 2018. június 12.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 20.
Kiadvány címe: 
BE-06/02/3616-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-06/02/3616-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Németh Ambrus egyéni vállalkozó 5900 Orosháza, Kós Károly u. 8.