PE/002/46-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.14.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/46-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Vállalkozás terhére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá a Vállalkozás által a 6913 Csanádpalota, Rózsa u. 41. szám alatt üzemeltetett „Rózsa Söröző” elnevezésű kereskedelmi egységben az alkoholtartalmú italok forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 0.00 órájától számított 90. nap 24.00 órájáig megtiltotta.

Ezen túlmenően az elsőfokú hatóság felhívta a Vállalkozást arra, hogy tegyen eleget annak a jogszabályi előírásnak, amely szerint a 18. életévét be nem töltött személynek nem értékesíthet alkoholtartalmú italt.

Az elsőfokú hatóság elrendelte a határozat alkoholtartalmú italok forgalmazására vonatkozó tilalomra, továbbá a fiatalkorú személyek kiszolgálásának tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedett annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vetró Józsefné egyéni vállalkozó (székhely: 6913 Csanádpalota, Kelemen tér 5-6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a rendelkezésére álló iratanyagot megvizsgálta és megállapította, hogy a Vállalkozás alkoholtartalmú itallal szolgált ki két fiatalkorú személyt, amellyel megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezést.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a szankció kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson. A jogalkotó az alkoholtartalmú italok forgalmazását szigorú feltételekhez kötötte, valamint törvényben rendelkezett a fiatalkorúak védelmét biztosító vállalkozásokat terhelő kötelezettségekről és tilalmakról, mellyel minden vállalkozásnak tisztában kell lennie, a tilalom megszegésének jogi következményeivel együtt.

A másodfokú hatóság – a fellebbezésben foglaltakra is figyelemmel – az elsőfokú hatóság döntésének módosítására, vagy megsemmisítésére okot adó körülményt nem tárt fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

9. A határozat rendelkező része:

Vetró Józsefné egyéni vállalkozó (székhely: 6913 Csanádpalota, Kelemen tér 5-6., nyilvántartási szám: 2661227, adószám: 71838441-2-26, a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-04B/01/5150-4/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/46-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Igen
Regisztrációs szám: 
PE/002/46-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Vetró Józsefné egyéni vállalkozó (székhely: 6913 Csanádpalota, Kelemen tér 5-6.)