PE/002/168-7/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/168-7/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a jogsértések súlya tekintetében a Társaság terhére értékelte, hogy a fentiek szerint a szolgáltató megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § és 6.§-ait.

A fogyasztó panaszára történő válaszadás elmulasztásával megsértette a fogyasztó tájékoztatáshoz, panaszrendezéshez fűződő érdekeit és jogait; a fogyasztónak a 2017.04.26-án érkezett, panasza nem került határidőben megválaszolásra.

Az elsőfokú hatóság a jogsértés ismétlődése tekintetében a Társaság terhére értékelte, hogy a válaszadás hiánya és a 15 napon túli válaszadás, a Fgytv. 17/B. § (5) bekezdésének a megsértése miatt korábban már a 2016.01.29-én jogerőre emelkedett BO/FO/38/2016. számú, 2016.03.22-én jogerőre emelkedett BO/FO/219/2016.számú és a 2016.04.27-én jogerőre emelkedett BO/FO/369/2016. iktatószámú határozatában is szankcionálta.

Az elsőfokú hatóság az Fgytv. 47/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján szabta ki a szankciókat, a fentiekben megállapított jogsértésekre tekintettel.

Az elsőfokú hatóság a megállapított jogsértések miatt 200.000,- Ft mértékű fogyasztóvédelmi bírság kiszabásáról, továbbá a jogszabályi előírások betartására kötelezésről határozott.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a  megállapított jogsértések miatt, az eset lényeges körülményeinek alapos mérlegelése után, a megállapított jogsértések súlyára tekintettel, az arányosság követelményét és a felhasználó jelentős vagyoni sérelmét is figyelembe véve, a jogszabályban meghatározott bírságolási kereten belül, megfelelően állapította meg a jogkövetkezményeket.

Az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg, hogy a Szolgáltató megsértette a tájékoztatásra és panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseket, a Felhasználó 2017.04.26-án érkezett beadványára nem az előírt határidőn belül válaszolt.

A másodfokú hatóság egyetértett azzal a megállapítással is, hogy a Szolgáltató a téves és elmulasztott  tájékoztatásokkal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 45/A. § (2) bekezdése szerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott rendelkezések betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

Az Fttv. 3. § (3) bekezdése szerint tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §).

Az Fttv. 6. § (1) bekezdése alapján

Megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas.

Az Fgytv. 17/B. § (5) bekezdése szerint a 17/A. §-tól eltérően az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indoklással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát személyesen jelenti be és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése alapján

A víziközmű-szolgáltató köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a felhasználót írásban értesíteni.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78., adószám: 13546904-2-05, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12., a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BO/FO/1201-2/2017. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a felhasználási helyen történt meghibásodás miatt történt vízelfolyásra tekintettel a vízfogyasztás számlázásakor a hibás mérés szabályait vegye figyelembe, és a Felhasználónak tévesen kiállított elszámoló számlát ennek megfelelően helyesbítse, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a továbbiakban a helyszíni ellenőrzések során a helyszíni jegyzőkönyvre vonatkozó előírások alapján járjon el, a hiba okát látható módon, a valóságnak megfelelően tüntesse fel, és a jegyzőkönyv egy aláírt példányát adja át a Felhasználónak.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltatót arra, hogy a fogyasztásmérő éves vagy rendkívüli leolvasása során tapasztalt kiemelkedően magas fogyasztás esetén köteles tájékoztatni a Felhasználót a helyszínen szóban, vagy azt követően 15 napon belül írásban.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a továbbiakban a bekötési vízmérő rendellenes működésének gyanúja esetén a helyszíni és laboratóriumi felülvizsgálat lehetőségére vonatkozóan haladéktalanul tegyen eleget tájékoztatási kötelezettségének.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy a helyesbített számlák alapján megállapított vízdíjak megfizetésére a téves számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a továbbiakban tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat folytatásától, hogy a felhasználók a megfelelő információk birtokában hozhassák meg ügyleti döntéseiket.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/168-7/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/168-7/2018.
Ügyfél adatok: 
MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. (3527 Miskolc, József Attila u. 78.)