PE/002/332-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.04.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/332-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., 5601 Békéscsaba, Pf.96.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetértett azzal a megállapítással, hogy a Fgytv. 45/A. § (1) bekezdése alapján a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos jogvita elbírálása nem tartozik a  fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Szolgáltató nem követett el jogsértést azzal, hogy a 60 napot meghaladó tartozás fennállása esetén kilátásba helyezte a vízszolgáltatás korlátozását, illetve felfüggesztését, valamint hogy a követelt tartozás fennállását nem a Szolgáltatónak kell igazolnia.

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a jogszabályban írt számlázási és tájékoztatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

Az elsőfokú hatóság megfelelően tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy a szerződéskötésre és a szerződéskötés módjára vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak van hatásköre.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást teljes körűen feltárta, döntését mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg.

A másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a számlázási és tájékoztatási kötelezettsége vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a BP/FOGY/00801-2/2018. ügyiratszámú határozatát - az indokolás kiegészítése mellett - helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/332-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/332-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., 5601 Békéscsaba, Pf.96.)